Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2012

Jyväskylä, FINLAND


Keskisuomalainen Oyj                 Tilinpäätöstiedote                                      20.2.2013 klo 14.00

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2012

TULOS HYVÄLLÄ TASOLLA VAIKEASTA VUODESTA HUOLIMATTA

 

Tilikausi 2012

- Liikevaihto 106,2 Me (108,7 Me edellisenä vuonna), -2,2% edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 17,1 Me (20,4 Me) , -16,4 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 16,1 % liikevaihdosta (18,8%)

- Tulos 9,4 Me (14,1 Me),  -33,2% edellisestä vuodesta

- Tulos/osake 0,88 euroa (1,32 euroa)

- Tulos ilman sijoitusosakkeiden alaskirjausta oli 13,7 Me, 1,28 euroa/osake (15,8 Me, 1,48 euroa/osake)

- Hallitus esittää osingoksi 0,40 euroa/osake

- Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,70 euron lisäosingosta osaketta kohden.

 

Loka-joulukuu 2012

- Liikevaihto 27,8 Me (28,0 Me), -0,6% edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 3,7 Me (4,2 Me), -12,2% edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 13,2%  liikevaihdosta(14,9%)

- Tulos -0,5 Me (2,7 Me), -120,0% edelliseen vuoteen

- Tulos/osake -0,05 euroa (0,25 euroa)

- Tulos ilman sijoitusosakkeiden alaskirjausta oli 2,3 Me, 0,22 euroa/osake (2,7 Me, 0,25 euroa/osake)

 

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

 

”Vaikeasta taloudellista toimintaympäristöstä huolimatta tulos hyvällä tasolla,

 

Taloudellinen suhdanne jatkui vaikeana myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, tästä huolimatta yhtiön liikevaihto säilyi hyvällä tasolla, ja oli viimeisellä neljänneksellä lähes edellisen vuoden tasoa.  Yhtiön koko vuoden liikevaihdon laskua 2,2 % voidaan pitää vähäisenä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Liikevoittoa painoi alaspäin mediamyynnin tahmeus, joka on seurausta yleisen talouden heikkoudesta.

Yhtiön liikevoitto vuodelta 2012 jäi edellisen vuoden tason alle mutta on edelleen toimialan parhaimmistoa 16,1 %

 

Tilikauden tulos muodostui kuitenkin selvästi edellisvuotta heikommaksi johtuen vuoden 2012 aikana tehdyistä yhtiön arvopaperisalkkuun kohdistuvista alaskirjauksista.

 

Sanomalehtien kokonaistavoittavuus on vahva.  Erityisesti maakuntalehtien kokonaistavoittavuus parani painetun tuotteen säilyttäessä lukijamääränsä vakaana ja digitaalisen lukemisen jatkaessa kasvuaan.  Sanomalehtiemme sisältö tavoitti jälleen ennätysmäärän lukijoita. Tulevaisuuden keskeinen haaste on rakentaa kestävää ansaintaa lisääntyvälle sähköiselle lukemiselle.

 

Alkuvuoden osalta uskomme heikon taloudellisen suhdanteen edelleen vaikeuttavan tuloksentekoa.  Mainonta seuraa yleisen talouden trendejä ja säilynee vaisuna alkuvuoden aikana.  Lehtien levikkien kehityksen uskomme jatkavan loivaa laskua mutta samanaikaisesti uskomme kokonaistavoittavuuden jatkavan kasvua.  Vahva tahtotilamme on rakentaa sähköisille tuotteille ansaintalogiikka.  Tuloksen uskomme heikkenevät vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna mutta Keskisuomalainen pyrkii säilyttämään tuloksensa toimialan parhaassa kvartaalissa.”

 

Neljännen vuosineljänneksen tulos

 

Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 27,8 Me, missä on laskua 0,2 Me edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 3,7 Me, mikä on 0,5 Me vähemmän kuin edellisen vuoden neljännen vuosineljänneksen liikevoitto. Viimeisellä neljänneksellä suhteellista kannattavuutta painoivat liikevaihdon lasku ja yleisen kustannustason nousu.

 

Neljännen vuosineljänneksen tulosta rasitti lisäksi rahoitusomaisuuteen kirjattu pörssiosakkeiden arvonalentumistappio 3,8 Me. Vuosineljänneksen tulokseksi muodostui -0,5 Me (2,7 Me).

 

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

 

Konsernin vuoden 2012 liikevaihto oli 106,2 Me (108,7 Me). Liikevaihto laski 2,2 %. Lasku johtui pääosin yleisen taantuman vaikutuksista ilmoitusmyyntiimme, joka laski 4,4% edellisestä vuodesta. Sen sijaan ulkoinen painonmyynti kasvoi samaan aikaan 3,8%. Konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot laskivat tilikaudella 1,9%. Tilaustuottojen laskuun vaikutti vuoden 2012 alusta tullut arvonlisäverokannan nousu nollasta yhdeksään prosenttiin, jolla oli negatiivinen vaikutus lehtien tilausmääriin.

 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,9 Me (0,6 Me), jotka koostuvat pääosin vuokratuotoista.

 

Vuonna 2012 liikevoittoa kertyi 17,1 Me eli 16,1 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 20,4 Me ja liikevoittoprosentti oli 18,8 %. Suhteellista kannattavuutta painoivat liikevaihdon lasku ja yleisen kustannustason nousu.

 

Nettorahoituskulut olivat 6,1 Me (1,6 Me). Tilikauden rahoituskuluihin sisältyy pörssiosakkeiden arvonalentumistappiota 5,7 Me. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on 0,7 Me suurempi kuin edellisenä vuonna, mikä johtuu pääosin Arena Partners Oy:n yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahintavarauksen käyvän arvon muutoksesta.

 

Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 9,4 Me (14,1 Me).

 

 

  2012 2011 2010
Liikevaihto 106,2 Me 108,7 Me 101,9 Me
Liikevoitto 17,1 Me 20,4 Me 20,3 Me
Liikevoitto % 16,1 % 18,8 % 20,0 %
Tilikauden tulos 9,4 Me 14,1 Me 15,5 Me
Tulos/osake, Eur 0,88 1,32 1,45
Oman pääoman tuotto % 16,4 % 24,9 % 29,0 %
Omavaraisuusaste % 53,7 % 54,4 % 54,0 %

 

Kustannustoiminta

 

Keskisuomalainen -konserni julkaisi vuoden 2012 lopussa kahta maakuntalehteä Keskisuoma-laista ja Savon Sanomia sekä kahta aluelehteä Iisalmen Sanomia ja Warkauden Lehteä.  Lisäksi konserni julkaisi 16 paikallislehteä ja seitsemää kaupunkilehteä. Tilattavien sanomalehtien ilmoitustuotot laskivat heikon taloussuhdanteen myötä 45,5 Me:oon edellisen vuoden 47,8 Me:sta. Laskua kertyi 4,7%. Ilmoitusmyyntimme lasku oli kuitenkin selvästi pienempi kuin toimialalla keskimäärin (-8,6%). Tilattavien lehtien levikkikehitystä painoi vuoden 2012 alusta toteutettu arvonlisäverokannan nosto. Tilaustuottomme laskivat vuoden aikana kuitenkin vain 1,9% 39,5 Me:oon (40,2 Me).

 

Maakuntalehdet

 

Sanomalehti Keskisuomalaisen ilmoitusmyyntituotot laskivat 8,1% 18,6 Me:oon (20,2 Me). Myös tilaustuotot laskivat 3,3% ja olivat 15,2 Me (15,8 Me).

 

Savon Sanomat -lehden ilmoitusmyyntituotot laskivat 4,3% ja olivat 14,4 Me (15,1 Me). Lehden tilaustuotot olivat 14,0 Me (14,3 Me).

 

Aluelehdet

 

Iisalmen Sanomat -lehden tuotot pysyivät vakaalla tasolla. Ilmoitusmyyntituotot olivat 2,6 Me (2,7 Me) ja tilaustuotot olivat 2,4 Me (2,4 Me).

 

Warkauden Lehden ilmoitusmyyntituotot olivat 1,8 Me (1,9 Me) ja lehden tilaustuotot olivat 1,6 Me (1,7 Me).

 

Paikallislehdet

 

Konserni kustansi tilikauden aikana 16 paikallislehteä.

 

Keski-Suomessa yhtiön paikallislehtiä ovat kerran viikossa ilmestyvät Hankasalmen Sanomat, Laukaa-Konnevesi, Viitasaaren Seutu, Viispiikkinen ja Sampo-lehti sekä kolme kertaa viikossa ilmestyvä Sisä-Suomen Lehti.

