Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.4.2010 kello 9.30

Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010

Tammi-maaliskuun pääkohdat:
- Saadut tilaukset olivat 72,8 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta oli 5,5 % (69,0 milj. euroa).
- Liikevaihto oli 65,3 milj. euroa, laskua 6,7 % (70,0 milj. euroa).
- Liikevoitto oli 4,6 milj. euroa, laskua 35,2 % (7,1 milj. euroa).
Liikevoittoprosentti oli 7,0. (10,1 %).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 1,9 milj. euroa (6,3 milj. euroa).
- Tulos/osake oli 0,17 euroa (0,29 euroa), laskua edelliseen vuoteen oli 41,4 %.

Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä taajuusmuuttajamarkkinassa oli
nähtävissä piristymisen merkkejä. Tämä näkyi Vaconin saaduissa tilauksissa
erityisesti viime vuoden viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna. Saatujen
tilausten arvo oli 72,8 miljoonaa euroa jossa kasvua edelliseen
vuosineljännekseen oli 14,6 %. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
neljännekseen tilaukset nousivat 5,5 %. Aasiassa tilaukset kasvoivat 25,6 %.
Euroopassa tilausten kasvu oli 5,4 % kun taas Pohjois- ja Etelä-Amerikassa
tilaukset laskivat 7,0 %.

Liikevaihto oli 65,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen neljännekseen oli
1,7 %. Liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavasta kaudesta 6,7 %.
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 7,0 kun se viime vuonna
vastaavalla kaudella oli 10,1. Liikevoittoprosentti kasvoi edellisestä
vuosineljänneksestä (6,7 %). Koska tilausvirta on osoittanut parantumisen
merkkejä, Vacon arvioi liikevoittoprosentin jatkossa nousevan ensimmäisestä
vuosineljänneksestä.

Tase säilyi vahvana. Rahavirta oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 milj.
euroa, jossa laskua edellisestä vuodesta oli 4,4 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu
painottui katsauskauden jälkipuoliskolle ja se toi mukanaan noin 3 miljoonan
euron lisäyksen käyttöpääomaan.Kauden tammikuu-maaliskuu tulos ja pääomarakenne

Milj. euroa      1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % 1-12/2009

Liikevaihto        65,3   70,0   -6,7   272,0

Käyttökate         7,3   9,4   -22,3   32,1

Poistot aineellisista

hyödykkeistä       -1,2   -1,0   20,0   -4,3

EBITA           6,1   8,3   -26,5   27,8

Poistot aineettomista

hyödykkeistä       -1,5   -1,2   25,0   -5,3

Liikevoitto        4,6   7,1   -35,2   22,5

Tulos ennen veroja     4,4   6,6   -33,3   22,0

Tilikauden voitto     2,8   4,5   -37,8   16,1Viime vuoden vaikea markkinatilanne näkyy vielä ensimmäisen kauden
liikevaihdossa. Konsernin tilauskanta nousi vuoden alusta 7,4 miljoonaa euroa ja
oli 39,4 miljoonaa euroa (32,0 milj. euroa vuoden 2009 lopussa). Tilauskannan
vahvistuminen tulee kasvattamaan konsernin liikevaihtoa toisella
vuosineljänneksellä.

Konsernin liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa (7,1 milj. euroa).
Liikevoittoprosentti oli 7,0 (10,1 %). Vaikka kannattavuus oli vielä
vertailukautta heikommalla tasolla, oli se kuitenkin parempi kuin vuoden 2009
viimeisellä vuosineljänneksellä. Kiinteät kulut olivat samalla tasolla kuin
viime vuonna vastaavalla kaudella.

Konsernin tilikauden voitto oli 2,8 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos (EPS) laski 0,17 euroon (0,29 euroa).

Maaliskuun yhtiökokouksessa päätettiin osingoksi 0,70 euroa, joka kirjattiin
osingonmaksuvelaksi ensimmäisen vuosineljänneksen välitilinpäätökseen. Osinko
maksettiin 6.4.2010. Vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous ajoittui huhtikuulle
eikä vastaavaa osingonmaksuvelkakirjausta tehty ensimmäisen kauden aikana.
Tunnusluvut eivät ole siten täysin vertailukelpoisia.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammikuu-maaliskuulta oli 1,9 miljoonaa euroa
(6,3 milj. euroa). Saatavat yhteensä nousivat 12,5 % vuoden alun tasosta.
Konsernitaseen loppusumma oli 155,1 miljoonaa euroa (149,6 milj. euroa). Vaconin
omavaraisuusaste säilyi vahvana ja oli 48,4 prosenttia (54,3 prosenttia).
Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 3,0 miljoonaa euroa (9,7 milj.
euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli 4,0 prosenttia (12,1 prosenttia).
Velat koostuvat pitkäaikaisista lainoista.


Markkina-asema

Vacon-konsernin liikevaihdon alueittainen jakauma:
Milj.   1-3/   % 1-3/   % 1-12/   %

euroa   2010     2009     2009Eurooppa,

Lähi-itä,

Afrikka  44,9 68,8 50,4 72,0 190,8 70,1

Pohjois-

ja Etelä-

Amerikka  11,8 18,1 12,1 17,3 46,3 17,0

Aasia ja

Tyynen-

meren alue 8,6 13,2 7,5 10,7 34,9 12,8

Yhteensä  65,3 100,0 70,0 100,0 272,0 100,0Vaconin liikevaihto jakautui tammi-maaliskuussa seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä
ja Afrikka yhteensä 68,8 prosenttia (72,0 prosenttia vuonna 2008), Pohjois- ja
Etelä-Amerikka 18,1 prosenttia (17,3 prosenttia), Aasia ja Tyynenmeren alue
13,2 prosenttia (10,7 prosenttia).

Yhtiö arvioi markkinatutkimuksiin perustuen maailmanlaajuisen markkinaosuutensa
olevan noin viisi prosenttia.

Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma jakelukanavittain:

Vacon on muuttanut 1.1.2010 alkaen jakelukanavakohtaisen liikevaihdon
raportointiaan, 2009 vuoden vertailuluvut on laskettu uudella menetelmällä.
Aikaisemmasta poiketen Vacon raportoi erikseen järjestelmäintegraattori -kanavan
myynnin, joka sisältyi aikaisemmin loppuasiakasmyyntiin.

Milj. euroa  1-3/   % 1-3/   % 1-12/   %

        2010     2009     2009

Loppu-

asiakkaat    7,0 10,7 8,8 12,6 26,5  9,8

Jakelijat    9,1 13,9 8,4 12,0 35,3 13,0

Kone- ja

laiteval-

mistajat    17,9 27,5 15,9 22,7 68,0 25,0

Brand

label-

asiakkaat   13,2 20,2 11,5 16,4 52,6 19,3

Järjestelmä-

integraattorit 18,1 27,7 25,4 36,3 89,6 32,9

Yhteensä    65,3 100,0 70,0 100,0 272,0 100,0


Vaconin vuoden 2010 tammi-maaliskuun liikevaihto jakautui jakelukanavittain
seuraavasti: oma suoramyynti 10,7 prosenttia (12,6 prosenttia), jakelijat 13,9
prosenttia (12,0 prosenttia), kone- ja laitevalmistajat 27,5 prosenttia (22,7
prosenttia), brand label - asiakkaat 20,2 prosenttia (16,4 prosenttia) ja
järjestelmäintegraattorit 27,7 prosenttia (36,3 prosenttia).

Vacon-konsernin rakenne
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia
konsernirakenteessa. Vacon hankki määräenemmistön pienestä espanjalaisesta
tuotekehitysyhtiöstä maaliskuussa 2010.

Tutkimus ja tuotekehitys
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 4,5
miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa), joista 1,0 milj. euroa (0,9 milj. euroa)
aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 6,8
prosenttia konsernin liikevaihdosta (6,3 prosenttia). Tuotekehitysaktivointien
poistot olivat 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

Vaconin tavoitteena on uudistaa valtaosa tuotetarjonnastaan vuoden 2010 loppuun
mennessä.

Investoinnit
Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden bruttoinvestoinnit olivat 2,8 miljoonaa
euroa (3,4 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotantokapasiteetin
lisäämiseen ja ylläpitoon sekä tietojärjestelmien yhtenäistämiseen ja
kehittämiseen.

Organisaatio ja henkilöstö
Vaconin henkilömäärä on kasvanut 12 henkilöllä vuoden alusta. Maaliskuun lopussa
konsernin palveluksessa oli 1 240 henkilöä (1 190), joista 627 (639) oli
Suomessa ja 613 (551) muissa maissa. Kasvaneiden tilausten ansiosta Vacon on
ainakin toistaiseksi lykännyt jo aiemmin sovittujen Suomen toimihenkilöitä
koskevien lomautusten täytäntöönpanoa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset
henkilömäärät:

         1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009Toimihenkilöitä   778   758    763

Työntekijöitä    454   442    468

YHTEENSÄ      1 232  1 200   1 231

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Vaconin markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 457,8 miljoonaa euroa. Osakkeen
päätöskurssi 31.3.2010 oli 30,10 euroa. Se oli tammi-maaliskuun aikana
alimmillaan 24,90 euroa ja ylimmillään 30,20 euroa. Tammi-maaliskuun aikana
yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä 673 476 osaketta 18,6 miljoonan
euron arvosta eli 4,4 prosenttia osakekannasta. Vaconilla oli 31.3.2010 päivätyn
osakasrekisterin mukaan 5 142 rekisteröityä osakkeenomistajaa.
Hallintarekistereissä ja ulkomaalaisten rekisteröimiä osakkeita oli yhteensä
29,4 prosenttia osakekannasta.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2010 olivat:

                Osakkeita, kpl Omistusosuus, %Ahlström Capital Oy - konserni   3 061 215      20,0

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Ilmarinen               672 877       4,4

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Tapiola                584 500       3,8

Vaasa Engineering Oy         424 433       2,8

Koskinen Jari             362 088       2,4

Holma Mauri              347 171       2,3

Ehrnrooth Martti           333 000       2,2

Tapiola-yhtiöt            325 300       2,1

Karppinen Veijo            209 349       1,4

Niemelä Harri             166 964       1,1

Hallintarekisteröidyt ja muu

ulkomaalaisomistus         4 500 213      29,4Omat osakkeet             85 011       0,6

Muut                4 222 879      27,6

Yhteensä              15 295 000      100,0

Ulkona olevat osakkeet       15 209 989

31.3.2010 Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan
sijaisen suorassa omistuksessa oli 22 009 osaketta eli 0,1 prosenttia Vaconin
osakekannasta.

Omat osakkeet
Vacon Oyj:llä oli 31.3.2010 hallussaan omia osakkeita yhteensä 85 011
kappaletta, jotka on hankittu keskikurssilla 21,01. Se on 0,6 prosenttia
osakepääomasta ja äänimäärästä eli merkitys omistuksen ja äänivallan
jakautumiselle ei ole merkittävä.


Yhtiökokous
Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa 23.3.2010. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden
tilikaudelta 2009.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti
0,70 euroa osakkeelta eli yhteensä 10 646 992 euroa. Osingonmaksun
täsmäytyspäiväksi päätettiin 26.3.2010 ja maksupäiväksi 6.4.2010.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7).
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan
Inborr, Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala sekä hallituksen uusiksi jäseniksi
Juha Kytölä ja Panu Routila.

Yhtiökokous päätti myös, että KPMG Oy Ab jatkaa yhtiön tilintarkastajana ja
yhtiö oli ilmoittanut Petri Kettusen toimivan uutena päävastuullisena
tilintarkastajana.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § päätettiin muuttaa siten, että kutsu
yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää ja että kutsu yhtiökokoukseen voidaan nykyisten kutsutapojen
lisäksi vaihtoehtoisesti toimittaa osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu
yhtiön Internet-sivuilla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hallituksen ehdotus on
selostettu pörssitiedotteessa 22.2.2010.
Yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki läsnä olevat
osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jan Inborr valittiin uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja Mika Vehviläinen hallituksen varapuheenjohtajaksi.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Vaconin lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät materiaalien saatavuuteen,
yleisen kysynnän epävarmuuteen ja lisääntyvään hintakilpailuun. 19.3.2010 Vacon
tiedotti Kiinan tullin selvittävän tullausmenettelyjä yhtiön Kiinan-tehtaalla.
Kiinan viranomaisten tutkimukset jatkuvat edelleen. Kiinan viranomaiset ovat
tutkimustensa seurauksena pidättäneet kaksi Vaconin Kiinan-yhtiön paikallista
työntekijää. Yhtiö ei voi kommentoida keskeneräistä viranomaistutkintaa. Vacon
jatkaa omaa sisäistä selvitystyötä mahdollisista väärinkäytöksistä ja tiedottaa
tarvittaessa asiasta selvitysten edetessä.

Vaconin tilauskanta on perinteisestikin ollut ajallisesti lyhyt eikä siihen sen
takia liity merkittäviä toimitusten ajoitukseen tai peruuntumiseen liittyviä
riskejä. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuhansia asiakkaita. Kymmenen
suurimman asiakkaan osuus Vaconin liikevaihdosta on alle puolet. Vacon ei
rahoita asiakasprojekteja. Yhtiö arvioi jatkuvasti asiakkaidensa
luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan.

Vaconilla on kyky sopeuttaa valmistuskapasiteettiaan markkinakysyntää
vastaavaksi. Yhtiö arvioi rahoitusvarojen ja nostettavissa olevien
luottositoumusten olevan riittävällä tasolla maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Vaconin taseessa on 8,4 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy pääosin vuoden
2008 alussa tehtyyn yritysostoon. Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen
arvonalentumisen toteamiseksi.

Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset, saatavuus ja laatu voivat
vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen ja suuruuteen. Toinen
vuosineljännes saattaa tuoda haasteita joidenkin komponenttien ja materiaalien
saatavuuteen. Raaka-aineiden ja komponenttien ostosopimukset ovat pääosin
vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja
materiaalien maailmanmarkkinahintojen muutoksille. Maailmantalouden
suhdannemuutokset saattavat vaikeuttaa joidenkin komponenttitoimittajien
liiketoimintamahdollisuuksia.

Tulokseen vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttariskit.
Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaan, vaikka toiminnan
kansainvälistyessä yksittäisten valuuttojen suhteellinen merkitys vähenee.
Merkittävimmät kurssiriskit suhteessa euroon liittyvät Yhdysvaltain dollariin ja
Kiinan renminbiin. Konserni soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa
rahavirran suojauksiin operatiivisen valuuttaposition osalta.

Näkymät vuodelle 2010
Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä taajuusmuuttajamarkkinassa oli
piristymisen merkkejä. Koko vuoden markkinakehitystä on kuitenkin vaikea
arvioida tämänhetkisessä markkinatilanteessa. Vaconin markkinaosuus on noin
viisi prosenttia. Vacon on panostanut myös taantuman aikana voimakkaasti
osaamisen kehittämiseen, tuotekehitykseen ja on perustanut uusia tytäryhtiöitä.
Tämä luo vahvan pohjan tulevaisuuden kasvulle.

Vacon arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2009. Suhteellisen
kannattavuuden odotetaan pysyvän vuoden 2009 tasolla ja osakekohtaisen tuloksen
arvioidaan paranevan vuoden 2009 tasosta.

Vuoden 2010 taloudellinen tiedotus
Vacon julkaisee loppuvuonna 2010 kaksi osavuosikatsausta seuraavasti:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu: 4.8.2010
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: 27.10.2010
Vacon järjestää Pääomamarkkinapäivän Lontoossa tiistaina 25.5.2010 klo 12 - 15
paikallista aikaa, paikka Vinopolis Wineworld, osoite No 1 Bank End, Lontoo, SE1
9BU. Ilmoittautuminen Johanna Koskiselle sähköpostiosoitteeseen
johanna.koskinen@vacon.com <mailto:johanna.koskinen@vacon.com>, niin pian kuin
mahdollista, viimeistään 6.5.2010.


Yleislauseke
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja
epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.

Vacon lyhyesti
Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita
taajuusmuuttajia - ja vain niitä. Taajuusmuuttajia käytetään sähkömoottorin
ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tuotekehitys- ja
tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa.
Myyntitoimistoja on 27 maassa. Vuonna 2009 Vaconin liikevaihto oli 272 milj.
euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1 200 henkilöä.
Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi <http://www.vacon.fi/>


Vaasassa 27.4.2010

VACON OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0)40 8371 510
Talousjohtaja Eriikka Söderström, puh: +358 (0)40 8371 445

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään
27.4.2010 klo 11.30 Scandic Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, 00100
Helsinki.

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille
Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinneuvottelu
pidetään 27.4.2010 klo 15.00 lähtien. Neuvottelussa ovat mukana toimitusjohtaja
Vesa Laisi ja talousjohtaja Eriikka Söderström. Linja on varattavissa
neuvotteluun kymmenen minuuttia ennen neuvottelun alkua palvelunumerosta +44
207 162 0025. Neuvottelun tunnus on 855961. Nauhoituksen voi kuunnella neljän
työpäivän ajan numerosta +44 207 031 4064, tunnus 855961. Linkki neuvotteluun:
http://wcc.webeventservices.com/view/wl/r.htm?e=189219&s=1&k=91DA0606AA8B3F71433
7ABE84582D1B2&cb=blankJakelu
NASDAQ OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet


Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen vuoden 2009 tilinpäätöksessä
yksityiskohtaisesti esitettyjä laadintaperiaatteita.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa

              1-3/ 1-3/ 1-12/

              2010 2009  2009Liikevaihto        65,3 70,0 272,0

Liiketoiminnan muut

tuotot           0,1  0,1  0,3

Valmiiden ja

keskeneräisten

tuotteiden varastojen

muutos           0,3 -1,2  -1,0

Materiaalit ja palvelut -33,1 -34,0 -138,1

Työsuhde-etuuksista

aiheutuvat kulut     -13,9 -14,3 -53,6

Liiketoiminnan muut

kulut          -11,5 -11,2 -47,5

Poistot aineellisista

hyödykkeistä       -1,2 -1,0  -4,3

EBITA           6,1  8,3  27,8

Poistot aineettomista

hyödykkeistä       -1,5 -1,2  -5,3

Liikevoitto        4,6  7,1  22,5

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,5  -0,6

Tulos ennen veroja     4,4  6,6  22,0

Tuloverot         -1,6 -2,1  -5,9

Tilikauden voitto     2,8  4,5  16,1

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille   2,6  4,4  15,4

Vähemmistölle       0,2  0,1  0,6

Osakekohtainen tulos,

euroa           0,17 0,29  1,01

Osakekohtainen tulos

laimennettuna, euroa   0,17 0,29  1,01

Konsernin laaja tuloslaskelma, milj. euroa

              1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009Tilikauden voitto       2,8   4,5   16,1

Muut laajan tuloksen erät

 Rahavirran suojaukset     0,0   0,0   -0,1

 Muuntoerot          0,8   0,7   -0,1

Laaja tulos yhteensä      3,6   5,2   15,9

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille     3,4   5,0   15,3

Vähemmistölle         0,2   0,2    0,6Konsernin tase, milj. euroa

                 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009VARAT

Liikearvo               8,4    8,5    8,1

Kehittämismenot            9,9    5,5    9,1

Aineettomat hyödykkeet        13,5   14,7    13,3

Aineelliset hyödykkeet        18,5   17,1    18,5

Rahoitussaamiset           0,2    0,2    0,2

Laskennalliset verosaamiset      3,5    2,8    3,3

Muut rahoitusvarat          5,4    3,5    5,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä     59,4   52,2    57,8Vaihto-omaisuus           21,8   23,1    19,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset   57,7   60,4    51,3

Rahavarat              16,3   13,9    17,2

Lyhytaikaiset varat yhteensä     95,8   97,4    87,8Varat yhteensä           155,1   149,6   145,6OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma              3,1    3,1    3,1

Ylikurssirahasto           5,0    5,0    5,0

Omat osakkeet            -2,6   -2,6    -2,6

Kertyneet voittovarat        67,3   73,8    74,4

Vähemmistöosuus            1,4    1,3    1,5

Oma pääoma yhteensä         74,1   80,6    81,3Laskennalliset verovelat       5,0    3,6    4,6

Eläkevelvoitteet           1,5    1,4    1,5

Korolliset velat           12,2   15,7    12,4

Pitkäaikaiset velat yhteensä     18,7   20,8    18,5Ostovelat ja muut velat       52,1   36,9    36,1

Verovelat               1,2    1,8    1,3

Varaukset               1,9    1,6    1,9

Korolliset velat           7,1    7,9    6,4

Lyhytaikaiset velat yhteensä     62,3   48,2    45,7Oma pääoma ja velat yhteensä    155,1   149,6   145,6
Q1 2009 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  Vähem-   Oma

                       mistö-  pääoma

                       osuus yhteensä

       Osake  Yli- Omat Kerty- Yhte-

       pää- kurssi osak-  neet ensä

        oma raha- keet voitto

            sto     -varat

Oma pääoma

31.12.2008  3,1  5,0 -2,6  68,7 74,1  1,4   75,5

Osingonjako                      -0,2   -0,2

Tilikauden

laaja tulos              5,0  5,0  0,2   5,2

Muut

muutokset               0,1  0,1       0,1

Oma pääoma

31.3.2009   3,1  5,0 -2,6  73,8 79,3  1,3   80,6Q1 2010 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  Vähem-   Oma

                       mistö-  pääoma

                       osuus yhteensä

       Osake  Yli- Omat Kerty- Yhte-

       pää- kurssi osak-  neet ensä

        oma raha- keet voitto

            sto     -varat

Oma pääoma

31.12.2009  3,1  5,0 -2,6  74,4 79,8  1,5   81,3

Osingonjako             -10,7 -10,7  -0,3  -10,9

Tilikauden

laaja tulos              3,4  3,4  0,2   3,6

Muut

muutokset               0,1  0,1  0,0   0,1

Oma pääoma

31.3.2010   3,1  5,0 -2,6  67,3 72,7  1,4   74,1Konsernin rahavirtalaskelma, milj. euroa

                  31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009Tilikauden voitto            2,8    4,5    16,1

Poistot                 2,6    2,3    9,6

Rahoitustuotot ja-kulut         0,3    0,5    0,6

Verot                  1,6    2,1    5,9

Muut oikaisut              -0,1    0,3    0,5

Käyttöpääoman muutos          -3,2   -1,0    11,0

Rahoituserien ja verojen

rahavirta                -2,2   -2,4    -6,5Liiketoiminnan rahavirta         1,9    6,3    37,1Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin       -2,8   -3,2   -16,1

Aineellisten ja aineettomien

hyödykkeiden luovutustulot        0,0    0,0    1,4

Investoinnit muihin sijoituksiin     0,2   -0,1    -2,3

Luovutustulot muista sijoituksista    0,0    0,0    0,6Investointien rahavirta         -2,6   -3,3   -16,5Pitkäaikaisten lainojen

takaisinmaksut             -0,8   -0,7    -3,3

Lyhytaikaisten lainojen nostot      0,5    0,0    0,0

Lyhytaikaisten lainojen

takaisinmaksut              0,0   -4,4    -5,8Maksetut osingot            -0,3   -0,2   -10,4Rahoituksen rahavirta          -0,6   -5,2   -19,5Likvidien varojen muutos        -1,3   -2,2    1,2

Likvidit varat tilikauden alussa    17,2   15,7    15,7

Likvidien varojen muuntoerot       0,4    0,4    0,3

Likvidit varat tilikauden lopussa    16,3   13,9    17,2Segmentti-informaatio
Vaconilla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on taajuusmuuttajat.
Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin
liiketoiminta on organisoitu seuraaviin toimintoihin: Tuotteet ja markkinat,
Tuotanto, Tutkimus ja tuotekehitys, Talous ja hallinto, Henkilöstö, IT ja
prosessikehitys sekä Yrityskehitys. Organisaation asiakaslähtöisyyden
varmistamiseksi toimintaa ohjataan myyntikanavittain: jakelijat,
järjestelmäintegraattorit, loppuasiakkaat, OEM-asiakkaat ja brand
label-asiakkaat.

Tunnuslukuja

              31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

Saadut tilaukset, MEUR     72,8    69,0   256,1

Saatujen tilauksien

muutos, %            5,5   -11,8   -16,4

Liikevaihto, MEUR       65,3    70,0   272,0

Liikevaihdon muutos, %     -6,7    6,2    -7,2

Liikevoitto, MEUR        4,6    7,1    22,5

Liikevoiton muutos, %     -35,2    -6,6   -35,0

Liikevoitto, %

liikevaihdosta         7,0    10,1    8,3

Tulos/osake, EUR        0,17    0,29    1,01

Oma pääoma/osake, EUR     4,78    5,22    5,25

Omavaraisuusaste, %      48,4    54,3    56,5

Bruttoinvestoinnit

käyttöomaisuuteen

MEUR              2,8    3,4    18,2

Bruttoinvestoinnit

käyttöomaisuuteen,

% liikevaihdosta        4,3    4,9    6,7

Korolliset nettovelat,

MEUR              3,0    9,7    1,6

Nettovelkaantumisaste, %    4,0    12,1    2,0

Nettokäyttöpääoma,

MEUR              34,9    43,2    31,2

Tilauskanta, MEUR       39,4    47,0    32,0

Osakkeiden osake-

antioikaistu lukumäärä

keskimäärin tilikauden

aikana          15 209 989 15 193 188 15 204 263

Osakkeiden lukumäärä

tilikauden lopussa    15 209 989 15 193 188 15 209 989

Henkilöstö kauden

lopussa            1 240   1 190   1 228Konsernin vastuut, milj. euroa

                31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009Vakuudet ja vastuusitoumukset    2,4    2,2    2,4Rahoitussitoumukset         0,2    0,4    0,3
Tunnuslukujen laskentakaavat

              Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Tulos / osake =      -------------------------------------------------

              Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen

              lukumäärä              Oma pääoma - vähemmistöosuus

Oma pääoma / osake =    -------------------------------------------------

              Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä

              tilikauden lopussa              Oma pääoma x 100

Omavaraisuusaste, % =   -------------------------------------------------

              Taseen loppusumma - saadut ennakot              (Korollinen vieras pääoma - rahat,

              pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100

Nettovelkaantumisaste, % = -------------------------------------------------

              Oma pääomaNettokäyttöpääoma =    Varastot + korottomat lyhytaikaiset saatavat -

              korottomat lyhytaikaiset velat


[HUG#1408468]