SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Yhtiökokouskutsu

Helsinki, FINLAND


 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj  Pörssitiedote 19.2.2014 klo 10:00

 

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt 0yj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 14. päivänä maaliskuuta 2014 klo 13  Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41, Pori.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Katsauksen esittäminen yhtiön toiminnasta

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 151 945,70 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2014. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.03.2014 alkaen.

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  2. Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen

OWH-Yhtiöt Oy, joka omistaa 44,14 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa, että hallituksen  palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 4000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 2000 euroa/vuosi.

 11. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

12.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

OWH-Yhtiöt Oy, ehdottaa, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

OWH-Yhtiöt Oy ehdottaa, että hallitukseen valitaan Esa Haavisto, Mari Grönroos ja Mikael Grönroos.

14. Tilintarkastajan valitseminen

OWH-Yhtiöt Oy ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15.  Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 19.2.2014 yhtiön internetsivuilla www.sskoyj.fi

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös 19.2.2014 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 30.3.2014 alkaen

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4. maaliskuuta 2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2014 ennen klo 16.00 kirjeitse osoitteeseen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon  040 726 5872 tai sähköpostilla ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai faksilla numeroon (02) 6336 018.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhaltijaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11. maaliskuuta 2014 kello 10.

 

Muut tiedot
Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 1 519 457 osaketta ja 1 519 457 ääntä.

 

Porissa helmikuun 19. päivänä 2014

 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Hallitus