 

Savossa ilmestyy paikallislehdistä kerran viikossa Pielavesi-Keitele, Matti ja Liisa, Miilu sekä Heinäveden Lehti. Kaksipäiväisiä lehtiä ovat Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Koillis-Savo, Paikallislehti Sisä-Savo ja Soisalon Seutu. Pieksämäen Lehti ilmestyy kolme kertaa viikossa.

 

Paikallislehtien yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 2,7 % ja oli 14,7 Me (14,3 Me).

 

Kaupunkilehdet

 

Konserni kustantaa seitsemää kaupunkilehteä, Jyväskylässä Suur-Jyväskylän Lehteä, Kuopiossa ilmestyviä Viikkosavoa ja Kuopion Kaupunkilehteä, Iisalmessa ilmestyviä Töllötintä ja Iisalmen Kaupunkilehteä, Saarijärvellä ilmestyvää Saarijärveläistä sekä Äänekoskella ilmestyvää Pikkukaupunkilaista.

 

Kaupunkilehtien yhteenlaskettu liikevaihto oli 6,9 Me (7,0 Me).

 

 

 

 

Painotoiminta

 

Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalveluita vastaa Lehtisepät Oy. Yhtiöllä on kolme painoyksikköä, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Kuopiossa ja Pieksämäellä. Painojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 28,2 Me (28,5 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto kasvoi 3,8 % ja oli 11,0 Me (10,6 Me).

 

Jakelu

 

Konserniin kuuluva Savon Jakelu Oy hoitaa Kuopion, Varkauden, Pieksämäen, Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeissa, sekä Siilinjärven, Maaningan, Joroisten, Leppävirran, Lapinlahden ja Säyneisen taajamissa jaettavien sanomalehtien yhteisjakelun. Jakelutoiminnan liikevaihto oli 6,3 Me (6,4 Me), josta lähes 80% tulee konsernin omien lehtien jakamisesta.

 

Muut palvelut

 

Konserniin kuuluu tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tietoykkösen liikevaihto oli 0,7 Me (0,6 Me).

 

Konsernin tytäryhtiö Mediasepät Oy tarjoaa sivun- ja ilmoitusvalmistusta sekä viestintäpalveluja. Yhtiön ulkoinen liikevaihto oli 0,3 Me (0,1 Me)

 

Konsernirakenne

 

Keskisuomalainen Oyj osti 5.9.2012 19,2% Esan Kirjapaino Oy:n osakekannasta, joka oikeuttaa 14,7% . Esan Kirjapaino Oy: äänivallasta. Esan kirjapaino Oy on Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiö. Osakkuusyhtiöasema perustuu omistusosuuden lisäksi hallitusjäsenyyden tuomaan vaikutusvaltaan Esan Kirjapaino Oy:ssä sekä tiiviiseen päivittäiseen lehtiyhteistyöhön Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien sekä Esan Kirjapaino Oy:n kustantaman Etelä-Suomen Sanomien kesken.

 

Vuoden vaihteessa 2013 fuusioitiin Viikkosavo Oy Sisä-Suomen Kaupunkilehdet Oy:öön sekä Iisalmen Sanomat Oy Warkauden Lehti Oy:öön. Warkauden Lehti Oy vaihtoi järjestelyn yhteydessä nimensä Savon Aluemedia Oy:ksi.

 

Tiedot konserniyhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä sekä niiden omistusosuuksista löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

 

Konsernin osakkuusyhtiöt

 

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (37,9 %), Väli-Suomen Media Oy (40,0 %), Jyväskylän Messut Oy (23,9 %), Jyväskylän Jakelut Oy (50 %) sekä Esan Kirjapaino Oy (19,2%).

 

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehden yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitysyhtiö. Arena Partners-konsernin liikevaihto oli 2,9 Me (2,2 Me). Arena Partnersilla on mobiiliratkaisujen kehittämiseen erikoistunut tytäryhtiö Arena Interactive Oy, josta Alma Media Oyj omistaa 35% osuuden. Arena Partners omistaa 35 %:n osuuden Alma Media Oyj:n tytäryhtiöstä Alma Me-diapartners Oy:stä, joka harjoittaa asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimin-taa.

 

Väli-Suomen Media Oy tuottaa Väli-Suomen sanomalehdille yhteistä sunnuntaisivustoa, Sunnuntaisuomalaista. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli 0,9 Me (0,9 Me).

 

Jyväskylän Messut Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 7,5 Me (5,6 Me). Yhtiö järjestää messuja ja tapahtumia Jyväskylässä.

 

Jyväskylän Jakelut Oy on vuonna 2008 perustettu alueelliseen osoitteettomaan erillisjakeluun erikoistunut yritys. Jyväskylän Jakelut Oy:n liikevaihto oli 1,2 Me (1,4 Me).

 

Esan Kirjapaino Oy on lahtelainen mediayhtiö, joka kustantaa mm. 7-päiväistä sanomalehteä Etelä-Suomen Sanomia. Esan Kirjapaino Oy:n liikevaihto oli 40,6 Me.

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

 

Sähköiset mediat ovat merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa. Arena Partners Oy on viiden lehtikustantajan yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitysyhtiö. Merkittävä osa Arena Partners Oy:n toiminnasta on uusien palvelujen kehittämistä osakkailleen. Lisäksi konsernilla on omaa pääosin sähköisiin palveluihin liittyvää kehitystoimintaa. Menoja ei ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

 

Henkilöstö

 

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä kasvoi hieman vuoden 2012 aikana. Työsuhteita oli vuoden lopussa 1045 (1060). Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 829 henkilöä (817).

 

Investoinnit

 

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 11,6 Me ja 10,9 % liikevaihdosta (4,4 Me ja 4,3 %). Investointeja kasvatti Esan Kirjapaino Oy:n osakkeiden osto. Muutoin investoinnit olivat pääsääntöisesti korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

 

Merkittävimmät konsernin investoinnit ovat suunnitelmien mukaan vuonna 2013 tilattavien sanomalehtien tilausjärjestelmän uusinta sekä painojen ylläpitoinvestoinnit. Muilta osin investoinnit ovat pääosin korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

 

Rahoitus

 

Konsernin maksuvalmius on pysynyt vakaana. Konsernin omavaraisuusaste on vuoden 2012 lopussa 53,7 % (54,5 %). Tilikauden rahavarojen lisäys oli 0,7 Me (-0,9 Me).

 

Keskisuomalainen Oyj on laskenut 3.6.2011 liikkeelle pääosin osakkeenomistajille ja henkilökuntaan kuuluville suunnatun 16,8 Me pääomalainan.  Laina on ehtojen mukaan maksettava takaisin viimeistään 3.6.2016. Yhtiö voi maksaa pääomalainan takaisin joko likvideistä varoistaan ja myytävissä olevista sijoituksistaan tai ottamalla rahalaitoslainaa tai laskemalla liikkeelle vastaavanlaisen yrityslainan. Hallitus päättää rahoitustavasta ennen lainanmaksua. 

 

Hallitus ja yhtiön johto

 

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

 

maanviljelijä Antero Vesterinen, puheenjohtaja

johtaja Mikko Paananen, varapuheenjohtaja 27.4.2012 asti

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja 27.4.2012 lähtien

maanviljelijä Simo Kutinlahti

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka

avainasiakaspäällikkö Pekka Haltia

 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

 

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jarmo Lohi.

 

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkina -yhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallintokoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa 54 tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on nähtävissä yhtiön nettisivuilla www.keskisuomalainen.com.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 

Konsernin tytäryhtiö Lehtisepät Oy antoi 18.2.2013 YT-neuvotteluesityksen koskien painoliiketoiminnan toiminnallista uudelleenjärjestelyä. Neuvotteluissa käsitellään useita eri vaihtoehtoja järjestää Lehtiseppien painotoiminta tulevaisuudessa. Neuvottelut alkavat 25.2.2013.

 

Osakkeet

 

Vuonna 2012 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 13.313 kpl. Muuntojen jälkeen K-osakkeita oli yhteensä 5.250.536 kpl ja A-osakkeita 5.486.424 kpl.

 

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita ei ole muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana.

 

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

 

Merkittävimmät pitkän aikavälin riskit liittyvät asiakkaiden mediakulutustottumusten muutoksiin. Näillä muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia lehtien tilausmääriin ja tilaustuottoihin. Samanaikaisesti myös ilmoittaja-asiakkaille on tarjolla aiempaa enemmän ilmoituskanavavaihtoehtoja. Mahdollinen negatiivinen tilaajamäärien muutos voi myös osaltaan vaikuttaa ilmoittajien tuotevalintaan. Näihin riskeihin varaudutaan kehittämällä konsernin tuotevalikoimaa vastaamaan mahdollisiin kulutus- ja ilmoitustottumusten muutoksiin. Nykyisten tuotteiden rinnalle kehitetään laajempaa kohderyhmää tavoittavia digitaalisia tuotteita ja paperisen ja digitaalisen tuotteen yhdistelmiä.

 

Lyhyellä aikavälillä merkittävin riski liittyy heikon taloussuhdanteen pitkittymiseen ja syvenemiseen. Heikko taloustilanne voi vähentää ilmoitusmyyntiä ja voimistaa sanomalehtien tilausmäärien laskua.

 

Heikko taloudellinen suhdanne ja asiakkaiden kulutustottumusten muutokset luovat haasteita liikevaihdon kasvulle. Tämän takia mahdollinen inflaation kiihtyminen ja yleisen kustannustason nousu muodostaa selkeän riskin yrityksen kannattavuudelle.

 

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

 

Yleisestä talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden jatkumisesta huolimatta konsernin näköpiirissä ei ole rahoitusasemaan liittyviä merkittäviä riskejä.

 

 Näkymät vuodelle 2013

 

Vuonna 2013 taloudellinen suhdanne pysyy vaikeana ja mahdollinen käänne parempaan on odotettavissa aikaisintaan loppuvuodesta. Keskisuomalainen -konsernin liikevaihdon uskotaan pysyvän edellisen vuoden tasolla tai hieman heikkenevän. Tuloksen uskotaan yleisen kustannustason nousun myötä heikkenevän edellisestä vuodesta.

 

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2012

 

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 37.092.407,02 euroa.

 

A- ja K -osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 5.250.536 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.486.424 kpl eli yhteensä 10.736.960 kpl. Emoyhtiön hallussa on omia osakkeita 21.500 kpl, niille ei makseta osinkoa.

 

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyisyyttä.

 

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelle. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 4.294.784,00 euroa. Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään yhtiön maksuvalmiuden ja tuloksen sallimissa rajoissa enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden.

 

Hallitus on päättänyt osingon täsmäytyspäiväksi 3.5.2013 ja maksupäiväksi 13.5.2013.

 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000,00 euroa.

 

Yhtiökokous pidetään 29.4.2013 Jyväskylässä.

 

Laadintaperiaatteet

 

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

 

Konserni on soveltanut 1.1.2012 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto — Varojen ja velkojen oletushankintameno voimakkaassa hyperinflaatiossa ja kiinteän soveltamispäivän kumoaminen, IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot — rahoitusvarojen siirrot (Transfers of Financial Assets),  IAS 12 Tuloverot: Ansaintamenetelmän vaikutus laskennallisen veron kirjaamiseen sijoituskiinteistöjen ja uudelleenarvostettavan käyttöomaisuuden osalta (Recovery of Underlying Assets). Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2011 tilinpäätöksessä.

 

Standardimuutoksilla ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta katsauskauden lukuihin ja liitetietoihin.

 

Jyväskylässä 20. päivä helmikuuta 2013

 

KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS

 

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

p. (014)622 000

 

 

Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen viikolla 13. Se on saatavissa yhtiön kotisivulta. Osavuosikatsaus vuoden 2013 ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta annetaan 21.5.2013.

 

Vuoden 2012 tilinpäätös on tilintarkastettu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
     (3 kk) (3 kk) (12 kk) (12 kk)
         
LIIKEVAIHTO 27,8 28,0 106,2 108,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,9 0,6
Liiketoiminnan kulut 24,4 24,0 90,1 88,8
LIIKEVOITTO 3,7 4,2 17,1 20,4
Liikevoitto % liikevaihdosta 13,2% 14,9% 16,1% 18,8%
Rahoitustuotot ja -kulut -4,1 -0,4 -6,1 -1,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,5 -0,3 0,7 0,0
VOITTO ENNEN VEROJA JA        
VÄHEMMISTÖOSUUTTA -0,9 3,5 11,7 18,8
Verot 0,3 -0,8 -2,3 -4,7
VOITTO/TAPPIO -0,5 2,7 9,4 14,1
         
TILIKAUDEN VOITON JAKO        
Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,5 2,7 9,4 14,1
         
Tulos/osake, laimentamaton (eur) -0,05 0,25 0,88 1,32
Tulos/osake, laimennettu (eur) -0,05 0,25 0,88 1,32

 

 

 

KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
ERÄT (3 kk) (3 kk) (12 kk) (12 kk)
         
Tilikauden voitto -0,5 2,7 9,4 14,1
Muut laajan tuloksen erät:        
Myytävissä olevat rahoitusvarat 3,2 0,4 2,1 -4,0
Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,1 0,1
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,8 -0,1 -0,5 1,0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
2,4
 
0,3
 
2,0
 
-2,9
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,9 2,9 11,1 11,2
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO        
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1,9 2,9 11,1 11,2
Vähemmistöosakkaille - - - -

 

 

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO        
         
LIIKEVAIHTO (Me) 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
Kustannustoiminta 24,0 24,4 93,0 96,0
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 10,2 10,4 38,2 38,5
Kohdistamaton 1,2 1,1 4,7 4,5
Segmenttien välinen liikevaihto -7,6 -7,9 -29,7 -30,3
Konserni yhteensä 27,8 28,0 106,2 108,7
         
LIIKEVOITTO        
Kustannustoiminta 4,0 3,7 16,9 19,2
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 0,9 0,9 2,8 3,6
Kohdistamaton -1,2 -0,4 -2,6 -2,4
Segmenttien välinen liikevoitto        
Konserni yhteensä 3,7 4,2 17,1 20,4

 

 

 

KONSERNIN TASE (Me) 30.12.2012 31.12.2011
     
VARAT    
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet 3,1 3,3
Liikearvo 38,1 38,1
Sijoituskiinteistöt 0,7  
Aineelliset hyödykkeet 27,9 30,0
Osuudet osakkuusyhtiöissä 10,7 1,4
Myytävissä olevat sijoitukset 15,1 18,8
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 2,5 1,6
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 0,9 0,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7,9 8,0
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset  
0,2
 
0,2
Rahavarat 8,0 7,3
VARAT YHTEENSÄ 115,1 109,6
     

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    
OMA PÄÄOMA    
Emoyhtiön osakkeenomistajille    
kuuluvan oman pääoman osuus 58,9 56,3
PITKÄAIKAISET VELAT    
Laskennallinen verovelka 1,2 1,5
Pitkäaikaiset korolliset velat 31,3 25,8
Pitkäaikaiset varaukset 0,6 0,6
LYHYTAIKAISET VELAT    
Lyhytaikaiset korolliset velat 2,5 3,1
Ostovelat ja muut velat 20,4 21,9
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  
0,0
 
0,2
Lyhytaikaiset varaukset 0,1 0,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 115,1 109,6

 

 

 

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 2012           2011
     
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT    
Asiakkailta saadut maksut 107,0 109,6
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille    
ja henkilöstölle suoritetut maksut -86,9 -83,3
Maksetut korot -1,5 -1,6
Saadut korot 0,0 0,2
Maksetut verot -4,2 -6,4
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 14,4 18,5
     
INVETOINTIEN RAHAVIRTA    
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla  
-0,1
 
-0,4
  Osakkuusyritysten hankinta -8,3  
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -2,6 -5,7
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -1,0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,1 0,1
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin   -0,4
Luovutustulot myytävissä olevista sijoituksista 0,0 0,4
Saadut osingot 1,4 1,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -10,1 -5,3
       

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT    
Lainojen nostot 7,5 16,8
Lainojen takaisinmaksut -2,5 -18,1
Maksetut osingot -8,6 -12,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3,6 -14,1
     
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 0,7 -0,9
Rahavarat tilikauden alussa 7,3 8,2
Rahavarat tilikauden lopussa 8,0 7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

 

 

      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
   Osake-
pääoma
Muut
sidotut
rahastot
Käyvän arvon rahasto Suojausins-
trumenttien rahasto
 
Omat
osakkeet
Kertyneet
  voitto-
   varat
 
 
Yhteensä
OMA PÄÄOMA 31.12.2010 2257 270 1446 -396 -323 53891 57146
Osakkeiden ja osinkojen palautuminen konsernille            
791
 
791
Laaja tulos:              
  Tilikauden tulos           14121  
  Muut laajan tuloksen erät:              
   Rahavirran suojaukset       57      
   Myytävissä olevat
   rahoitusvarat
     
-2994
 
 
     
 
Tilikauden laaja tulos yht.     -2994 57   14121 11184
Liiketoimet omistajien kanssa              
  Osingonjako           -12859  
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä          
 
 
-12859
 
-12859
OMA PÄÄOMA 31.12.2011 2257 270 -1547 -339 -323 55945 56263
                   

 

 

 

      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
   Osake-
pääoma
Muut
sidotut
rahastot
Käyvän arvon rahasto Suojausins-
trumenttien rahasto
 
Omat
osakkeet
Kertyneet
  voitto-
   varat
 
 
Yhteensä
OMA PÄÄOMA 31.12.2011 2257 270 -1547 -339 -323 55945 56263
Osinkojen palautuminen konsernille            
53
 
53
Myytävissä olevien sijoitusten hankintamenon oikaisu            
-315
 
-315
Osuudet osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista            
 
374
 
 
374
Laaja tulos:              
  Tilikauden tulos           9428  
  Muut laajan tuloksen erät:              
   Rahavirran suojaukset       65      
   Myytävissä olevat
   rahoitusvarat
     
1573
 
 
     
 
Tilikauden laaja tulos yht.     1573 65   9428 11066
Liiketoimet omistajien kanssa              
  Osingonjako           -8572  
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä          
 
 
-8572
 
-8572
OMA PÄÄOMA 31.12.2012 2257 270 26 -275 -323 56912 58868
                   

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2012 31.12.2011
Liikevaihto, Me 106,2 108,7
Liikevoitto, Me 17,1 20,4
% liikevaihdosta 16,1 18,8
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 11,7 18,8
% liikevaihdosta 11,0 17,3
Tilikauden voitto 9,4 14,1
% liikevaihdosta 8,9 13,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,4 24,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 21,4 26,5
Omavaraisuusaste, % 53,7 54,5
Bruttoinvestoinnit, Me 11,6 7,6
% liikevaihdosta 10,9 7,0
Taseen loppusumma 115,1 109,6
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 829 hlöä 817 hlöä
kokopäiväisinä    

 

   

 

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2012 31.12.2011
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur 0,88 1,32
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, eur  
5,50
 
5,25
Osakekohtainen osinko, eur
(vuoden 2012 osalta hallituksen esitys)
 
0,40
 
0,60
Osakekohtainen osinko, eur (vuoden 2012 osalta hallituksen esitys, lisäosinko mukaan lukien)  
0,70
 
0,80
Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % 45,5 45,5
Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % (lisäosinko mukaan lukien)  
79,6
 
60,7
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,9 3,8
Efektiivinen osinkotuotto, %
(lisäosinko mukaan lukien)
5,1 5,1
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 15,68 12,0
Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys    
- alin, eur 13,80 15,45
- ylin, eur 17,90 20,65
- keskikurssi, eur 15,26 18,10
Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me 75,7 86,3
Koko osakekannan markkina-arvo, Me 147,9 169,0
Osakkeiden vaihdon kehitys koko osakekannan.
osakkeiden lukumäärä
 
120.307
 
131.052
% A-sarjan osakkeista 2,2 2,4
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl 10 715 10 715

 

 

 

 

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Me) 30.12.2012 30.12.2011
Pantit, vastuut ja takaukset    
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä    
kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä    
Rahalaitoslainat 16,5 11,5
Annetut kiinteistökiinnitykset 16,5 16,5
Annetut yrityskiinnitykset 30,1 30,1
Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 4,1 2,8

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

 

Oman pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100 
(ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
   
Sijoitetun pääoman (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100
tuotto-% (ROI) Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)
   
Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100
  Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)
   
Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos   
  Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm
   
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
  Osakkeiden osakeantioikaistu lkm 31.12.
   
Osinko/ tulos, % (Osakeantioikaistu osinko /osake) x 100
  Tulos/osake
   
Efektiivinen (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100
osinkotuotto-% Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
   
Hinta/voitto-suhde Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
(P/E-luku) Tulos/osake
   
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lkm x tilikauden päätöskurssi