Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta

FINLAND


Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
30.4.2014


  Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2013 päättyneeltä
                 tilikaudelta

         Talvivaaran yrityssaneerausmenettely etenee
   Rohkaisevaa kehitystä viime aikoina nikkelimarkkinoilla ja tuotannossa


Loka-joulukuun keskeiset tapahtumat
 * Nikkelin tuotanto 1 559 tonnia ja sinkin tuotanto 4 179 tonnia
 * Tuotantoon vaikutti metallien talteenottolaitoksella marras-joulukuussa
  pidetty neljän viikon seisakki, joka toteutettiin laimentuneen
  prosessiliuoksen tehtyä tuotannon kannattamattomaksi
 * Uusissa malmikasoissa biokasaliuotus on edennyt parhaiden aiempien
  bioliuotuskasojen tasolla ja uudet kasat ovat parantaneet merkittävästi
  prosessiliuoksen metallipitoisuuksia metallitehtaalla pidetyn seisakin
  jälkeen
 * Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") ja sen
  tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy ("Talvivaara Sotkamo") hakivat
  yrityssaneerausta 15.11.2013 ja yrityssaneerausmenettelyt alkoivat yhtiöissä
  29.11.2013 ja 17.12.2013


Keskeiset tapahtumat 2013
 * Nikkelin tuotanto 8 662 tonnia ja sinkin tuotanto 17 418 tonnia
 * Vesienhallinnan haasteet vaikuttivat tuotantoon läpi vuoden johtuen
  ylimääräisestä vedestä vanhemmissa bioliuotuskasoissa ja liikaveden
  heikentämästä liukenemisesta näillä kasoilla
 * Malmin louhinta oli tilapäisesti keskeytettynä syyskuusta 2012 toukokuun
  2013 puoliväliin; louhinnan uudelleenkäynnistyksen jälkeen saavutettiin
  uusia tuotantoennätyksiä sekä louhinnassa että materiaalin käsittelyssä
  (murskaus, kasaus ja purku) kunnes nämä toiminnat keskeytettiin jälleen
  marraskuussa vaikean rahoitustilanteen vuoksi
 * 261 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti toteutettiin huhtikuussa 2013;
  annin jälkeen kassavarojen kulutus on ollut ennakoitua suurempaa johtuen
  ylimääräisen veden pitkään jatkuneesta tuotantoa heikentävästä vaikutuksesta
  ja heikosta nikkelin markkinahinnasta lähes koko vuoden ajan
 * Merkittävä panostus kestävään kehitykseen: ympäristöinvestoinnit 34
  miljoonaa euroa ja vesienhallinnan käyttökustannukset 36 miljoonaa euroa
 * 593 miljoonan euron alaskirjaukset käyttöomaisuuteen ja varastoon sekä 76
  miljoonan euron alaskirjaukset laskennallisiin verosaamisiin perustuen
  heikkoon nikkelimarkkinaan vuoden 2013 lopulla sekä
  yrityssaneerausmenettelyyn ja Yhtiön taloudelliseen asemaan liittyvään
  epävarmuuteen
 * Alaskirjauksilla ei ole kassavaikutusta ja ne ovat yleisiä kaivossektorilla
  hyödykemarkkinoiden laskusuhdanteiden aikana kuten vuonna 2013
 * Liiketappio ennen alaskirjauksia 108 miljoonaa euroa; raportoitu liiketappio
  702 miljoonaa euroa


Keskeiset tapahtumat vuonna 2014 tilinpäätöstiedotteen päivämäärään asti
 * Tammi-maaliskuun 2014 nikkelin tuotanto 3 068 tonnia ja sinkin tuotanto
  5 726 tonnia;
  paras vuosineljännes Q3 2012 jälkeen
 * Kuluvan vuoden nikkelin tuotanto 28.4.2014 mennessä 4 203 tonnia ja sinkin
  tuotanto 8 032 tonnia; tasainen tuotanto vuoden ensimmäisten neljän
  kuukauden aikana
 * Uudet kasat liukenevat hyvin ja tuottavat suurimman osan tällä hetkellä
  tuotettavista metalleista, liuoksen nikkelipitoisuus noin 1,3-1,5 g/l
 * Malmin tuotanto on keskeytettynä kunnes lisärahoitus on varmistunut
 * Laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikainen keskeytyssopimus
  Nyrstarin kanssa enintään
  20 miljoonan euron lainasta ja optiosta myydä enintään 80 000 tonnia sinkkiä
  Nyrstarille markkinahintaan; optiolla on merkittävä lisärahoitusvaikutus
  Talvivaaralle
 * Selvittäjä on laatinut selvitykset Talvivaaran Kaivososakeyhtiön ja
  Talvivaara Sotkamon taloudellisesta tilanteesta ja katsoo, että Yhtiöille on
  laadittavissa toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma, mikäli
  rahoitusratkaisut saavutetaan.
Tuotantoennuste vuodelle 2014

Talvivaaran  arvioon  vuoden  2014 tuotannosta  vaikuttavat  parhaillaan
neuvoteltavien rahoitusratkaisujen toteutuminen, määrä ja ajoitus. Koska varmaa
rahoitusratkaisua ja sen mukaista tuotantosuunnitelmaa ei toistaiseksi ole,
Yhtiö ei voi toistaiseksi antaa ennustetta kuluvan vuoden tuotannosta tai
tuotanto- ja investointikustannuksista.

Tunnusluvut

-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Milj. euroa             |    Q4|   Q4|   FY|  FY
                   |   2013|  2012|  2013| 2012
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Liikevaihto             |   12,6|  25,7|  77,6| 142,9
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Liiketappio ennen alaskirjauksia  | *    | *   | -108,8|
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Liiketappio             |  -628,7| -57,0| -701,8| -83,6
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
       % liikevaihdosta       |-4 988,7%|-221,9%|-904,7%|-58,5%
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Kauden tappio            |  -731,8| -59,4| -812,5|-103,9
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Osakekohtainen tulos, EUR      |  -0,43| -0,22| -0,48| -0,38
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Omavaraisuusaste          |  -46,1%| 24,3%| -46,1%| 24,3%
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Korolliset nettovelat        |  548,7| 563,8| 548,7| 563,8
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Velkaantumisaste          |  190,9%| 183,8%| 190,9%|183,3%
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Investoinnit            |   7,4|  29,6|  60,5| 97,5
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Rahavarat kauden lopussa      |   5,9|  36,1|  5,9| 36,1
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa|   549|  588|  549|  588
-------------------------------------+---------+-------+-------+------
Kaikki tässä tiedotteessa ilmoitetut koko vuoden 2013 luvut ovat
tilintarkastettuja; vuosineljännestä koskevat luvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Pekka Perä: "Viimeaikaiset tapahtumat edellisen, helmikuun
lopussa  antamamme  toimintapäivityksen  jälkeen  ovat olleet rohkaisevia:
nikkelimarkkinoiden tunnelma on kääntynyt positiiviseksi ja nikkelin hinta on
noussut  noin  14 000 dollarista  yli  18 000 dollariin  tonnilta.  Olemme
toteuttaneet  ensimmäisen  vaiheen  tavoitelluista  rahoitusratkaisuistamme
solmimalla laina- ja tuotevirtasopimusten keskeytyssopimuksen Nyrstarin kanssa,
ja tuotanto Sotkamossa on jatkunut vakaana. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen
tuotantomäärä, 3 068 tonnia, on kaivoksen paras sitten vuoden 2012 kolmannen
neljänneksen.

Vaikka vuosi 2014 on alkanut lupaavasti, olemme edelleen haastavassa tilanteessa
vuoden  2013 vaikeuksien  seurauksena.  Talvivaara  ja sen kaivostoimintaa
harjoittava tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo jättivät yrityssaneeraushakemuksen
marraskuussa 2013. Konsernille etsitään tällä hetkellä rahoitusratkaisuja, jotka
turvaisivat Talvivaaran tuotannon ylösajon jatkumisen ja toiminnan kehittymisen
kannattavaksi   pitkällä   tähtäimellä.   Yrityssaneerausmenettelyyn  ja
rahoitusratkaisuihimme  liittyvä epävarmuus sekä nikkelimarkkinoiden heikko
tilanne vuoden 2013 lopussa heijastuivat myös taloudelliseen tulokseemme, johon
kirjasimme yhteensä 593 miljoonan euron arvonalentumiset käyttöomaisuuteen ja
vaihto-omaisuuteen  ja  76 miljoonan euron arvonalentumisen laskennallisiin
verosaamisiin. Vastaavat alaskirjaukset ovat olleet viime aikoina kaivosalalla
melko yleisiä vaikeasta markkinatilanteesta johtuen eikä Talvivaara siis ole
tässä suhteessa poikkeuksellinen, mutta näillä alaskirjauksilla on kaikesta
huolimatta merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen ja taseeseen.

Talvivaaran  toiminta  kärsi  koko  vuoden  2013 ajan  kertyneiden vesien
pitkäkestoisesta  haitallisesta  vaikutuksesta  bioliuotusprosessiin. Vanhat
liuotuskasat olivat veden vaikutuksesta miltei toimimattomassa tilassa, ja
vuoden nikkelituotannoksi jäi 8 662 tonnia. Kykenimme lisäksi louhimaan uutta
malmia vain kuuden kuukauden ajan, toukokuun puolivälistä marraskuuhun, sillä
avolouhoksessa  oli ylimääräistä vettä vuoden ensimmäisinä kuukausina, ja
likviditeettiongelmamme  pakottivat  meidät  loppuvuodesta  keskeyttämään
kaivostoiminnan uudelleen. Tästä huolimatta toimintamme näkymät alkoivat näyttää
yhä myönteisemmiltä vuotta 2014 kohti, kun uudet malmikasamme, primäärikasat 1
ja   4, osoittivat   liukenevansa  tehokkaasti  ja  alkoivat  lisätä
metallintuotantoamme viimeisellä vuosineljänneksellä. Metallitehtaalle pumpatun
liuoksen nikkelipitoisuus kohosi helmikuuhun mennessä marraskuussa mitatusta
alle 0,8 g/l:n tasosta noin 1,5 g/l tasolle ja on pysynyt lähes näissä lukemissa
siitä lähtien, vaikka kahdesta uudesta kasasta on tuotettu runsaasti metallia.
Tämä osoittaa jälleen kerran, että bioliuotusteknologia toimii.
Suuri  osa  Talvivaaraa  koskevasta  julkisesta keskustelusta on pyörinyt
ympäristöasioiden ympärillä, ja vastaavasti suuri osa yhtiön ponnistuksista ja
kuluista on kohdistunut vesienhallintaan ja ympäristöriskien pienentämiseen.
Vuonna 2013 Talvivaara käsitteli ja juoksutti kaivosalueelta pois 5,7 miljoonaa
kuutiometriä vettä, käynnisti käänteisosmoosilaitoksia sekä rakensi uusia patoja
ja altaita valuma-alueen pienentämiseksi ja varastokapasiteetin lisäämiseksi.
Yhtiön ympäristöinvestointien arvo oli 34 miljoona euroa vuonna 2013, mikä
vastaa  kuuden  prosentin  lisäystä  edellisvuoden  32 miljoonaan  euroon.
 Ympäristöön liittyneet toimintakustannukset olivat 36 miljoonaa euroa. Vaikka
koemmekin jo kohdistaneemme ympäristöasioihin niin paljon resursseja kuin
kohtuudella on mahdollista, tunnustamme myös, että työ ei ole vielä valmis vaan
jatkuu kuluvana vuonna ja tulevaisuudessa kohti tavoitettamme olla kestävän
kaivosteollisuuden edelläkävijä.

Suurimman  osan  vuotta  2013 ylitarjonnan  ja heikon kysynnän masentamat
nikkelimarkkinat ovat elpyneet merkittävästi vuonna 2014, ja nikkelin hinta on
noussut noin 30 prosenttia alkuvuoden tasosta. Tämän kehityksen merkittävimpänä
virikkeenä on toiminut Indonesian asettama nikkelimalmin vientikielto, joka
astui voimaan tammikuussa ja on vaikuttanut erityisen voimakkaasti nikkelimalmin
tarjontaan Kiinassa. Markkinoiden näkymät ovat nyt viime vuosia positiivisemmat,
ja nikkelin ylitarjonnan odotetaan muuttuvan alijäämäksi mahdollisesti vielä
tänä vuonna.

Yhtiön tulevaisuuden kannalta tärkein lyhyen tähtäimen tavoitteemme on varmistaa
riittävä  rahoitus  vanhojen  liuotuskasojen purkamisen ja kaivostoiminnan
uudelleenkäynnistämiseksi.  Näiden  kahden toiminnon toimivuus auttaa myös
vesitaseen  hallinnassa  ja  luo  perustan  tuotannon  kasvattamiselle
mittakaavahyötyjen  saavuttamiseksi  kustannuksissa.  Uskomme,  että  viime
kuukausina saavuttamamme hyvät tulokset bioliuotuksessa ja nikkelimarkkinoiden
viimeaikainen positiivinen kehitys auttavat meitä rahoituksen saamisessa ja
toivomme,  että  voimme  julkistaa  positiivisia  uutisia tässä suhteessa
lähikuukausina.

Yrityssaneerausmenettelyn ja jälleenrahoitusponnistustemme ollessa käynnissä
olemme joutuneet lomauttamaan osan henkilöstöstämme toistaiseksi, ja koko yhtiön
henkilökunta  on saanut kestää epävarmuutta työpaikkojensa ja Talvivaaran
toiminnan  tulevaisuudesta. Vaikka uskonkin vahvasti Talvivaaran kaivoksen
kannattavuuteen  pitkällä  tähtäimellä,  olen myös vilpittömän kiitollinen
henkilöstömme osoittamasta sitoutuneisuudesta näinä haastavina aikoina ja toivon
näkeväni heidän ponnistelujensa johtavan yhtiön toiminnan kohti vakaata ja
kannattavaa tulevaisuutta."

Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. +358 20 712 9800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja

Englanninkielinen tiedotustilaisuus ja internetlähetys 30.4.2014 klo 11.00
Suomen aikaa

Tilinpäätöstä  koskeva  englanninkielinen  yhdistetty  tiedotustilaisuus,
puhelinkokous ja internetlähetys pidetään 30.4.2014 alkaen klo 11.00 Suomen
aikaa osoitteessa Hotelli Scandic Simonkenttä, Helsinki.
The webcast can be accessed through the following link:
http://qsb.webcast.fi/t/talvivaara/talvivaara_2014_0430_q4/

Henkilöt, jotka eivät pääse osallistumaan tilaisuuteen, voivat esittää johdolle
kysymyksiä puhelimitse esityksen jälkeen.
Puhelinkokouksen numero:
Eurooppa ja Iso-Britannia: +44 (0)20 7162 0077
Yhdysvallat: +1 334 323 6201
Suomi: +358 (0)9 2313 9201

Conference ID: 944299
Lisätietoa tapahtumasta on osoitteessa www.talvivaara.com. Internetlähetyksen
tallenteen voi katsoa www-osoitteesta pian tilaisuuden jälkeen.


Loka-joulukuun tuotantokatsaus

Uudet kasat liukenevat hyvin, metallien tuotanto käynnistettiin uudelleen neljän
viikon seisakin jälkeen

Loka-joulukuussa nikkelin tuotanto oli 1 559 tonnia ja sinkin tuotanto 4 179
tonnia. Tuotantoa rajoitti kahden vanhan kasan (primäärikasat 2 ja 3) huono
liukeneminen.  Toisaalta  uudet kasat (primäärikasat 1 ja 4) olivat juuri
pääsemässä tuotantovaiheeseen, mutta eivät olleet saavuttaneet vielä parasta
tasoaan.  Kasasta 4 alettiin saada nikkeliä tuotantoon lokakuun lopussa ja kasa
1 alkoi tuottaa metalleja joulukuun alussa. Molemmat kasat käynnistyivät joka
tapauksessa hyvin ja niiden toiminta oli samalla tasolla aiempien parhaiden
kasojen kanssa.

Tuotannon määrään vaikutti niin ikään metallitehtaan noin neljän viikon seisakki
marras-joulukuussa. Seisakki pidettiin, koska syöttöliuoksen pitoisuudet olivat
laskeneet niin alhaisiksi, ettei tuotanto ollut enää kannattavaa. Seisakin
aikana liuoksen pitoisuudet nousivat, kun kaksi uutta liuotuskasaa alkoivat
luovuttaa  metalleja:  tehtaan  käynnistyessä uudelleen nikkelin pitoisuus
liuoksessa oli noussut tasolta 0,7 g/l tasolle 1,3 g/l. Tehtaalle pumpatun
liuoksen pitoisuus jatkoi sen jälkeen nousua siitä huolimatta, että tuotanto
kahdesta uudesta kasasta on pidetty korkealla tasolla.

Kasojen  2 ja  3 toimintaa  yritettiin  parantaa  monin keinoin neljännen
neljänneksen aikana. Näiden kasojen toiminta on ollut heikkoa vuodesta 2012
lähtien, jolloin kasat vettyivät ja liukenemisreaktiot käytännössä pysähtyivät.
Kasoihin  lisättiin  aiempaa  enemmän  happoa  pH:n  säätämiseksi  ja
liukenemisolosuhteiden  parantamiseksi. Myös kasojen pintoja muokattiin ja
ilmastusputkia avattiin liuoksen läpäisyn ja ilmastuksen parantamiseksi. Osa
näistä toimenpiteistä sai aikaan lupaavia tuloksia lyhyellä aikavälillä, mutta
parannukset eivät olleet riittäviä, jotta niistä aiheutuneet kustannukset
olisivat olleet perusteltuja.

Yhtiön  taloudellisen  tilanteen  vuoksi  louhinta ja materiaalinkäsittely
keskeytettiin   13.11.2013 alkaen.   Ennen   keskeytystä  louhinta  ja
materiaalinkäsittely olivat edenneet hyvin, ja uusia tuotantoennätyksiä oli
saavutettu sekä louhittujen että murskattujen tonnien osalta. Juuri ennen
keskeytystä merkittäviä parannuksia saatiin aikaan myös kasojen purussa, josta
löydettiin ja poistettiin suuria pullonkauloja.


