Source: Cassandra Oil AB

Cassandra Oil ingår avtal med NSR om etablering i Helsingborg

Cassandra Oil och NSR Produktion AB, dotterbolag till Nordvästra Skånes
Renhållnings AB (”NSR”) har ingått avtal om att Cassandra skall etablera
verksamhet på NSR:s anläggning i Helsingborg och återvinna avfallsråvara från
NSR för drift av minst en reaktor av Cassandras största modell CASO 1500.
Avtalet utgör en milstolpe för Cassandra och första steget mot en betydande
etablering i Helsingborg.

Cassandra Oil AB och NSR Produktion AB (”NSR”) har ingått avtal om att Cassandra
ska etablera verksamhet på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg.

Grunden för samarbetet är NSR:s miljötillstånd, som bl a omfattar mottagning,
behandling och återvinning av de avfallsslag som är intressanta för Cassandras
nya teknik. Ett första steg i samarbetet blir att lägga fast de miljömässiga
förutsättningarna för att kunna testa tekniken inom ramarna för gällande
tillstånd, alternativt söka ett ändringstillstånd.

När tillstånden är på plats och Cassandra installerat och driftsatt en reaktor
på NSR:s anläggning kommer Cassandra att återvinna avfallsråvara, som på sikt
kommer belägga minst en CASO 1500 reaktor. Cassandra kommer även kunna processa
avfallsråvara från andra leverantörer och därmed lägga grunden för en större
etablering med flera reaktorer på NSR:s anläggning.

”NSRs anläggning i Helsingborg har den infrastruktur som Cassandra behöver och
geografisk närhet till Danmark och kontinenten. NSR ligger i framkant i fråga om
användning av nya tekniker och forskning samt har ett internationellt nätverk.
NSR är kort och gott en idealisk samarbetspartner för Cassandra, både för vår
kärnteknologi och för andra projekt inom energi och miljöteknik. Etableringen i
Helsingborg är en milstolpe för Cassandra och jag räknar med att vi på sikt
skall expandera och bli en stor aktör i regionen, både som oljeproducent från
avfallsråvaror och arbetsgivare”, säger Cassandras grundare Anders Olsson.

Etableringen av Cassandra Oil är ytterligare ett steg i NSR:s utveckling att
förvandla en gammal deponi till en supermodern industripark med branschens
spetsteknologi. För att satsningen med att tillverka olja av bl.a. återvunnen
plast skall lyckas fullt ut behöver vi bli bättre på att källsortera plasten
hemma och inte kasta det i restavfallet, där nästan 70% av plasten hamnar idag.
/ Kim Olsson, VD, NSR AB.

Cassandra tillverkar två reaktorer parallellt, en CASO 600 (600 kW) och en CASO
1500 (1,500kW). Reaktorn av modell CASO 600 beräknas vara monterad och färdig
för installation och provdrift under tredje kvartalet 2012 och vara i
kommersiell drift under fjärde kvartalet 2012. Efter provdriftsfasen, som är
planerad att äga rum i Västerås där tillverkningen sker, kommer reaktorn tas i
kommersiell drift på NSRs anläggning i Helsingborg. Denna reaktor är avsedd för
samarbetet med Nordkalk. Reaktorn av den större modellen, CASO 1500, beräknas
vara monterad och färdig för installation och provdrift under fjärde kvartalet
2012 och vara i kommersiell drift på NSRs anläggning i Helsingborg under första
kvartalet 2013. Utöver dessa två reaktorer planeras även en mindre reaktor av
modellen CASO 300, som primärt är avsedd att användas i ett projekt i
Mellanöstern för miljösanering vid oljeutsläpp.

Om NSR
NSR arbetar med materialåtervinning, biologisk behandling och utvinning av
biogas. Återvinningsanläggningen i Helsingborg är en ledande
behandlingsanläggning i Sverige och världsledande inom biogasproduktion. NSR har
ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. NSR ägs av sex
skånska kommuner med Helsingborgs kommun som störste ägare. För ytterligare
information om NSR, se NSRs hemsida http://www.nsr.se/.
För ytterligare information, kontakta
Per Laine, VD, Cassandra Oil AB
Tel: +46 76 8300099

Erik Nerpin, styrelseordförande, Cassandra Oil AB
Tel +46 70 620 73 59

Kim Olsson. VD, NSR AB
Tel +46 42 4001310
Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja
ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med
kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet
aktieägare uppgår till cirka 5 400. Läs mer om Cassandra Oil på
www.cassandraoil.com.
Attachments: