CENCORPIN PUHTAAN TEKNOLOGIAN STRATEGIA

Mikkeli, FINLAND


Cencorp Oyj             Pörssitiedote            13.11.2013 klo 12.00

CENCORPIN PUHTAAN TEKNOLOGIAN STRATEGIA

Tämän tiedotteen tarkoituksena on selventää Cencorp Oyj:n (Cencorp) Puhtaan teknologian (Cleantech) liiketoiminnan strategiaa sijoittajille ja julkiselle sanalle. Tiedotteessa julkaistaan Cencorpin näkemys aurinkosähkön tuotannon kehityssuunnista 2000-luvulla, nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tiedotteessa esitellään syyt ja logiikka Cencorpin mukaantulolle puhtaan teknologian toimialalle, erityisesti aurinkosähköön ja polttokennoihin liittyviin tekniikoihin. Tässä tiedotteessa käsitellään vain aurinkosähköä.Tiedotteessa kuvataan myös Cencorpin aurinkosähköön liittyvien tuotteiden ja järjestelmien kilpailuedut markkinoilla. Tiedotteen lopussa kerrataan toimitusjohtajalle aiemmin asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, jotka eivät ole yhtiön markkinaohjeistus.

Cencorp on mukana Sijoitusmessut 2013 –tapahtumassa, joka järjestetään 13.-14.11.2013 Helsingissä Wanhassa Satamassa.

CENCORPIN NÄKEMYS AURINKOENERGIAN KÄYTÖN KEHITTYMISESTÄ SÄHKÖN TUOTANNOSSA

Auringon säteilyä hyödynnetään energiaksi nykyisin pääasiassa joko tuottamalla sähköä tai lämpöä, joka sitten voidaan muuttaa sähköksi. Sähköä kehitetään suoraan puolijohteilla pinnoitetuilla aurinkomoduleilla tai kalvoilla. Cencorp on keskittynyt menetelmään, jossa puolijohteena käytetään modulin pintaan kiinnitettyjä piikennoja, joita yhdessä modulissa on tavallisimmin 60 kappaletta. Tällä menetelmällä tuotetaan n.90%  aurinko moduleilla tai kalvoilla kehitettävästä sähköstä. Auringon energiaa käytetään hyväksi myös toisenlaisissa niin kutsutuissa termisissä paneleissa, joissa yleisimmin lämmitetään kiertävää nestettä. Cencorp ei valmista termisiä paneleita.

Perustiedoksi esitämme seuraavassa muutamia Cencorpin aurinkosähköliiketoiminnan perusedellytyksiin vaikuttavia markkinatietoja: 

·         Aurinkoenergiajärjestelmien valmistus sähköntuotantoon maailmassa satakertaistui vuosina 2001-2011. Kasvua ajoivat lähinnä aurinkoenergian tuottajille kohdistetut valtiolliset kannustinohjelmat. Ilman näitä tukia aurinkoenergia ei tuolloisilla hintatasoilla olisi yleensä ollut taloudellisesti kannattavaa.

·         Aurinkosähkön noususuhdanteen ensimmäinen vaihe huipentui vuosina 2010 ja 2011, joiden aikana aurinkosähkömoduleitten (PV modules) valmistuskapasiteetti maailmassa lisääntyi muutaman kymmenen ydinvoimalan tehon verran, yli 30 GW. Koko maailman aurinkosähkön tuotantokapasiteetti oli vuoden 2010 alussa ainoastaan 18 GW. Kiinan osuus valmistuskapasiteetin lisäyksestä oli yli 21 GW. Kiinaan syntyi lukuisa määrä aurinkoenergian hyödyntämiseen keskittyneitä yhtiöitä, joita rahoitettiin agressiivisesti. Useimmat näistä alkoivat valmistaa aurinkomoduleita. Pahimmillaan maailmassa arvioitiin olevan modulien valmistuskapasiteettia 65 GW markkinoiden ollessa alle 30 GW.

·         Jatkaakseen tuotantoaan kiinalaiset massavalmistajat painoivat aurinkosähkömoduleiden hintoja alas, kunnes vuoden 2013 alussa modulien hinnat rahteineen Eurooppaan toimitettuna olivat n. 70% alhaisemmat, kuin ne olivat vuonna 2010 (Lähde:ITRP Roadmap, March 2013 ). Usein hinnat alittivat huomattavasti kiinalaistenkin valmistajien tuotantokustannukset.

·         Lähinnä kennotekniikkaan, mutta myös moduleihin investoitujen satojen miljoonien takia eurooppalaiset ja amerikkalaiset valmistajat olivat raskaasti velkaantuneita ja ajautuivat hintojen romahdettua taloudellisiin vaikeuksiin, konkursseihin ja yritysjärjestelyihin.  Markkinahäiriön pitkittyessä myös kiinalaiset valmistajat joutuivat vaikeuksiin.

·         Myönteistä hintojen laskussa oli se, että uudella hintatasolla käyttäjien investointikustannukset pienenivät oleellisesti ja aurinkoenergia tuli suuressa osassa maailmaa taloudellisesti kilpailukykyiseksi perinteisiin energiamuotoihin verrattuna ilman valtioiden tukeakin. Voimakas hintojen lasku sai aikaan aurinkoenergian käytön lisääntymisen.

·         Vuoden 2011 jälkeen aurinkoenergialaitteista yli 80% valmistettiin Kiinassa. Kiinalaisen polkumyynnin estämiseksi Yhdysvallat otti lokakuussa 2012 käyttöön anti-dumping –suojatullit ja EU ja Kiina sopivat kiinalaisten tuotteiden vähimmäishintatasosta sekä tuontiosuuksista Euroopassa heinäkuussa 2013.
 

CENCORPIN NÄKEMYS AURINKOENERGIAN KEHITYKSESTÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA

Markkinoiden nopea kasvu, Kiinan ulkopuolisen sekä jo myös kiinalaisen huonotuottoisen tuotantokapasiteetin poistuminen markkinoilta vuosina 2012 ja 2013 on päättänyt parin vuoden mittaisen markkinahäiriön. Aurinkoenergian käytön kasvun toinen vaihe on alkamassa. Markkinat ovat muuttamassa keskitetyn kiinalaisen volyymituotantomallin kilpailukykyä. Kiinan valtio ei enää tue uusia investointeja aurinkoenergiaan yhtä agressiivisesti kuin ennen mutta lisää voimakkaasti lisännyt omia investointejaan aurinkoenergiaan, mikä pienentää ylituotantoa. Paikallisen valmistuksen alkaminen uudelleen Kiinan ulkopuolella on jo nähtävissä.

Vuosien 2011 ja 2012 valtavat investoinnit tehtiin tuolloisten standardimallien valmistukseen, mikä nyt hidastaa jonkin aikaa teknistä kehitystä. Lähes kaikki aasialaisten yhtiöiden 2-4 vuotta sitten rakentama tuotantokapasiteetti on jo tällä hetkellä teknisesti vanhentunutta.  Nykyinen markkinatilanne avaa hyvän mahdollisuuden uuden teknologian käyttöönottoon muualla maailmassa. Euroopassa innovoitiin jo muutama vuosi sitten seuraavan teknologiasukupolven aurinkomoduli. Cencorp on kehittänyt konseptimodulia edelleen, luonut  sille tuotantomenetelmät sekä rakentanut komponenttien valmistuskapasiteettia. Uuden sukupolven modulien esiinmarssi on alkamassa seuraavan investointiaallon myötä.
 

CENCORPIN AURINKOENERGIALIIKETOIMINNAN HISTORIA

Vuonna 2011 Cencorp alkoi kehittää uuden sukupolven aurinkosähkömodulin takalevyksi sopivaa joustavaa, modulin kokoista taustajohdinta (CBS = Conductive Back Sheet). Projekti toteutettiin yhteistyössä suuren amerikkalaisen alan yhtiön kanssa. Tällä hetkellä Cencorp jatkaa taustajohtimen kehitystä itsenäisesti ja on ensimmäinen joustavien taustajohtimien (CBS) teolliseen valmistukseen kykenevä yhtiö maailmassa. Taustajohtimet tuotetaan Cencorpin tehtaalla Pekingissä.

Kesästä 2012 alkaen, amerikkalaisen yhtiön luovuttua aurinkoenergiaan liittyvästä liiketoiminnastaan, Cencorp sai haltuunsa myös asiakasrajapintoja: suurimmat kiinalaiset modulien valmistajat, useita aurinkoenergiaan investoivia valtioita ja niiden organisaatioita sekä tiettyjä globaaleja suurasiakkaita. Tottuneena kansainväliseen kauppaan ja osana kansainvälistä Savcor-konsernia Cencorp pystyy myös hyödyntämään globaalia asiakaspotentiaalia tehokkaasti.

Arvioidessaan markkinoiden tulevaisuutta ja uusien teknologioiden kasvua lähivuosina, sekä ottaen huomioon potentiaalisimman asiakaskuntansa, kiinalaisten modulien valmistajien äskettäiset investoinnit vanhaan teknologiaan Cencorp päätti investoida omaan joustaviin taustajohtimiin perustuvien aurinkosähkömoduleiden valmistusteknologiaan. Cencorp osti tammikuussa 2013 hollantilaiselta aurinkosähkömoduleita valmistaneelta Sunweb Solar Energy Holding B.V.:ltä (Sunweb) sen aurinkosähkömoduleihin liittyvän liiketoiminnan noin yhdellä miljoonalla eurolla. Kauppaan kuului automaattinen modulien valmistuslinja, teknologia ja patentit. Sunweb oli ennen modulien valmistuksesta luopumistaan investoinut Cencorpin ostaman teknologian kehitykseen yli 25 miljoonaa euroa.

Automaatioon jo kymmeniä vuosia keskittyneellä Cencorpilla oli erinomaiset luontaiset edellytykset jatkaa ostamansa tuotantoteknologian kehittämistä Suomessa. Tätä kehitystyötä on nopeuttanut merkittävästi paitsi Sunwebin tuotantolinjan osto, myös mm. Tekesin tuotekehitysrahoitus. Cencorp rakensi Mikkelissä Sunwebiltä  ostetun koetuotantoon soveltuvan linjan uudelleen käyttämällä linjaan kaikkia luontaisia vahvuuksiaan: mm. omaa innovatiivista automaatiota, lasertekniikkaa ja joustavan virranjohtimen käsittelyvaiheita. Ensimmäiset suomalaiset aurinkosähkömodulit valmistuivat Mikkelissä uudelta tuotekehityslinjalta toukokuussa 2013.

Cencorp aloitti myös oman, uuden sukupolven modulivalmistukseen soveltuvan täysautomaattisen tuotantolinjan suunnittelun ja rakentamisen. Cencorpin kokonaan itse kehittämä automatisoitu aurinkosähkömodulien tuotantolinja valmistuu Mikkelissä vuoden 2014 aikana.

Cencorpin Clean Energyn lyhyen historian tärkeimmät tapahtuvat ovat tähän mennessä olleet:

·         Kesäkuu 2011: Ensimmäinen tapaaminen amerikkalaisen suuryhtiön kanssa aiheena aurinkosähkömodulien joustavan taustajohtimen (CBS) kehittäminen Cencorpin Pekingin tehtaan prosesseja soveltaen.

·         Marraskuu 2011: Ensimmäinen aurinkosähkömodulin takakontaktiksi suunniteltu joustava virranjohdin (CBS) valmistui Cencorpin Pekingin tehtaalla.

·         Joulukuu 2011: Sopimus joustavien taustajohtimien valmistuksesta aurinkosähkömodulien takakontaktiksi allekirjoitettiin amerikkalaisen yhtiön kanssa.

·         Tammikuu 2012: Cencorpin hallitus aloitti sisäisen selvityksen, jonka tuloksena Cencorp ilmoitti myöhemmin siirtävänsä panostuksensa painopisteen uusiutuviin energioihin, erityisesti aurinkosähkö- ja polttokennosovellutuksiin, joissa Cencorpin hallitsemat teknologiat voisivat tuottaa ylivoimatekijöitä markkinoilla.  

·         Kesäkuu 2012: Cencorpin amerikkalainen sopimuskumppani ilmoitti luopuvansa aurinkoenergiaan liittyvästä liiketoiminnastaan. Cencorp aloitti neuvottelut teknologiasiirrosta ja otti heti haltuunsa sopimuskumppaninsa aiemmin hoitamat asiakasrajapinnat.

·         Marraskuu 2012: Cencorp solmi aiesopimuksen (Memorandum of Understanding) takakontaktien (CBS) vuositoimituksista eräälle Kiinan johtavista aurinkosähkömodulien valmistajista.

·         Joulukuu 2012: Tekes myönsi Cencorpille 2,97 miljoonan euron tuotekehityslainan aurinkomodulien ja niiden valmistuksen sekä komponenttien kehittämiseen.

·         Tammikuu 2013: Cencorp allekirjoitti kauppasopimuksen hollantilaisen Sunweb Energy Holding B.V.:n kanssa automaattisen CBS-mallisten aurinkomodulien koetuotantolinjan ja Sunwebin kehittämän teknologian ostosta sekä asiaan liittyvien patenttien siirrosta.

·         Helmikuu 2013: Cencorp sai aurinkosähköliiketoimintansa kehittämiseen Suur-Savon Energiasäätiöltä 600k€ avustuksen.

·         Toukokuu 2013: Suomen ensimmäinen takakontaktiin perustuva aurinkosähkömoduli valmistui Cencorpin Mikkelin tehtaalla vain runsaan kuuden kuukauden kuluttua Cencorpin omaa uutta tekniikkaa soveltavan koevalmistuslinjan asennusten aloittamisesta.

·         Toukokuu 2013: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Ingman Finance Oy merkitsivät kokonaisuudessaan Cencorpin 2,1 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan.

·         Elokuu 2013: Cencorp solmi ensimmäisen jälleenmyyntisopimuksensa hollantilaisen ProxEnergy B.V.:n kanssa. ProxEnergy tilasi samalla n. 150k€:n arvosta Cencorpin moduleita toimitettavaksi Kap Verdelle.

·         Vuosi 2014: Cencorp neuvottelee parhaillaan aurinkosähkömodulien tuotantolinjojen myymisestä useiden merkittävien ostajien kanssa. Cencorp uskoo saavansa ensimmäiset laitetilaukset jo vuonna 2014. Tyypillinen valmistuslinjan myyntihinta riippuen linjan kokoonpanosta ja automaatioasteesta on 5 – 10 miljoonaa euroa. 

 

CENCORPIN NÄKEMYS JOUSTAVAAN TAUSTAJOHTIMEEN PERUSTUVIEN AURINKOMODULEIDEN MARKKINAN KEHITYKSESTÄ LÄHIVUOSINA

Maailman aurinkosähkömodulien (PV-modules; PV = Photovoltaic) markkinan uskotaan jatkavan voimakasta kasvuaan, joka ylittää 50GW vuosivauhdin jo vuonna 2015. Vuonna 2012 vuosittainen kasvu oli 30,5GW. Vuonna 2020 ennustetaan maailmassa olevan asennettuna 46o GW aurinkosähkökapasiteettia. (Lähde: ITRPV 2013)

Sellaisten aurinkokennojen, joiden tuottama sähkö johdetaan pois kennosta sen alapuolelta nykyisin käytössä olevan kennon päällä olevan johdotuksen sijasta, markkinaosuuden uskotaan nousevan nykyisestä alkutilanteesta vuoteen 2020 mennessä 25%:in  (Lähde:ITRPV Roadmap March 2013). Suurimman osan näistä kennoista uskotaan kytkeytyvän ulkoiseen virtaliittimeen johtavan taustajohtimen (CBS) avulla.(Lähde: INEMI and IMAPS Technology Roadmaps and German Working Group). Modulin takalevynä toimivaan joustavaan taustajohtimeen (CBS) perustuvien aurinkosähkömoduleiden kokoonpano vaatii sellaista tarkkuutta, johon  käsityöllä ei pystytä. Automaattinen kokoonpano on ainoa teknisesti ja taloudellisesti toimiva vaihtoehto.

Varovaisten arvioiden mukaan vuoteen 2020 mennessä tullaan maailmassa valmistamaan ja installoimaan 400 –1000 miljoonaa taustajohdinmodulia.(Lähde: sama kuin edellinen). Näiden moduleiden tuottamiseen tarvitaan tämänhetkisin laitehinnoin vähintäin 1.2 miljardin euron automaatioinvestoinnit. Cencorpin omaa suunnittelua oleva tuotantoteknologia vastaa tähän investointitarpeeseen erinomaisesti. Kilpailutilanne tällä uudella markkina-alueella on kiinnostava.

Markkinaennusteiden mukainen kasvu vaatii varovaisestikin arvioiden yli 100 miljoonan virtajohteen vuosittaisen valmistuskapasiteetin jo lähivuosina. Cencorpilla on Pekingin tehtaallaan riittävästi kapasiteettia n.3 miljoonan CBS-virranjohteen valmistamiseen vuodessa. Pekingin tehdas on yhtiön tietojen mukaan ainut tällä hetkellä massatuotantoon kykenevä tuotantolaitos maailmassa. Pekingin CBS-virtajohteiden valmistukseen tarvittava laitteisto on suurelta osin Cencorpin itsensä suunnittelema ja rakentama. Cencorpilla on tästä johtuen kyky kasvattaa kapasiteettia nopeasti markkinoiden tarpeen mukaisesti ja aloittaa CBS valmistus tarpeen vaatiessa missä tahansa asiakkaan läheisyydessä.

 

CENCORPIN AURINKOSÄHKÖÖN PANOSTAMISEN TÄRKEIMMÄT SYYT  
 

1.       Uuden sukupolven, taustajohtimeen perustuvien modulien kokoonpanossa välttämättä tarvittava vaativa automaatio. Cencorpilla on yli 30 vuoden kokemus  juuri sellaisesta toiminnasta, jota tällaisessa kokoonpanotyössä vaaditaan.

2.       Modulien eri kerrosten tarkkaa lävistämistä ei Cencorpin kokemuksen mukaan voi tehdä ilman vaativia lasersovellutuksia. Cencorp omaa lasersovellutuksista juuri sellaista osaamista ja kokemusta, jota taustajohtimeen perustuvan modulin valmistuksessa tarvitaan.

3.       Taustajohtimen valmistus vaatii kykyä yhdistää useita osaprosesseja tuotanto-linjaksi. Cencorp on hankkinut tällaista osaamista valmistaessaan matkapuhelinten antenneja ja RFID-antenneja Pekingissä jo vuodesta 2001 alkaen.

4.       Joustavan taustajohdinlevyn käsittely modulien valmistuksessa vaatii erityistä automaatio-, konenäkö-  ja mittaustaitoa, jota Cencorp on aina käyttänyt muissa tarkkuutta vaativissa kokoonpanosovellutuksissaan.     

 

CENCORPIN AURINKOENERGIAAN LIITTYVÄT TUOTTEET JA NIIDEN MYYNTISTRATEGIAT

1.   Tuotantoautomaatioratkaisut

Cencorp kehittää kokonaan automaattista uuden sukupolven modulien  valmistusjärjestelmää. Järjestelmä koostuu modulin ja modulivalmistuksen eri vaiheita suorittavista soluista. Tuotteina tulevat olemaan täysin automatisoidut valmistuslinjat ja niiden osat, joista muodostuu haluttaessa avaimet käteen toimitettava modulitehdas. Konseptin suunnittelu ja rakentaminen perustuu Cencorpin 30 vuoden automaatiokokemukseen ja pätevään laserteknologian hyödyntämiskykyyn sekä ymmärrykseen modulien joustavien kerrosten käsittelystä.

Cencorpin edellä esittämän käsityksen mukaan merkittävä osa aurinko-modulien valmistuksesta siirtyy jatkossa pois kiinalaisesta keskitetystä tuotannosta lähemmäksi aurinkoenergian tuottajia. Vähän tilaa ottavana ja modulaarisuutensa ansioista myös edullisesti hinnoiteltavissa olevana sekä korkean automaatioasteensa vuoksi Cencorpin tuotantolinja täyttää nimenomaan tällaisen kehityksen asettamat vaatimukset.

Myyntistrategia:
Cencorpin tuotantotekniikan kohdemarkkinoita ovat valtiolliset aurinkosähkö-projektit, modulialihankkijat seka OEM-valmistajat. Cencorp valmistautuu myymään teknologiansa itse kuitenkin aina kumppaninaan paikalliset olot tunteva taho, jonka tehtävä on etsiä paikalliset investoijat. Investoijilla tulee olla kytkennät potentiaalisiin modulimarkkinoihin, jotka usein saattavat olla esimerkiksi viranomaisten säätelemiä.

Cencorpin strategiaan kuuluu kiinteän yhteyden pitäminen Cencorpin teknologian valinneisiin asiakkaisiin. Cencorp pyrkii solmimaan asiakkaittensa kanssa kumppanuussopimuksia. Cencorp sitoutuu sopimuksissa maksua vastaan kouluttamaan asiakkaan henkilöstön, jatkuvasti uudenaikaistamaan valmistuspartnereittensa tuotantomenetelmiä, tukemaan näitä teknologisesti ja huolehtimaan eräiden komponettien globaalista hankinnoista partnereille. Cencorp voi asiakkaan niin halutessa vastata modulien valmistuksesta määräaikaisesti tai pysyvästi. Tarvittaessa ja taatakseen omien taustajohtimiensa (CBS) kysynnän Cencorp voi erikseen päätettäessä osallistua tehdasinvestointiin vähemmistöosakkaana.

Cencorpin myymän teknisen tuen ansiosta valmistuspartneri ei tarvitse aiempaa kokemusta aurinkosähkömodulien tuotannosta tai automatiikasta. Cencorpin komponentteihin, valmistusohjeisiin, sertifiointeihin ja automaatioratkaisuihin tukeutuva aurinkomodulien paikallinen valmistus voi käynnistyä nopeasti ja vaivattomasti missä päin maailmaa tahansa. Cencorp uskoo tämänkaltaisen franchise-konseptia lähellä olevan liiketoimintamallin luovan  nopeasti tuotantokapasiteettia etenkin kolmannen maailman maihin. 

2. Cencorpin aurinkosähkömoduli

Cencorpin itsensä tekemien testitulosten perusteella Cencorpin valmistama aurinkosähkömoduli on kennosta moduliin hyötysuhteeltaan (Cell to Module Loss) yksi maailman parhaista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että samantehoisia kennoja käytettäessa, Cencorpin modulin ulostuloteho on suurempi kuin vastaavassa perinteisessä modulissa.

Cencorp tulee piakkoin julkaisemaan useita modulimalleja, jotka poikkeavat toisistaan lähinnä kennoratkaisuiltaan. Ulkoisten johdinten puuttumisen takia Cencorpin moduli on ulkonäöltään nykyisin käytössä olevia moduleita parempi. Cencorp aikoo myös panostaa modulien muotoiluun. Yhä useammin moduli suunnitellaan rakenteen osaksi. Esimerkiksi rakennusten pintaan integroitavan modulin mitat sekä ulkonäkö luo näissä sovellutuksissa ratkaisevan kilpailuedun.

Ensimmäiset Cencorpin aurinkosähkömodulit valmistuivat touokuussa 2013. Sittemmin Cencorp on toimittanut moduleita useisiin koeluontoisiin asennuksiin ja on solminut ensimmäisen moduleiden jälleenmyyntisopimuksen.

Cencorpin aurinkosähkömodulin valmistusteknologia perustuu tällä hetkellä Cencorpin omaan ja Sunweb Solarilta ostettuun teknologiaan. Cencorp on kehittänyt modulia edelleen ja on pian valmis julkaisemaan omat tuotteensa laajaan kaupalliseen levitykseen. Myös tuotantokapasiteettia lisätään Cencorpin omaa tuotantoa olevan valmistuslinjan valmistuttua Mikkeliin ensi vuonna.

Myyntistrategia:
Cencorpin liiketoimintastrategiaan ei kuulu pyrkiä suureksi aurinkomoduleiden valmistajaksi. Cencorpin oman tuotannon, jonka kapasiteetti nousee vuoden 2014 aikana lähes 500 000 moduliin, on tarkoitus palvella lähinnä käyttökohteittain räätälöitäviä modulimalleja vaativia asiakkaita sekä luoda varakapasiteettia Cencorpin tuotantoteknologian valinneille valmistuspartnereille. Tietysti Cencorp tulee lisäksi tarjoamaan ja toimittamaan moduleita myytäväksi sekä traditionaalisiin että aivan uusiin myyntikanaviin.  

 

3. Joustava taustajohdin ( CBS)

Joustava virranjohtimena toimiva taustalevy toimii myös aurinkosähkömodulin takapintana, johon on integroitu kuparinen virtapiiri. Aurinkokennot liittyvät läpiviennein taustajohtimeen, joka johtaa sähkön kennoista ulkoiseen liityntään. Joustava taustajohdin on uuden sukupolven moduleissa kennojen jälkeen tärkein komponetti. Cencorp on itse kehittänyt toimivan ja kustannustehokkaan CBS-virranjohteen. Matkapuhelinten ja RFID-antennien valmistukseen kehitetty Cencorpin teknologia on tällä hetkellä ainoa maailmassa, jolla kyetään kustannustehokkaaseen teollisen mittakaavan CBS-tuotantoon. Useimmat tiedossa olevat, uuden sukupolven kenno- ja moduliratkaisut pohjautuvat  CBS-tekniikkaan.

Myyntistrategia:
Cencorpin tavoitteena on myydä hinnaltaan kilpailukykyisiä taustajohtimia (CBS) kaikille takakontaktimoduleita valmistaville yrityksille. Jatkossa etusijalle asetetaan  Cencorpin valmistusteknologiaa käyttävät valmistuspartnerit. Tämä takaa partnerille mahdollisuuden sopia ennakkoon toimitusmääristä ja hinnoista. Odotettavissa oleva kova kysyntä ja niukka tarjonta ei silloin  nosta valmistuspartnereiden virtajohteiden hintaa, kuten kävi piin hinnalle aurinkosähkömarkkinoiden käynnistyttyä vuosina 2007 ja 2008.

Taustajohtimien  myynnin kehittymiseen liittyy merkittäviä ylimääräisiä mahdollisuuksia, jos merkittävät modulien valmistajat siirtyessään uuteen modulisukupolveen alkavat käyttää Cencorpin johtavia taustajohtimia, ja jos Cencorp onnistuu myymään modulitehtaitaan odotetusti.

4.    Muut erikoiskomponentit

Mikäli Cencorpin liiketoimintasuunitelma alkaa toteutua suunnitellusti vuoden 2014 aikana, Cencorp tulee tuomaan markkinoille myös muita aurinkosähkömoduleissa käytettäviä erikoiskomponentteja, kuten  integroituja sähkön varastointiratkaisuja tai varjostuksiin liittyvien hävikkien minimointiin tähtäävää elektroniikkaa. Näitä tuottteita Cencorp kehittää yhdessä useiden partneriyritysten kanssa. Näiden tuotteiden ensimmäisinä myyntikanavina toimivat Cencorpin valmistuspartnerit asiakkaineen.

5.   Aurinkosähkön myynti

Erikoistapauksissa Cencorpin myydessä mittavan aurinkosähköjärjestelmän esimerkiksi yritykselle sen oman sähkönkulutuksen pienentämiseksi saattaa Cencorp jäädä laitteistojen ja modulien omistajaksi ja myydä asiakkaalleen vain sähköä. Tällainen järjestely edellyttää kiinnostuneen investoijan löytymistä. Cencorp ei tule pitämään taseessaan aurinkosähköjärjestelmiä tai moduleita.

