Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens
förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag
fastställdes till den 11 april 2012.
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen fastställdes. Beslutades, i enlighet med styrelsens
förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för
rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 11 april 2012. Utbetalning av
utdelningen beräknas ske måndagen den 16 april 2012 genom Euroclear Sweden
AB. 

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt de två personer som
under 2011 innehaft befattningen som verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2011.

Till
styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de
Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh.
Till ny ledamot och styrelsens ordförande valdes Carl-Henric Svanberg. Carl
-Henrik Svanberg är även styrelseordförande i BP plc och styrelseledamot i
Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i
Ericsson i samband med bolagets årsstämma den 3 maj 2012. Hans aktieinnehav i AB
Volvo uppgick per den 1 april till 700 000 B-aktier.

De individuella arvodena
till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande
tillerkändes SEK 2 100 000 och envar av övriga stämmovalda ledamöter SEK 700 000
med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver
tillerkändes ordföranden i revisionskommittén SEK 300 000 och övriga ledamöter i
revisionskommittén SEK 150 000 var samt att ordföranden i ersättningskommittén
tillerkändes SEK 125 000 kr och övriga ledamöter i ersättningskommittén SEK 100
000 var.

Till ledamöter i valberedningen valdes Carl-Olof By, representerande
AB Industrivärden, Jean-Baptiste Duzan, representerande Renault s.a.s, Lars
Förberg, representerande Violet Partners LP, Håkan Sandberg, representerande
Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa
och Oktogonen samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska
utgå till ledamöterna i valberedningen.
Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

2012-04
-04

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till
http://www.volvogroup.com/globalnews.

För videomaterial för TV- och
filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter,
gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner
bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett.
Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för
medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar,
bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella
applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 115 000
anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190
marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är noterat på OMX
Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller
www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.