Ratos förvärvar Nebula


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tillsammans med Rite Ventures och bolagets ledning tecknat avtal om att förvärva Nebula Oy, Finlands ledande leverantör av molntjänster till små och medelstora företag. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår till 82,5 MEUR (cirka 700 Mkr), varav Ratos tillför cirka 35 MEUR (cirka 300 Mkr) i eget kapital. En tilläggsköpeskilling kan komma att utbetalas.

Nebula är en marknadsledande driftleverantör av molntjänster, IT-infrastruktur och nätverkstjänster till små och medelstora företag på den finska marknaden. Bolaget ägs idag till cirka 80% av Rite Ventures och till 20% av ledning och grundare. Ratos förvärvar cirka 75%, Rite Ventures kommer kvarstå med 15% ägarandel och ledningen och övriga nyckelpersoner kommer äga cirka 10%.

Bolaget har fyra datacenters, varav två i Finland, ett i London och ett i Singapore, samt en egen leasad fiberstruktur mellan de största städerna i Finland. Sammanlagt har Nebula cirka 34 000 kunder och omsatte 2012 24,2 MEUR (cirka 205 Mkr) med ett rörelseresultat (EBITA) om 8,1 MEUR (cirka 70 Mkr). 90% av försäljningen är abonnemangsbaserad. Sedan 2006 har Nebula haft en genomsnittlig tillväxt om 26% per år under god lönsamhet. Bolaget har idag 110 anställda.

- Nebula är ett snabbväxande och marknadsledande företag i sin bransch där efterfrågan drivs dels av ett ökat behov av att lagra och överföra data flexibelt, säkert och med hög tillgänglighet, dels av effektiviserings-möjligheter hos kunderna av att lägga ut delar av IT-miljön. Vi ser fram emot att äga Nebula tillsammans med bolagets kompetenta ledning och Rite Ventures och ser stor potential att utveckla bolaget mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet då de har en mycket stark marknadsposition, en skalbar affärsmodell, goda kundrelationer, starka kassaflöden och relativt konjunkturokänsliga tjänster, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Ratos förvärvar cirka 75% av Nebula. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% uppgår till 82,5 MEUR (cirka 700 Mkr), varav Ratos tillför cirka 35 MEUR (cirka 300 Mkr) i eget kapital. Ratos investerade belopp påverkas av kassaflödet fram till closing. Nettoskulden väntas uppgå till cirka 40 MEUR (cirka 340 Mkr). En tilläggsköpeskilling om maximalt 10 MEUR kan komma att utbetalas 2013 och ytterligare maximalt 10 MEUR 2014 om vissa lönsamhetsmål uppnås. Ratos står för motsvarande sin ägarandel av en eventuell tilläggsköpeskilling. En option ger säljarna rätt att om Ratos genomsnittliga årliga avkastning (IRR) vid exit överstiger 20%, dessutom erhålla en mindre del av denna överskjutande avkastning.

Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras under andra kvartalet 2013.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Årsstämma 2013 17 april 2013
Delårsrapport januari - mars 2013 8 maj 2013
Delårsrapport januari - juni 2013 15 augusti 2013
Delårsrapport januari - september 2013 8 november 2013

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control och SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 21 miljarder kronor.


Attachments

Pressmeddelande PDF