Tuotannon tunnusluvut

------------------------+------+-----+-----+------+------
             |    |  Q4|  Q4| Vuosi| Vuosi
            |   | 2013| 2012| 2013| 2012
------------------------+------+-----+-----+------+------
 Louhinta        |    |   |   |    |
------------------------+------+-----+-----+------+------
 Malmintuotanto     |Mt  | 1,6|   -|  7,4|  8,7
------------------------+------+-----+-----+------+------
 Sivukivituotanto    |Mt  | 0,9| 1,2|  3,1|  5,3
------------------------+------+-----+-----+------+------
 Malminkäsittely    |    |   |   |    |
------------------------+------+-----+-----+------+------
 Kasattu malmi     |Mt  | 1,7|   -|  7,6|  8,7
------------------------+------+-----+-----+------+------
 Biokasaliuotus     |    |   |   |    |
------------------------+------+-----+-----+------+------
 Malmia liuotuskasalla |Mt  | 51,8| 44,3| 51,8| 44,3
------------------------+------+-----+-----+------+------
 Metallien talteenotto |    |   |   |    |
------------------------+------+-----+-----+------+------
 Nikkeli, metallisisältö|Tonnia|1 559|2 317| 8 662|12 916
------------------------+------+-----+-----+------+------
 Sinkki, metallisisältö |Tonnia|4 179|4 106|17 418|25 867
------------------------+------+-----+-----+------+------


Loka-joulukuun 2013 taloudellinen katsaus

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Talvivaaran loka-joulukuun 2013 liikevaihto nikkeli- ja kobolttitoimituksista
Norilsk  Nickelille ja sinkkitoimituksista Nyrstarille oli yhteensä 12,6
miljoonaa euroa (loka-joulukuu 2012: 25,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski
48 prosenttia  verrattuna  heinä-syyskuuhun  2013. Tämä  johtui  lähinnä
alhaisemmasta  tuotannontasosta,  mikä  oli  seurausta  liuoksen  alhaisen
metallipitoisuuden  vuoksi  pidetystä  neljän  viikon seisakista metallien
talteenotossa. Myös nikkelin hinta pysyi alhaisena koko neljänneksen ajan, mutta
kuitenkin  lähes  samalla  tasolla  kuin  edellisellä vuosineljänneksellä.
Tuotetoimitukset loka-joulukuussa 2013 olivat 1 577 tonnia nikkeliä, 43 tonnia
kobolttia ja 2 363 tonnia sinkkiä.

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos oli 12,3 miljoonaa euroa
(loka-joulukuu  2012: -6.4 miljoonaa euroa). Varastotason muutos heijastaa
louhinnan ja materiaalinkäsittelyn tason muutosta tarkastelujaksolla; loka-
joulukuussa 2013 malmintuotanto jatkui 13.11. saakka kun taas edellisenä vuonna
se oli keskeytettynä koko vuosineljänneksen ajan vesienhallinnan haasteiden
vuoksi.

Vuoden  2013 viimeisellä neljänneksellä päätettiin, ettei sekundäärikasojen
vanhimpia osia enää liuoteta aktiivisesti ja että ne otetaan pois liuoskierrosta
lähitulevaisuudessa. Sen vuoksi arvioitiin, että näissä kasanosissa jäljellä
olevat  metallit eivät enää olisi talteen otettavissa. Tämän seurauksena
todettiin,  että tuotannon loppuunsaattamisen arvioitu kustannus suhteessa
aktiivisesti liuotettavien kasojen metallipitoisuuteen ja metallien odotettuun
saantiin nousisi. Ottaen huomioon lähitulevaisuuteen ennakoidut metallien hinnat
todettiin  edelleen,  että  aktiivisessa  liuotuksessa  olevien  metallien
nettorealisointiarvo  oli  vähemmän  kuin  niiden  tuotantoon  kohdistuva
loppuunsaattamiskustannus. Tämän tuloksena Yhtiö päätti 93,7 miljoonan euron
alaskirjauksesta keskeneräisten tuotteiden varastossa. Alaskirjauksen jälkeen
keskeneräisten tuotteiden varaston arvo 31.12.2013 oli 234 miljoonaa euroa, mikä
vastaa sen nettorealisointiarvoa.

Loka-joulukuun 2013 liiketappio oli -628,7 miljoonaa euroa (loka-joulukuu 2012:
-57,0 miljoonaa euroa), ja liiketappiomarginaali oli -4 988,7 prosenttia (loka-
joulukuu   2012: -221,9  prosenttia).  Yhtiön  johto  näki  nikkelin
maailmanmarkkinahinnan alenemisen, tuotannon ja vesienhallinnan haasteet, yhtiön
heikentyneen  rahoitusaseman sekä Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon hakemisen
yrityssaneeraukseen 15.11.2013 indikaatioina arvonalentumisista. Tämän vuoksi
Talvivaara  Sotkamon  omaisuudelle  tehtiin  arvonalentumistestaus,  jonka
seurauksena vuoden 2013 lopussa tehtiin liiketappiossa näkyvä 499 miljoonan
euron  alaskirjaus.  Arvonalentumistestauksen  keskeiset  oletukset  ja
herkkyysanalyysi  on  esitetty  Yhtiön  vuoden  2013 tilinpäätöstietojen
liitetiedossa 9.

Loka-joulukuussa 2013 materiaali- ja palvelukulut olivat -21,5 miljoonaa euroa
(loka-joulukuu 2012: 20,0 miljoonaa euroa) ja liiketoiminnan muut kulut -18,7
miljoonaa euroa (loka-joulukuu 2012: -33,4 miljoonaa euroa). Materiaali- ja
palvelukulut olivat lähes samalla tasolla, mutta liiketoiminnan muut kulut
merkittävästi alemmalla tasolla kuin edellisvuonna, jolloin loka-joulukuun 2012
luvut heijastelivat kipsisakka-allasvuodon aiheuttamia lisäkustannuksia. Loka-
joulukuussa  2012 Talvivaara  kirjasi  myös 12,2 miljoonan euron varauksen
kipsiallasvuotoon  liittyvistä  kustannuksista, joiden ennakoitiin syntyvän
saostuneiden  metallien  saastuttamien  maa-alueiden  puhdistamisesta  ja
turvapadoissa  varastoidun  veden  käsittelystä  ja  johtamisesta  pois
kaivosalueelta. Lisäksi kirjattiin 9,1 miljoonan euron varaus välttämättömiin
vesien   varastointi-   ja   pumppausjärjestelyihin   ja   jätevesien
neutralointitoimenpiteisiin kestävän vesitaseen varmistamiseksi kaivosalueella.
Valtaosa kustannuksista toteutui vuonna 2013 ja 31.12.2013 näistä varauksista
oli jäljellä 3,8 miljoonaa euroa ja 2,5 miljoonaa euroa, edellä mainitussa
järjestyksessä.

Alaskirjaukset huomioonottaen loka-joulukuun liiketappio oli -731,8 miljoonaa
euroa (loka-joulukuu 2012:
-59,4 miljoonaa euroa).
Tase ja rahoitus

Loka-joulukuun  2013 investoinnit olivat 7,4 miljoonaa euroa (loka-joulukuu
2012: 29,6 miljoonaa euroa). Yhtiön tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen
investoinnit minimoitiin loka-joulukuussa 2013 niin vähäisiksi kuin mahdollista.
Käytännössä  vain  vesien hallintaan ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät
investoinnit  toteutettiin  suunnitellusti metallien talteenoton jatkumisen
kannalta välttämättömien investointien lisäksi.

Talvivaara on merkinnyt edelleen laskennallisia verosaamisia konsernitaseeseensa
vuoden  2013 kolmannen  neljänneksen  loppuun  asti  ja  käyttämättömistä
verotuksellisista tappioista kirjattujen laskennallisten verosaamisten määrä
30.9.2013 oli 136,5 miljoonaa euroa (31.12.2012: 103,8 miljoonaa euroa). Q3
2013 osavuosikatsauksessaan Yhtiö kertoi tarkastelleensa toimintaan liittyneitä
haasteita, joiden seurauksena Talvivaaran kaivoksen tuotanto ja kannattavuus
ovat jääneet odotettua pienemmiksi. Yhtiö totesi tuolloin edelleen, että jos
Talvivaaran verotettava tulo arvioidaan tulevaisuudessa pienemmäksi kuin mitä
Yhtiö on ennakoinut kirjattavia laskennallisia verosaamisia määritettäessä,
saamisten arvo voi alentua tai ne voivat käydä kokonaan arvottomiksi. Tällöin
taseeseen  merkityt  määrät  voidaan  mahdollisesti  joutua  peruuttamaan
tulosvaikutteisesti.

Arvioituaan  verotuksellisista  tappioista  kirjattujen  laskennallisten
verosaamisten määrää Yhtiö on, kaivoshankkeen historiallisista tappioista,
tuotannon  ylösajon  viivästymisestä  ja Yhtiön nykyisestä taloudellisesta
tilanteesta johtuen, päättänyt peruuttaa 75,5 miljoonaa euroa laskennallisia
verosaamisia  niin, että Yhtiö jää nettomääräisesti neutraaliin positioon
laskennallisten verojen osalta.

Laskennallisten verosaamisten peruuttamisesta huolimatta Talvivaara saattaa,
saadessaan  riittävän rahoituksen toimintansa ylösajon jatkamiseksi, kyetä
kerryttämään  riittävästi  verotettavaa tuloa laskennallisten verosaamisten
hyödyntämiseksi kokonaan tulevaisuudessa.

Vuoden 2013 lopussa rahavarat olivat 5,9 miljoonaa euroa (31.12.2012: 36,1 milj.
euroa).

Oma pääoma ja velat olivat vuoden lopussa yhteensä 623,3 miljoonaa euroa
(31.12.2012: 1 260,8 milj. euroa). Muutoksessa edelliseen vuoteen verrattuna
näkyvät aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja vaihto-omaisuuteen kirjatut
arvonalentumiset sekä laskennallisten verosaamisten alaskirjaus.

Perusmetallien hinnat pysyivät heikkoina vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä

Vuoden  2013 viimeisellä neljänneksellä nikkelin hinta pysyi noin 14 000
Yhdysvaltain  dollarissa tonnilta tai sen alle, missä se oli pysytellyt
kesäkuusta lähtien. Markkinat kärsivät ylikapasiteetista ja heikosta kysynnästä
ja vuoden lopussa Lontoon metallipörssin nikkelivarastot olivat noin 262 000
tonnia ja saavuttamassa kaikkien aikojen korkeinta tasoaan.

Yrityssaneerausmenettely

Johtuen nikkelin heikosta hintakehityksestä ja ylimääräisen veden pitkittyneestä
vaikutuksesta tuotannontasoon Talvivaaran rahoitusasema heikkeni ennakoitua
enemmän vuonna 2013. Tämän seurauksena Yhtiö ja sen operatiivinen tytäryhtiö
Talvivaara    Sotkamo    hakivat   yrityssaneerausta   15.11.2013 ja
yrityssaneerausmenettelyt alkoivat yhtiöissä 29.11.2013 ja 17.12.2013.


Talvivaaran toimintakatsaus 2013

Nikkelimarkkinat pysyivät vaisuina lähes koko vuoden 2013

Vuonna 2013 nikkelin hintaa laskivat ylitarjonta ja suhteellisen heikko kysyntä.
Kun vuoden kahden ensimmäisen kuukauden ajan nikkelin hinta oli vielä tasolla
17 000-18 000 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, hinta laski kesäkuuhun mennessä
alle 14 000 Yhdysvaltain dollariin tonnilta ja pysytteli suunnilleen samalla
tasolla koko loppuvuoden. Vuoden jälkipuoliskolla nikkelin keskihinta oli
14 000 Yhdysvaltain dollaria tonnilta.

Nikkelin kysyntä Kiinassa oli edelleen tärkeässä asemassa nikkelimarkkinoilla ja
nikkelin hinnan kehityksessä. Nikkelipitoisen raakarauden (nickel pig iron,
"NPI") raaka-aineena käytettävän Indonesian nikkelipitoisen rautamalmin merkitys
markkinoille nousi kuitenkin erityisen tärkeään rooliin, sillä NPI:n tuotanto on
kasvanut tasaisesti viime vuosina ja vuonna 2013 NPI:n nikkelisisältö oli
arviolta noin 460 000 tonnia, mikä edustaa noin 24 prosenttia koko maailman
nikkelitarjonnasta.  Suurin  osa NPI:sta käytetään ruostumattoman teräksen
valmistukseen Kiinassa ja viime vuosina NPI:sta tuotetun nikkelin kustannukset
ovat  laskeneet  tekniikan  kehityksen  myötä.  Tämä  on  tehnyt NPI:stä
kustannustehokkaan nikkelilähteen Kiinalle ja osaltaan vaikuttanut nikkelin
heikkoon hintakehitykseen viime vuoden aikana. Indonesian hallitus kuitenkin
päätti  käsittelemättömän  raakamalmin vientikiellosta, joka astui voimaan
12.1.2014. Indonesian  asettamalla  vientikiellolla on jo ollut merkittävä
vaikutus nikkelin tarjontaan, tuotannon rajakustannuksiin ja nikkelin hintaan.
Vuoden 2014 alusta nikkelin hinta on noussut noin 30 prosenttia, noin 14 000
Yhdysvaltain dollarista tonnilta yli 18 000 Yhdysvaltain dollariin tonnilta,
mikä on ollut merkittävästi vahvempi ja nopeampi kehitys kuin mitä vielä
tammikuussa ennakoitiin.

Maailmalaajuinen primäärinikkelin kulutus kasvoi hieman vuonna 2013, ja Kiinan
kulutus,  noin  850 000 tonnia,  oli arviolta 45 prosenttia koko maailman
markkinoista. Tarjonnan puolella taas maailmanlaajuinen nikkelin tarjonta vuonna
2013 oli noin 1,91 miljoonaa tonnia, ja ylijäämää oli noin 100 000 tonnia
(Lähde: Reuters, INSG)

Euron ja Yhdysvaltain dollarin välinen vaihtokurssi nousi loppuvuodesta 2013
siten, että keväällä valuuttojen välinen kurssi oli noin 1,30, josta se
vahvistui vuoden lopussa tasolle 1,37. Vaikka euron vahvistuminen yhtäältä
heijasti euroalueen talouskriisin laantumista, euron vahvistuminen haittasi
toisaalta Yhdysvaltain dollariin sidotun nikkelin heikon hinnan takia euroalueen
kustannuksilla toimivia nikkelintuottajia, kuten Talvivaaraa.

Tuotanto kärsi edelleen liikaveden pitkittyneestä vaikutuksesta

Talvivaara tuotti päättyneenä vuonna 8 662 tonnia nikkeliä (2012: 12 916 tonnia)
ja 17 418 tonnia sinkkiä (2012: 25 867 tonnia). Vuoden 2013 aikana Talvivaaran
tuotantoa vaikeuttivat edelleen vesitaseeseen liittyvät haasteet, jotka olivat
peräisin vuoden 2012 runsaista sateista sekä marraskuun 2012 ja huhtikuun 2013
kipsisakka-altaan vuodoista. Tästä syystä yksi Yhtiön tärkeimmistä toimista
olivatkin toimenpiteet, joilla puhdistettiin ja juoksutettiin kaivosalueelle
varastoituja  vesiä. Malmintuotanto alkoi uudelleen toukokuun puolivälissä
oltuaan keskeytettynä syyskuusta 2012 avolouhokseen varastoidun veden vuoksi.
Malmintuotanto jatkui menestyksekkäänä toukokuusta marraskuuhun, mutta toiminta
keskeytettiin tuolloin uudelleen, tällä kertaa taloudellisten syiden vuoksi.
Metallipitoisuudet bioliuotusprosessin liuoksissa kärsivät veden pitkittyneestä
vaikutuksesta vanhoissa liuotuskasoissa ja laskivat läpi lähes koko vuoden,
kunnes uudet kasat alkoivat tuottaa metalleja neljännen neljänneksen aikana.
Metallien talteenottolaitoksen toiminta ja käyttöaste paranivat vakaasti läpi
vuoden  ilman  yhtäkään  pidempää, ennakoimattomasta laiterikosta johtuvaa
seisakkia.

Malmia louhittiin 7,4 miljoonaa tonnia ja käsiteltiin 7,6 miljoonaa tonnia
(2012: 8,7 milj. tonnia), ja sivukiveä louhittiin 3,1 miljoonaa tonnia (2012:
5,3 milj. tonnia) niiden kuuden kuukauden aikana toukokuusta marraskuuhun,
jolloin  kaivos-  ja  materiaalinkäsittelytoiminnot olivat käynnissä. Uusi
kuukausitason tuotantoennätys 1,66 miljoonaa tonnia saavutettiin lokakuussa
ennen  kaivostoiminnan keskeyttämistä uudelleen. Nikkelin määrä lokakuussa
louhitussa  ja  kasatussa  malmissa  oli  4 064 tonnia.  Malmintuotannon
tuottavuudessa, laadussa ja kapasiteetissa saavutettu muutos perustui tarkempaan
malmin pitoisuuskontrolliin, korotettuun malmin rajapitoisuuteen, agglomeroinnin
laadunvalvonnan   parantumiseen,  yksikkökustannusten  tarkkailuun  sekä
pullonkaulojen poistoon kasan purusta.

Bioliuotuksessa nikkelin keskimääräinen pitoisuus liuoksessa koko vuoden ajalta
oli  1,0 g/l.  Erityistä huomiota kiinnitettiin erilaisiin tuotannollisiin
toimenpiteisiin vanhojen kasojen toiminnan parantamiseksi ja uusien kasojen
toiminnan onnistuneeksi käynnistämiseksi. Huomattava parannus aiempaan vuoteen
verrattuna saavutettiin uusissa kasoissa, sen sijaan toimenpiteet vanhojen
kasojen  2 ja  3 toiminnan  parantamiseksi  eivät osoittautuneet riittävän
kustannustehokkaiksi. Hyvin toimivat uudet kasat, jotka kattavat noin 40
prosenttia primäärikentän pinta-alasta, yhdessä sekundääriliuotuksen kanssa,
mahdollistivat metallien tuotannon kasvun vuoden lopulla ja vuoteen 2014
siirryttäessä.

Metallien  talteenotossa  tehtaan  luotettavuus  ja  käyttöaste  jatkoivat
paranemistaan  aiempiin  vuosiin  verrattuna.  Toimenpiteet  pullonkaulojen
poistamiseksi toteutettiin onnistuneesti niin, että liuosvirtaus tehtaalla
voidaan nyt nostaa 1 750 kuutiometriin tunnissa. Keskimääräinen virtaama koko
vuoden ajalta oli 1 142 kuutiometriä tunnissa. Ennakoimattomissa, prosessiin tai
laitteisiin liittyvissä seisakeissa menetettiin vuoden aikana noin viikko, mikä
on näyttö käytössä olevassa prosessiteknologiassa saavutetusta kypsyydestä.

Vesitaseen haastava tilanne jatkui koko vuoden 2013 ajan. Lisää varastointitilaa
ja puhdistuskapasiteettia rakennettiin alueella varastoituja, likaantuneita
vesiä varten ja käänteisosmoosilaitos otettiin tuotannolliseen käyttöön vuoden
puolivälissä liuoksien puhdistamiseksi uudelleen metallitehtaan käyttöön.
Taloudellinen katsaus
Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Talvivaaran vuoden 2013 liikevaihto nikkeli- ja kobolttitoimituksista Norilsk
Nickelille ja sinkkitoimituksista Nyrstarille oli yhteensä 77,6 miljoonaa euroa
(2012: 142,9 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 46 prosenttia vuoteen 2013
verrattuna johtuen sekä pienemmistä toimitusmääristä että alhaisemmasta nikkelin
hinnasta. Tuotantoon vaikutti koko vuoden ajan kaivoksen haastava vesitilanne,
erityisesti  veden  vaikutus  näkyi  vanhemmissa liuotuskasoissa. Nikkeliä
toimitettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 8 725 tonnia, sinkkiä 13 722 tonnia ja
kobolttia 286 tonnia (2012: 12 641 tonnia nikkeliä, 29 256 tonnia sinkkiä ja
355 tonnia kobolttia).

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,9 miljoonaa euroa (2012: 4,1
miljoonaa euroa) ja koostuivat lähinnä vakuutuskorvauksista.

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos oli 53,7 miljoonaa euroa
(2012: 50,3 miljoonaa euroa). Varastojen arvon nousu heijastelee etupäässä
louhinnan  ja  materiaalinkäsittelyn  keskeneräisten  tuotteiden  varastoon
kohdistuneita kuluja.

Vuoden  2013 viimeisellä neljänneksellä päätettiin, ettei sekundäärikasojen
vanhimpia osia enää liuoteta aktiivisesti ja että ne otetaan pois liuoskierrosta
lähitulevaisuudessa. Sen vuoksi arvioitiin, että näissä kasanosissa jäljellä
olevat  metallit eivät enää olisi talteen otettavissa. Tämän seurauksena
todettiin,  että tuotannon loppuunsaattamisen arvioitu kustannus suhteessa
aktiivisesti liuotettavien kasojen metallipitoisuuteen ja metallien odotettuun
saantiin nousisi. Ottaen huomioon lähitulevaisuuteen ennakoidut metallien hinnat
todettiin  edelleen,  että  aktiivisessa  liuotuksessa  olevien  metallien
nettorealisointiarvo  oli  vähemmän  kuin  niiden  tuotantoon  kohdistuva
loppuunsaattamiskustannus. Tämän tuloksena Yhtiö päätti 93,7 miljoonan euron
alaskirjauksesta keskeneräisten tuotteiden varastossa. Alaskirjauksen jälkeen
keskeneräisten tuotteiden varaston arvo 31.12.2013 oli 234 miljoonaa euroa, mikä
vastaa sen nettorealisointiarvoa.
Materiaali- ja palvelukulut olivat vuonna 2013 -95,6 miljoonaa euroa (2012:
-117,8 miljoonaa euroa) ja liiketoiminnan muut kulut -62,2 miljoonaa euroa
(2012: -81,2 miljoonaa euroa). Suurimmat kuluerät olivat tuotantokemikaalit,
ulkoiset  palvelut,  sähkö  ja  huoltokustannukset  sekä  vesienhallinnan
kustannukset.
Loka-joulukuussa 2012 Talvivaara kirjasi myös 12,2 miljoonan euron varauksen
kipsiallasvuotoon  liittyvistä  kustannuksista, joiden ennakoitiin syntyvän
saostuneiden  metallien  saastuttamien  maa-alueiden  puhdistamisesta  ja
turvapadoissa  varastoidun  veden  käsittelystä  ja  johtamisesta  pois
kaivosalueelta. Lisäksi kirjattiin 9,1 miljoonan euron varaus välttämättömiin
vesien   varastointi-   ja   pumppausjärjestelyihin   ja   jätevesien
neutralointitoimenpiteisiin kestävän vesitaseen varmistamiseksi kaivosalueella.
Valtaosa kustannuksista toteutui vuonna 2013 ja 31.12.2013 näistä varauksista
oli jäljellä 3,8 miljoonaa euroa ja 2,5 miljoonaa euroa, edellä mainitussa
järjestyksessä.
Henkilöstökulut olivat -30,9 miljoonaa euroa (2012: -28,1 miljoonaa euroa).

Vuoden 2013 liiketappio oli -701,8 miljoonaa euroa (2012: -83,6 miljoonaa euroa)
ja liikevoittomarginaali oli -904,7 prosenttia (2012: -58,5 prosenttia). Yhtiön
johto  näki  nikkelin  maailmanmarkkinahinnan  alenemisen,  tuotannon  ja
vesienhallinnan haasteet, yhtiön heikentyneen rahoitusaseman sekä Yhtiön ja
Talvivaara  Sotkamon  hakemisen yrityssaneeraukseen 15.11.2013 indikaatioina
arvonalentumisista.  Tämän vuoksi Talvivaara Sotkamon omaisuudelle tehtiin
arvonalentumistestaus,  jonka  seurauksena  vuoden  2013 lopussa  tehtiin
liiketappiossa näkyvä 499 miljoonan euron alaskirjaus.

Vuoden 2013 rahoitustuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (2012: 0,8 miljoonaa
euroa) ja koostuivat pääasiassa valuuttakurssivoitoista ja talletusten koroista.
Rahoituskulut olivat -57,1 miljoonaa euroa (2012: -46,5 miljoonaa euroa) ja
koostuivat  pääasiassa  lainojen koroista ja muista lainoihin liittyvistä
rahoituskustannuksista.

Yhtiön tilikauden tappio oli yhteensä -812,5 miljoonaa euroa (2012: -103,9
miljoonaa euroa) heijastaen aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin  ja vaihto-
omaisuuteen tehtyjä alaskirjauksia. Muita tilikauden tappioon vaikuttaneita
tekijöitä  olivat haasteellinen nikkelin hinta, vesienhallinnan haasteista
johtuneet  kohonneet  kustannukset  ja  tuotetoimitusten  alhainen  taso.
Osakekohtainen tulos oli -0,48 euroa (2012: -0,35 euroa).

Yhtiön laaja tulos vuodelta 2013 oli -812,5 miljoonaa euroa (2012: -103,9
miljoonaa euroa).
Tase

Varat
Vuoden 2013 investoinnit olivat 60,5 miljoonaa euroa (2012: 97,5 milj. euroa).
Investoinnit liittyivät lähinnä uraanin talteenottolaitokseen, sekundäärikasan
pohjarakenteisiin sekä vesienhallintaan koostuen pato- ja allasrakennustöistä,
pumppaus-  ja putkijärjestelyistä sekä vesienkäsittelylaitteista. Konsernin
taseessa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 31.12.2013 yhteensä
305,0 miljoonaa  euroa (31.12.2012: 809,5 milj. euroa) 499 miljoonan euron
alaskirjauksen jälkeen.

Konsernin  vaihto-omaisuus  oli  31.12.2013 yhteensä  261,5 miljoonaa euroa
(31.12.2012: 297,8 milj. euroa). Vuoden lopun vaihto-omaisuus heijastelee sekä
53,7 miljoonan euron kasvua keskeneräisten tuotteiden varastossa että 93,7
miljoonan euron alaskirjausta.
Myyntisaamiset  olivat  vuoden  2013 lopussa yhteensä 10,4 miljoonaa euroa
(31.12.2012:  32,2 milj. euroa). Myyntisaamiset vähenivät, koska metallien
tuotanto keskeytettiin neljäksi viikoksi marras-joulukuussa ja nikkelin hinta
oli alhainen loppuvuonna 2013.

Talvivaara on merkinnyt edelleen laskennallisia verosaamisia konsernitaseeseensa
vuoden  2013 kolmannen  neljänneksen  loppuun  asti  ja  käyttämättömistä
verotuksellisista tappioista kirjattujen laskennallisten verosaamisten määrä
30.9.2013 oli 136,5 miljoonaa euroa (31.12.2012: 103,8 miljoonaa euroa). Q3
2013 osavuosikatsauksessaan Yhtiö kertoi tarkastelleensa toimintaan liittyneitä
haasteita, joiden seurauksena Talvivaaran kaivoksen tuotanto ja kannattavuus
ovat jääneet odotettua pienemmiksi. Yhtiö totesi tuolloin edelleen, että jos
Talvivaaran verotettava tulo arvioidaan tulevaisuudessa pienemmäksi kuin mitä
Yhtiö on ennakoinut kirjattavia laskennallisia verosaamisia määritettäessä,
saamisten arvo voi alentua tai ne voivat käydä kokonaan arvottomiksi. Tällöin
taseeseen  merkityt  määrät  voidaan  mahdollisesti  joutua  peruuttamaan
tulosvaikutteisesti.

Arvioituaan  verotuksellisista  tappioista  kirjattujen  laskennallisten
verosaamisten määrää Yhtiön on, kaivoshankkeen historiallisista tappioista,
tuotannon  ylösajon  viivästymisestä  ja Yhtiön nykyisestä taloudellisesta
tilanteesta johtuen, päättänyt peruuttaa 75,5 miljoonaa euroa laskennallisia
verosaamisia  niin, että Yhtiö jää nettomääräisesti neutraaliin positioon
laskennallisten verojen osalta.

Huolimatta laskennallisten verosaamisten peruuttamisesta, Talvivaara saattaa,
saadessaan  riittävän rahoituksen toimintansa ylösajon jatkamiseksi, kyetä
kerryttämään  riittävästi  verotettavaa tuloa laskennallisten verosaamisten
hyödyntämiseksi kokonaan tulevaisuudessa.

Vuoden 2013 lopussa rahavarat olivat 5,9 miljoonaa euroa (31.12.2012: 36,1 milj.
euroa).

Oma pääoma ja velat
Oman pääoman osuus taseen omassa pääomassa ja veloissa oli vuoden lopussa 287,5
miljoonaa euroa (31.12.2012: 306,8 milj. euroa). Talvivaaran huhtikuussa 2013
järjestämän merkintäetuoikeusannin tuotto transaktiomenojen jälkeen oli 250,8
miljoonaa euroa. Annissa laskettiin liikkeelle 1 633 857 840 uutta osaketta.
Yhtiön 2007 ja 2011optio-ohjelmien kautta ei merkitty uusia osakkeita vuonna
2013.

Lainojen määrä oli vuoden 2013 lopussa 554,6 miljoonaa euroa (31.12.2012: 599,8
milj.  euroa).  Lainojen  määrän  muutokseen vuonna 2013 vaikutti lähinnä
toukokuussa  2013 erääntyneen  76,9 miljoonan  euron  senioristatuksisen
vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksu.

Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon hakemukset yrityssaneeraukseen 15.11.2013 oli
konsernin  rahoitusfasiliteetteja  eräännyttävä  tapahtuma  rahoitusleasing
-sopimuksia  lukuunottamatta.  Tästä syystä valtaosa 524,0 miljoonan euron
lainoista on uudelleenluokiteltu lyhytaikaisiksi veloiksi 31.12.2013 ja niihin
liittyvät poistamattomat transaktiokulut on kirjattu kuluiksi tuloslaskelmaan
siten, että muutoksen jälkeen lainan kirjanpitoarvo vastaa sen nimellisarvoa.
Tästä huolimatta näitä lainoja ei voida maksaa takaisin ennen kun takaisinmaksun
ehdot, mukaan lukien maksuaikataulu ja takaisinmaksettava määrä, on päätetty ja
hyväksytty osana Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon suunniteltuja saneerausohjelmia.

Kaikista lainoista noin 517 miljoonaa euroa on saneerausvelkaa, joka voidaan
uudelleenjärjestellä osana yrityssaneerausohjelmaa. Kaikki saneerausvelat voivat
vielä  muuttua  ja  niistä  voidaan  päättää  lopullisesti  vasta,  kun
saneerausohjelmat  on  vahvistettu.  Yhtiön  konsernitilinpäätöksen päivänä
29.4.2014 yrityssaneerausohjelmia ei ole vielä ehdotettu eikä vahvistettu.
Ennakkomaksut kasvoivat 12,4 miljoonalla eurolla joulukuun 2012 lopun 273,7
miljoonasta eurosta joulukuun 2013 lopun 286,1 miljoonaan euroon. Nyrstar maksoi
Talvivaaralle 12,0 miljoonaa euroa uusia ennakkomaksuja perustuen helmikuussa
solmittuun sinkin tuotevirtasopimuksen muutossopimukseen. Lisäksi Cameco maksoi
10 miljoonan  Yhdysvaltain  dollarin  suuruisen  lisäennakkomaksun  samoin
helmikuussa  sovitun  muutossopimuksen  mukaisesti.  Nyrstarin alkuperäinen
ennakkomaksu  puolestaan  pieneni 2,7 miljoonalla eurolla sinkkitoimitusten
seurauksena.

Oma pääoma ja velat olivat vuoden lopussa yhteensä 623,3 miljoonaa euroa
(31.12.2012: 1 260,8 milj. euroa) heijastaen alaskirjauksia käyttö- ja vaihto-
omaisuudessa ja laskennallisissa verosaamisissa.

Rahoitus
Helmikuussa  2013 Talvivaara Sotkamo solmi muutossopimuksen Camecon kanssa
tehtyyn uraanin myynti- ja ostosopimuksen liittyen. Muutossopimuksen nojalla
Camecon  Talvivaara  Sotkamolle uraanin talteenottolaitoksen rakentamisesta
maksaman ennakkomaksun määrää nostettiin 10 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla
70 miljoonaan  Yhdysvaltain  dollariin.  Lisäksi  sopimuskautta  jatkettiin
31.12.2017 asti  ja sopimusehtoja tarkistettiin vastaavasti. Cameco maksoi
ennakkomaksun korotuksen helmikuussa 2013.

Talvivaara Sotkamo solmi 14.2.2013 Nyrstarin kanssa sinkkituotantoa koskevan
tuotevirtasopimuksen muutossopimuksen, jonka mukaan Nyrstar suorittaa Talvivaara
Sotkamolle 12 miljoonan euron suuruisen kertamaksun, ja tämän vastineeksi
Talvivaara  Sotkamo  jättää  perimättä  Nyrstarilta  alkuperäisessä sinkin
tuotevirtasopimuksessa määrätyn 350 euron suuruisen tonnikohtaisen louhinta- ja
prosessointimaksun seuraavista 38 000 tonnista Talvivaaran toimittamaa sinkkiä.
Nyrstar maksoi ennakkomaksun helmikuussa 2013. Vuoden lopussa Talvivaara oli
toimittanut 13 744 tonnia sinkkiä uudistetussa sopimuksessa sovitusta 38 000
tonnin sitoumuksesta.

Talvivaaran  Kaivososakeyhtiön  ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 8.3.2013
hallituksen  ehdotuksen,  jonka  mukaan  hallitus valtuutettiin päättämään
maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti.
Osakeanti päättyi huhtikuussa, ja kaikki tarjotut 1 633 857 840 uutta osaketta
merkittiin. Osakeannin tuotto ennen kuluja oli noin 261 miljoonaa euroa, ja
Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 1 906 167 480
osakkeeseen.

Talvivaara  maksoi  takaisin  vuonna  2013 erääntyneen  senioristatuksisen
vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan jäljellä olleen pääoman 20.5.2013. Jäljellä
olleiden vaihtovelkakirjalainojen nimellisarvo oli 76,9 miljoonaa euroa, ja
takaisinmaksu tapahtui lainaehtojen mukaisesti.


Yrityssaneerausmenettely

Yhtiö  ja  Talvivaara  Sotkamo  hakeutuivat  15.11.2013 yrityssaneeraukseen
jättämällä saneeraushakemukset Espoon käräjäoikeudelle. Espoon käräjäoikeus
antoi  päätöksen  yrityssaneerausmenettelyn  aloittamisesta  yhtiön  osalta
29.11.2013 ja Talvivaara Sotkamon osalta 17.12.2013. Espoon käräjäoikeus on
nimittänyt sekä Yhtiön että Talvivaara Sotkamon yrityssaneerausmenettelyjen
selvittäjäksi asianajaja Pekka Jaatisen asianajotoimisto Castrèn & Snellman
Oy:stä ("selvittäjä").

Yrityksen  saneerauksesta  annetun  lain  (47/1993) ("yrityssaneerauslaki")
mukaisessa yrityssaneerausmenettelyssä voidaan organisoida ja järjestellä sekä
yhtiön liiketoimintaa että sen velkoja. Tällaisen saneerausmenettelyn tuloksena
yhtiö voi joko jatkaa toimintaansa tai saneerauksen epäonnistuessa hakeutua
konkurssiin.

Selvittäjän tärkeimpänä tehtävänä on laatia yhteistyössä eri osapuolten kanssa
saneerausohjelmaa koskeva ehdotus Espoon käräjäoikeuden asettamaan määräpäivään
mennessä.  Saneerausohjelman tärkeänä osana ovat velkojen maksua koskevat
järjestelyt. Velkoja voidaan järjestellä seuraavilla tavoilla: (i) muuttamalla
maksuaikataulua; (ii) kohdistamalla velallisen suorittamat maksut ensisijaisesti
pääoman lyhentämiseen ja vasta sen jälkeen velkaan liittyviin kustannuksiin,
kuten  korkoihin;  (iii)  pienentämällä  velkaan  liittyviä  kustannuksia,
korkoprosentti mukaan lukien; sekä (iv) pienentämällä maksamattoman velan
määrää. Saneerausmenettelyn aloittaminen ei tarkoita, että kaikki asianomaisen
velallisen velat erääntyisivät maksettaviksi. Ne velat, joiden ei katsota olevan
saneerausvelkoja, maksetaan alkuperäisten ehtojen mukaisesti.

Espoon käräjäoikeus on asettanut tiettyjä määräpäiviä yhtiön ja Talvivaara
Sotkamon yrityssaneeraukselle. Käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti selvittäjän
selvitykset  yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta valmistuivat 14.4.2014.
Selvityksissään selvittäjä katsoo, että kummallekin yhtiölle on laadittavissa
toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma, mikäli menettelynaikainen rahoitus sekä
pitkän  tähtäimen  rahoitusratkaisu  saavutetaan. Selvittäjän on annettava
kummankin yhtiön saneerausohjelmaa koskevat ehdotuksensa 28.5.2014 mennessä.
Lisäksi Espoon käräjäoikeus on määrännyt kummankin yhtiön yrityssaneerausta
varten  velkojatoimikunnat,  jotka toimivat saneerausmenettelyssä velkojien
yhteisinä  edustajina. Käräjäoikeuden asettamassa velkojatoimikunnassa ovat
edustettuina eri velkojaryhmät, kuten vakuudellisia velkoja myöntäneet tahot,
muut rahoittajat sekä teolliset kumppanit ja kummankin yhtiön toiminnan kannalta
olennaiset alihankkijat. Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon velkojatoimikuntien
kokoonpano on sama.

