Source: Cassandra Oil AB

Cassandra Oil; Operativ uppdatering

Cassandra Oil AB lämnar följande uppdatering avseende bolagets operativa
verksamhet.

Cassandra Oil tillverkar två reaktorer parallellt, en CASO 600 (600 kW) och en
CASO 1500 (1.500 kW). Reaktorn av modell CASO 600 beräknas vara monterad och
färdig för installation och provdrift under november månad. Arbetet går i allt
väsentligt planenligt. Slutmonteringen av reaktorn har blivit senarelagd en
månad för att ge utrymme att inarbeta vissa nya tekniska lösningar redan i den
första modellen. Dessa lösningar har, såsom tidigare offentliggjorts,
patentsökts. Även arbetet med CASO 1500-reaktorn går huvudsakligen enligt plan.
Den större reaktormodellen kräver emellertid en mer omfattande infrastruktur
avseende t ex strömförsörjning och möjligheten att inleda provdrift är därför
avhängig sådana yttre faktorer. Cassandra Oils bedömning är att CASO 1500
-reaktorn ska kunna tas i drift i vart fall under andra kvartalet 2013.

Cassandra Oil har beviljats tillstånd för provdrift av sina reaktorer på en ort
närbelägen Västerås där reaktorn tillverkas. Tillståndet gäller under två år och
omfattar plast (ej PVC) och bildäck utan begränsning i fråga om testade volymer
och tider på dygnet. Cassandra Oil har ytterligare en pågående ansökan om
tillstånd för provdrift i Sverige som beräknas bli beviljad före nyår. Cassandra
Oil kommer därmed kunna börja provdrift av CASO 600-reaktorn i full skala i
Sverige så snart reaktorn är färdigmonterad. Detta innebär en väsentlig
tidsbesparing jämfört med att genomföra provdriftsfasen utomlands.

På affärsutvecklingssidan pågår förhandlingar på bred front avseende
internationella etableringar och samarbeten. I oktober hade Cassandra Oil besök
av en delegation från det irakiska oljeministeriet. Besöket utföll till
belåtenhet och ministeriet har meddelat att de har godkänt Cassandra Oils
teknologi för fortsatta förhandlingar. Under november och december tar Cassandra
Oil emot delegationer från Mexikos statliga oljebolag Pemex (Petróleos Mexicanos
Comp.) och Venezuelas statliga oljebolag PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.).

”Dagen då Cassandra Oil kan börja producera olja närmar sig nu snabbt och vi är
mycket nöjda med att detta kommer ske på svensk mark. Vår teknologi fortsätter
att dra till sig internationellt intresse. Vi har fört positiva förhandlingar
med Irak under en tid och det är mycket smickrande att nu även Pemex och PDVSA,
som båda tillhör världens större oljebolag, vill besöka oss och diskutera
industriella samarbeten. Det är framför allt Cassandra Oils kapacitet att ta
hand om oljesludge som intresserar. Normalt kan förhandlingar med denna typ av
aktörer ta tid, men då behovet att ta hand om oljesludge utgör ett akut
miljöproblem i dessa länder hoppas vi kunna inleda ett samarbete med åtminstone
en av dessa parter redan under nästa år. Faktum är att vart och ett av dessa
länder ensamt skulle kunna hålla oss fullt sysselsatta i decennier framöver”,
säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson.
För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin
Styrelseordförande
070 – 620 73 59
Detta är Cassandra Oil AB

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja
ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ OMX First North med
kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Antalet
aktieägare uppgår till cirka 6 100.
Attachments: