Sweco har tecknat avtal med svenska staten om att förvärva 100 procent av
aktierna i teknikkonsulten Vectura med 1 200 anställda. Genom affären bildas den
största teknikkonsulten på den nordiska marknaden med en omsättning på cirka 8
800 MSEK och cirka 9 000 anställda. Med identifierade synergier överstigande 70
MSEK väntas affären stärka Swecos rörelseresultat med 100 MSEK (EBITA) från
2015, vilket ökar Swecos vinst per aktie med nio procent. Köpeskillingen uppgår
till 927 MSEK genom kontant vederlag (Equity value).
Vectura är Nordens ledande konsult inom transportinfrastruktur och har en
särskilt stark position inom järnvägssektorn i Sverige. Företaget har verksamhet
på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark. Vectura bildades 2009 efter en
sammanslagning och bolagisering av Vägverket Konsult och Banverket Projektering.
Sedan dess har bolaget haft en genomsnittlig årlig tillväxt på sju procent.

Förvärvet ligger helt i linje med Swecos strategi att konsolidera sina ledande
positioner i Norden och växa inom infrastruktur.

– Vi är oerhört glada över att kunna gå samman med Vectura och tillsammans skapa
Nordens ledande teknikkonsult. Genom att kombinera Vecturas starka kompetens
inom transportinfrastruktur med Swecos ledarposition inom hållbart
samhällsbyggande skapar vi goda möjligheter för fortsatt tillväxt i Norden,
framför allt i Sverige och på den snabbväxande norska marknaden, säger Tomas
Carlsson, vd och koncernchef i Sweco.

Motiv för samgåendet

Fortsatt värdeskapande tillväxt för Swecos aktieägare:

 · Befäster Swecos position som den ledande konsulten inom hållbart
samhällsbyggande.
 · Kompletterar Sweco med en marknadsledande position inom järnväg.
 · Förstärker båda företagens verksamheter inom väg, projektledning och
trafikplanering.
 · Skapar utökade tillväxtmöjligheter på den snabbväxande nordiska
infrastrukturmarknaden, framför allt i Norge.
 · Realiserar betydande kostnadssynergier framför allt genom minskade
omkostnader samt genom samordning av administration och lokaler.

– Sweco har ett mycket starkt erbjudande inom hållbart samhällsbyggande och med
vår djupa kunskap och långa erfarenhet inom transportinfrastruktur kompletterar
vi varandra mycket väl. Det känns därför verkligen bra att kunna gå samman med
Sweco och tillsammans bli ännu starkare. Affären är riktigt bra både för våra
kunder och för våra 1 200 medarbetare, säger Vecturas vd och koncernchef Jan
Colliander.

Samgåendet skapar nya möjligheter för medarbetarna. Bland annat får Vecturas
medarbetare större möjligheter att utvecklas i en internationell miljö och även
kunna använda sin kompetens inom andra marknadsområden, som till exempel gruvor,
vattenkraft och industri.

Transaktionen

Köpeskillingen uppgår till 927 MSEK genom kontant vederlag (Equity value).
Enterprise value förväntas bli cirka 900 MSEK på tillträdesdagen.

Affären är avhängig konkurrensmyndigheternas prövning i Sverige och Norge och
målsättningen är att tillträde ska ske i augusti. Vectura kommer att integreras
i affärsområdet Sweco Sverige under varumärket Sweco. Integrationen förväntas
slutföras runt årsskiftet 2013/2014.

Påverkan på Swecos resultat och ställning

Vectura redovisade 1 327 MSEK i årsomsättning och 31 MSEK i rörelseresultat
(EBIT 2012). Affären förväntas bidra med 100 MSEK till Swecos rörelseresultat
(EBITA) från 2015. Swecos vinst per aktie förväntas därmed öka med 0,47 SEK,
eller nio procent från 2012 års nivå. Långsiktigt förväntas verksamheten
prestera med samma lönsamhet som Swecos övriga infrastrukturverksamhet.

Resultatförbättringen kommer framför allt att åstadkommas genom att realisera
kostnadssynergier, bland annat minskning av externa omkostnader, samordning av
administration och samlokalisering av verksamheten. Dessutom kommer
verksamheterna i Norge och Trafik och Samhälle samordnas med Sweco för att uppnå
förstärkt lönsamhet. Identifierade synergier överstiger 70 MSEK.

Integrationskostnader uppskattas till 100 MSEK och kommer framför allt att
belasta resultatet under andra halvåret 2013 och första halvåret 2014.
Transaktionskostnader uppgår till cirka 5 MSEK och kommer belasta resultatet
under andra kvartalet 2013.

Förvärvet finansieras med en kombination av befintliga lån och en ny treårig
kreditfacilitet. Finansieringskostnaden är cirka tre procent.

Swecos finansiella mål innebär att nettoskulden inte ska överskrida 40 procent
av eget kapital. Som en konsekvens av förvärvet och dess finansiering kommer det
finansiella målet att överskridas, vilket tillfälligtvis kan tillåtas så länge
det sker med balanserad risk. Swecos finansiella mål innebär att bolaget över
tiden ska vara nettoskuldsatt samtidigt som kapitalstrukturen ska medge
utveckling av och investeringar i koncernens kärnverksamhet.

Illustrativ       Sweco  Vectura Justering  Sammantaget
resultaträkning
2012,   MSEK

Rörelseintäkter     7 504  1 326         8 830
Rörelsekostnader     -6 747 -1 295        -7 972
EBITA          757   31    70      858
EBITA-marginal      10,1%  2,3%         9,7%

Avskrivningar och    -75   0    -12     -88
nedskrivningar
EBIT           682   31    58      770
(Rörelseresultat)
EBIT-marginal      9,1%  2,3%         8,7%

Finansnetto       -29   -1    -29     -58
Resultat före skatt   653   30    29      712

Inkomstskatt       -177  -6    -9      -192
Periodens resultat    476   24    20      519

Innehav utan       -6              -6
bestämmande
inflytande
Resultat hänförlig    470   24    20      514
till moderbolagets
aktieägare

Vinst per aktie     5,15  0,26   0,22     5,63

Den presenterade finansiella informationen har inte granskats av bolagets
revisorer. Informationen utgör en sammanläggning av respektive bolags redovisade
bokslut för 2012. En justering har gjorts med hänsyn till förväntade synergier
och uppskattade konsekvenser av transaktionen.

Sammanläggningen är hypotetisk och ska inte ses som en proformaredovisning då
endast en grov justering har skett för förvärvet. Inga justeringar har skett för
integrationskostnader och transaktionskostnader.

Presskonferens idag klockan 10.00
Sweco presenterar affären på Carnegie, Regeringsgatan 56, Stockholm. Deltar gör
Swecos vd och koncernchef Tomas Carlsson, Swecos finanschef Jonas Dahlberg och
Vecturas vd och koncernchef Jan Colliander. Presentationen kan följas på
www.swecogroup.com.
För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef i Sweco, tel: 08 695 66 60, 070-552 92 75
Jonas Dahlberg, finansdirektör i Sweco, tel 08-695 63 32, 070-347 23 83
Jan Colliander, vd och koncernchef i Vectura: 010-484 43 00, 073-029 43 01
Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 7,5 miljarder SEK och har ca 7 800
anställda i Norden och i centrala och östra Europa.  För närvarande genomför
Sweco uppdrag i   cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ
OMX Stockholm   AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2013 kl 08:20.