Uudet sähkönmyyntikonseptit ovat yleistymässä aurinkosähkön myynnissä. Mm. kiinalaisten modulivalmistajien tiedetään omistavan moduleitaan ja myyvän niillä tuotettua sähköä. Yleisesti tiedetään myös investoijien aktiivisuuden lisääntyminen modulien omistajina. Onhan kysymyksessä energian tuotanto, jossa kassavirta on vakaata ja vuokra-ajat sopivan pituisia.

 

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET TOIMITUSJOHTAJALLE

Toimitusjohtajalle asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyy riskejä, eikä pitkänaikavälin tavoite ole yhtiön markkinaohjeistus. Vaikka tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin riskit ovat merkittävät, eikä ole varmuutta saavuttaako toimitusjohtaja hänelle asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain.

Cencorpin hallitus julkisti pitkän aikavälin taloudelliset ja muut tavoitteet toimitusjohtajalle 21.8.2012 seuraavasti:

·         Murrosvaiheen huolellinen, mutta nopea läpivienti Cencorpin muuttamiseksi pelkästään tuotantoautomaatiolaitteita ja erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä puhtaan teknologian sovelluksia kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi, jolla on vahva asema korkealaatuisten, automaatiota ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen paikallisesti eri markkina-alueilla valmistettujen modulien toimittajana.

·         Cencorpin tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen kasvun ja kannattavuuden avulla. Cencorp keskittyy kasvuun Cleantech -liiketoiminnassa, jossa sillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa vahva globaali asema ja kasvaa nopeasti.

·         Laser- ja automaatioliiketoiminnassa keskitytään laitteiden elinkaari-hallintaan ja siinä tavoitellaan vahvaa palveluliiketoiminnan kasvua.

·         Cencorp tavoittelee pitkällä aikavälillä merkittävää liikevaihdon kasvua siten, että sen tavoitteena on yli 200 miljoonan euron liikevaihto vuodelle 2016, edellyttäen, että yhtiöllä on käytettävissä riittävä pääoma kasvun tullessa pääasiallisesti Cleantech -liiketoiminnasta ja erityisesti aurinkosähkö- sekä polttokennoihin liittyvistä sovellutuksista.

Toteutuessaan yhtiön Cleantech –strategia tulee merkittävästi muuttamaan yhtiön kustannusrakennetta ja lähivuosien tavoitteita. Uuden strategian toteuttamisen välttämättä edellyttämässä voimakkaassa murrosvaiheessa ei yhtiö voi arvioida liiketoiminnan painopisteen muuttumisen vaikutuksia yhtiön markkinaohjeistukseen, mistä johtuen yhtiö on 21.8.2012 tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan. Murrosvaiheen ollessa vielä kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta myöskään loppuvuodelle 2013.

Cencorp on ilmoittanut tavoitteekseen muuttua pelkästään tuotantoautomaatio-laitteita ja erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä cleantech -sovelluksia kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vahva asema korkealaatuisten, automaatiota ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen paikallisesti eri markkina-alueilla valmistettujen modulien toimittajana. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja Yhtiön muutoksen onnistumiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka Yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin riskit ovat merkittävät eikä ole varmuutta, saavuttaako Yhtiö asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. 

Yhtiön tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia Yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähkömodulien markkinoilla sekä Yhtiön pitkän aikavälin rahoituksesta.

 

Mikkelissä, 13. marraskuuta 2013

 

Cencorp Oyj

 

Hallitus

 

Lisätietoja:
Iikka Savisalo, toimitusjohtaja, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@savcor.com

 

Jakelu:
NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com

Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, RFID-antennit sekä muut joustavat virtapiirit, joita ovat mm. aurinkosähkömoduleissa käytettävät CBS– johtimet ja matkapuhelinten antennit.  Asiakkaita ovat mm. autoelektroniikkavalmistajat sekä telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja puhelinkameravalmistajat sekä aurinkosähkömoduleitten valmistajat. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.