Tilinpäätöksen   laatimisajankohtana  yhtiön  ja  Talvivaara  Sotkamon
saneerausohjelmaa ei ole vielä annettu Espoon käräjäoikeudelle eikä käräjäoikeus
ole hyväksynyt sitä, joten Yhtiön hallitus ei ole tietoinen selvittäjän
tulevaisuudessa  laatimien  saneerausohjelmaehdotusten sisällöistä. Hallitus
olettaa, että Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon saneerausvelat tulevat pienenemään
huomattavasti  osana  saneerausohjelmaa.  Saneerausohjelma  saattaa  myös
mahdollistaa  velkojen  osittaisen  muuttamisen  asianomaisten  yhtiöiden
osakkeiksi.  Ennen saneerausohjelmaa koskevan ehdotuksen antamista selvittäjä
käy keskusteluja ja neuvotteluja Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon sekä niiden
velkojien kanssa. Kun yhtiöiden hallitukset tekevä päätöksen siitä, tukevatko ne
saneerausohjelmaehdotusta, niiden tulee ottaa huomioon myös muut mahdolliset
vaihtoehdot,  joita Yhtiöllä ja Talvivaara Sotkamolla on käytettävissään.
Saneerausmenettelyn  epäonnistuminen voisi johtaa Yhtiön ja/tai Talvivaara
Sotkamon konkurssiin.

Konkurssimenettelyssä Yhtiö ja Talvivaara varoineen ja velkoineen muuttuisivat
konkurssipesiksi, ja niitä koskevat päätökset olisivat vastedes velkojien
määräysvallassa.

Going concern

Tilinpäätös tilikaudelta 2013 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen,
jolloin oletetaan, että Yhtiö pystyy ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa
realisoimaan varansa ja suorittamaan velkansa osana tavanomaista liiketoimintaa.

Yhtiö  pyrkii  yhdessä  selvittäjän  kanssa löytämään konsernille sopivia
rahoitusratkaisuja. Talvivaara solmi 1.4.2014 Nyrstar Sales and Marketig AG:n
("Nyrstar")  kanssa  sopimuksen  lainasta  ja  sinkin tuotevirtasopimuksen
väliaikaisesta keskeyttämisestä. Sopimus kattaa enintään 20 miljoonan euron
suuruisen lainan ja järjestelyn, jonka mukaan konsernilla on, sen jälkeen kun se
on   varmistanut   pitkäaikaisen   kokonaisrahoituksen,   myös   optio
tuotevirtasopimuksen tilapäiseen keskeyttämiseen enintään 80 000 sinkkitonnin
toimituksen  ajaksi.  Väliaikaisen  keskeytyksen  aikana  Nyrstar sitoutuu
alkuperäisen tuotevirtasopimuksen soveltamisesta poiketen ostamaan Talvivaaralta
sinkin markkinahintaan, ja tällä on merkittävä rahallinen vaikutus.

Nyrstarin kanssa tehty sopimus turvasi Talvivaaralle lyhyellä aikavälillä
riittävän rahoituksen yrityssaneerauksen ja toiminnan jatkamiseksi. Konsernin
pitkän aikavälin toimintakyvyn turvaamiseksi Talvivaara etsii potentiaalisia
sijoittajia, jotka osallistuisivat keskipitkän aikavälin siltarahoitukseen, ja
etsii konsernille pitkän aikavälin rahoitusratkaisua.

Ajankohtana, jolloin hallitus hyväksyy tämän tilinpäätöksen, hallitus, johto ja
selvittäjä  eivät  harkitse  yhtiön  tai  Talvivaara Sotkamon asettamista
selvitystilaan. Näin olen hallitus ja johto katsovat, että tilinpäätös on
asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen huolimatta siitä, että
rahoitusta   koskevat   keskustelut   ovat   edelleen  käynnissä  ja
yrityssaneerausmenettely  on  käynnistynyt.  Yhtiön  maksuvalmiustilanteesta
aiheutuu kuitenkin olennaista epävarmuutta, joka antaa merkittävää aihetta
epäillä Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon kykyä jatkaa toimintaansa ja jonka vuoksi
konserni ei mahdollisesti pysty realisoimaan varojaan ja suorittamaan velkojaan
osana tavanomaista liiketoimintaa. Jos ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa
osoittautuisi, ettei tilinpäätöksen laatiminen toiminnan jatkuvuuteen perustuen
ole asianmukaista, Talvivaaran varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja ja/tai
luokitteluja jouduttaisiin muuttamaan.

Konsernin kyky jatkaa toimintaansa riippuu suunniteltujen rahoitustransaktioiden
onnistuneesta toteuttamisesta sekä samoin kuin siitä, että sekä Yhtiölle että
Talvivaara  Sotkamolle  laaditaan  ja  hyväksytään  toteuttamiskelpoinen
saneerausohjelma.   Lisäksi  Talvivaaran  tuleva  kannattavuus  riippuu
markkinaolosuhteista ja konsernin kyvystä toteuttaa Talvivaaran kaivosta koskeva
liiketoimintasuunnitelmansa     menestyksellisesti.       Tilinpäätöksen
laatimisajankohtana  ei  ole  mahdollista  ennakoida  pystyykö  Talvivaara
toteuttamaan  rahoitusta,  yrityssaneerausta  ja  liiketoimintaa  koskevat
suunnitelmansa tai parantaako niiden toteuttaminen konsernin taloudellista
tilannetta riittävästi, jotta toiminnan jatkaminen on mahdollista.

Saneerausohjelmat, jotka Espoon käräjäoikeuden on määrä hyväksyä, saattavat
olennaisesti muuttaa konsernin tilinpäätöksessä esitettäviä kirjanpitoarvoja.
Tilinpäätöksessä  esitettäviin varoihin ja velkoihin ei ole tehty mitään
oikaisuja,  joita mahdollisesti ehdotetaan tai hyväksytään osana kyseisiä
saneerausohjelmia. Tilinpäätöksen ei myöskään ole tarkoitus kuvata eikä ottaa
huomioon  saneerausmenettelyn  seurauksia,  kuten:  (i)  konsernin varojen
realisointiarvoa selvitystilassa tai niiden riittävyyttä velkojen kattamiseen,
(ii) saneerauksen kohteena olevien lainojen ja muiden velkojen määriä ja
etuoikeusjärjestystä ja (iii) konsernin tuloslaskelmaan aiheutuvia vaikutuksia
muutoksista, joita konsernin liiketoimintaan mahdollisesti tehdään lopullisen
yrityssaneerausohjelman   seurauksena.   Ottaen   kuitenkin   huomioon
yrityssaneerausmenettelystä   johtuvat   luontaiset   epävarmuustekijät,
vesitaseongelmista aiheutuneet ja osittain jatkuvat toiminnalliset haasteet sekä
nikkelin heikko hintaympäristö, joka on vallinnut suurimman osan vuodesta 2013
ja  vuoden  2014 alkupuolelle  saakka,  konserni on kirjannut huomattavia
arvonalentumistappioita  aineellisista  käyttöomaisuushyödykkeistä,  vaihto-
omaisuudesta  ja  laskennallisista  verosaamisista.  Lisäksi  haasteellinen
maksuvalmiustilanne  ja  Yhtiötä  ja  Talvivaara  Sotkamoa  koskevien
yrityssaneerausmenettelyjen  käynnistyminen  ovat  johtaneet lainasopimusten
ehtojen mukaisten kovenanttien rikkomiseen ja muihin sopimuksia rikkoviin
tilanteisiin, ja tämä on johtanut kirjanpitoarvojen oikaisemiseen ja luokittelun
muutoksiin.

Liiketoiminnan kehitys

Suunniteltu uraanin talteenotto ja uraanin myynti- ja ostosopimus Camecon kanssa
Talvivaara  valmistelee  uraanin  talteenottoa  Yhtiön  nykyisen toiminnan
sivutuotteena. Uraania esiintyy luonnostaan pieninä pitoisuuksina Talvivaaran
kaivosalueella, ja sitä liukenee päätuotteiden ohella prosessiliuokseen. Uraanin
tuotantomääräksi arvioidaan noin 350 tonnia uraania (noin 770 000 paunaa), mikä
vastaa noin 410 tonnia (900 000 paunaa) uraanirikastetta (UO(4)) vuodessa.
Kaikki Talvivaaran tuottama uraani myydään pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti
Camecolle.

Saatuaan   elokuussa  2011 rakennusluvan  Talvivaara  aloitti  uraanin
talteenottolaitoksen rakennustyöt, jotka oli saatu lähes päätökseen vuoden 2013
lopussa. Uraanin talteenoton lupaprosessi on käynnissä ja uraanin tuotannon
käynnistäminen on edelleen riippuvainen muun muassa ympäristöluvan saamisesta ja
kemikaaliviranomaisten hyväksynnästä. Ympäristölupapäätöstä odotetaan vuoden
2014 ensimmäisten  kuuden  kuukauden  aikana  yhdessä kaivoksen päivitetyn
ympäristöluvan päätöksen kanssa. Lisäksi tarvitaan ydinenergialain mukainen lupa
uraanin tuottamiseen. Valtioneuvosto myönsi tämän luvan alun perin 1.3.2012,
mutta korkein hallinto-oikeus päätti palauttaa luvan valtioneuvoston uudelleen
käsiteltäväksi. Talvivaara hakee lupaa uudelleen.

Energiastrategia
Talvivaaran energiastrategian tavoitteena on varmistaa kustannustehokkaan ja
ympäristöystävällisen energian saanti ja energiaomavaraisuus pitkällä
aikavälillä. Talvivaaran sähköntarve tällä hetkellä on noin 45 megawattia ja
tarve moninkertaistuu, jos Yhtiö toteuttaa suunnitellun tuotannon laajentamisen.

Vuosina 2011 - 2012 Talvivaara hankki noin 60 megawatin teho-osuutta vastaavan
osuuden  Fennovoima  Oy:n  ydinvoimalahankkeessa.  Yhtiön käynnissä olevan
yrityssaneerausmenettelyn vuoksi Talvivaara ei nykytilanteessa voi sitoutua
hankkeen lisärahoitukseen eikä siten ole voinut sitoutua maksuihin, jotka
suunnitelman  mukaisesti  tulisivat  maksettaviksi  vuoden  2014 aikana.
Talvivaaralla on kuitenkin alkusyksyyn 2014 saakka voimassa oleva optio sitoutua
uudelleen Fennovoiman rahoitukseen ja saada vastaavasti omistukseensa 47
megawatin teho-osuus. Tällä hetkellä Yhtiö ei tiedä pystyykö se käyttämään tämän
option ja lopullinen päätös asiassa tulee määräytymään Yhtiön rahoitustilanteen
perusteella.

Yhtiö on suorittanut tuulimittauksia useissa eri paikoissa kaivospiirin alueella
ja tullut siihen tulokseen, että tuuliolosuhteet alueella ovat suotuisat
tuulivoiman  tuottamiselle.  Kaivosalueen tuulivoimapuiston luvittaminen on
aloitettu ja Talvivaara jatkaa selvityksiä 200-260 GWh/a tuulivoimaprojektin
toteuttamisesta yhdessä kolmannen osapuolen kanssa.
Geologia

Vuoden 2013 alussa Talvivaara aloitti projektin malmivarojen päivittämiseksi
siten, että päivitetty arvio olisi valmistunut vuoden 2013 toisella puoliskolla.
Henkilöstöresurssien priorisoinnin ja Yhtiön kustannustehokkuusohjelman vuoksi
malmivarojen päivityksen loppuunsaattamista päätettiin vuoden 2013 aikana lykätä
toistaiseksi. Yhtiö kuitenkin toteaa, että Talvivaaran mineraalivarannot ovat
edelleen yli kaksi miljoonaa tonnia malmia, eikä malmivarojen päivityksen
viivästymisellä  ole  vaikutusta  lyhyen  ja  keskipitkän  aikavälin
kaivossuunnitteluun ja louhintaan.

Tutkimus ja kehitys

Talvivaaran  tutkimus-  ja  kehitystoiminnassa  keskityttiin  vuonna 2013
vesienhallintaan,  biokasaliuotusprosessin  toimivuuden  parantamiseen  ja
metallitehtaan toiminnan optimoimiseen edelleen.
Vesienhallinta on ollut jo jonkin aikaa Talvivaaran toiminnan painopistealueena
ja sen rooli tutkimuksessa ja kehityksessä on kasvanut vastaavasti. Vuonna 2013
keskityttiin  erilaisten  vesienkäsittelyteknologioiden,  mukaan  lukien
nanosuodatuksen, arviointiin ja testaamiseen.
Biokasaliuotuksessa saatiin päätökseen Yhtiön pitkään jatkunut pilottiprojekti,
jossa  tutkittiin  erilaisten  prosessiolosuhteiden,  kuten  hapon määrän,
vaikutuksia liuotustuloksiin. Myös mineralogisia selvityksiä tehtiin, jotta
saataisiin   parempi   ymmärrys  malmin  ominaisuuksien  vaikutuksista
liuotustuloksiin. Tuotannon tukemiseksi tehtiin useita laboratoriomittakaavan
liuotustestejä,   ja   tiedonrikastustutkimuksia  (data-mining)  tehtiin
liuotusprosessin  toimintaolosuhteiden  optimoimiseksi edelleen. Tuotannossa
olevilla liuotuskentillä suoritettiin myös paikallisia kokeita.
Materiaalinkäsittelyssä   keskityttiin  edelleen  agglomeroinnin  laadun
kontrolloimiseen, koska on todettu, että agglomeraatin laatu, esim. kosteus ja
agglomeraattien  stabiilisuus,  on  yksi  avainmuuttujista  liuotuskasojen
hydrodynaamisissa ominaisuuksissa ja siten myös liuotustuloksissa.
Metallien talteenottolaitoksella suoritetut teollisen mittakaavan kokeet, joissa
käytettiin rikkidioksidia metallipitoisen liuoksen esipelkistykseen, tuottivat
lupaavia tuloksia. Tässä prosessissa pelkistetään kolmiarvoista rautaa (Fe3+)
kaksiarvoiseksi (Fe2+) käyttämällä rikkidioksidia, mikä vähentää rikkivedyn
kulutusta  metallien  talteenottoprosessissa  ja  mahdollistaa  näin ollen
merkittäviä  kustannussäästöjä. Lisäksi tämä esipelkistys on suoritetuissa
kokeissa parantanut Talvivaaran kuparituotteen laatua. Kuparin kaupallinen
merkitys Yhtiölle kasvaa, kun toiminta vakiintuu ja tuotantomäärät kasvavat.
Muut toimenpiteet metallitehtaalla liittyivät tuotannon tukemiseen.  Tällaisia
olivat esimerkiksi flokkulanttien seulontakokeet ja laboratoriokokeet, joissa
vahvistettiin useiden prosessin eri osa-alueiden optimaaliset olosuhteet.
Talvivaara  osallistuu  useisiin  yhteistyö-  ja verkostoitumisprojekteihin
yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa.

Kestävä kehitys, turvallisuus ja lupaprosessit

Kestävä kehitys ja ympäristö
Yhtiön vuosi 2013 alkoi haasteellisessa tilanteessa, kun epätavallisen sateinen
kesä kulminoitui vesitaseongelmiin ja kipsisakka-altaan vuotoon marraskuussa
2012. Vuoden   2013 aikana   Talvivaara   on   kohdistanut  resursseja
ympäristönsuojeluohjelman toteuttamiseen ja vesienhallinnan parantamiseen.
Talvivaaran tärkein ympäristön kehittämiseen liittyvä tavoite vuonna 2013 oli
vesienhallintaan  liittyvien  riskien pienentäminen ja kestävän vesitaseen
aikaansaaminen.  Edistääkseen  näiden tavoitteiden saavuttamista Talvivaara
perusti  vesienhallintaan  keskittyvän organisaation, jonka vastuulla ovat
kokonaisvaltainen vesitaseen hallinta sekä sen edellyttämien pitkän ja lyhyen
aikavälin toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT toteutti Talvivaaran hallituksen toimeksiannosta
riippumattoman  selvityksen  marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan
vuodon syistä ja olosuhteista.  Raportti valmistui huhtikuussa 2013. Tutkinta
tuotti useita suosituksia korjaaviksi ja kehitettäviksi toimenpiteiksi, joista
valtaosaa oli lähdetty toteuttamaan välittömästi vuodon jälkeen.

Vuonna 2013 Talvivaara investoi edelleen systemaattisesti vesien käsittelyyn ja
keskittyi veden laadun parantamiseen ja prosessivesien kierrätykseen. Vuoden
aikana  saavutettiin metallien talteenottolaitoksen prosessivesien suljettu
kierto sekä rakennettiin ja otettiin käyttöön useita kenttäpuhdistamoja.

Vuoden aikana kaivosalueelta johdettiin pois noin 5,7 miljoonaa kuutiometriä
puhdistettuja vesiä. Juoksutukset rajoittuivat määrään, joka suunnilleen vastaa
alueen sademäärää. Toukokuussa 2013 saatu vesiä koskeva ympäristölupa rajoittaa
poistettavan  veden  määrän tiettyyn prosenttiosuuteen läheisen Kalliojoen
virtaamasta.  Tästä johtuen kaivosalueella on vuoden lopussa noin 7 miljoonaa
kuutiota ylimääräisiä vesiä.

Vesien poistoa koskevista rajoituksista huolimatta Talvivaara onnistui vuoden
aikaan vähentämään veteen liittyvä riskejä sekä kasvattamaan varotilavuutta
altaissa ja turvapadoissa.  Tavoitteena oli varmistua siitä, että vuodon
tapahtuessa kaikki vedet pystyttäisiin pitämään kaivosalueella. Tavoitteen
saavuttaminen tuli ensi kerran osoitetuksi, kun kaikki toisesta kipsisakka-
altaan vuodosta huhtikuussa 2013 vuotanut vesi saatiin talteen turvapatoihin.
Vuoden jälkipuoliskolla riskin pienentämistä jatkettiin neutralisoimalla ja
poistamalla ylimääräistä vettä kipsisakka-altaista ja keskittymällä edelleen
riittäviin varotilavuuksiin. Ylimääräinen vesi arvioidaan saatavan poistetuksi
kipsisakka-altaista vuoden 2014 elokuuhun mennessä.

Jo aiempina vuosina Talvivaarassa tehtyjen investointien ansiosta rikkivedystä
johtuvat hajuhaitat sekä kaivostoiminnan pölypäästöt ovat olleet selvästi
luparajojen  sisällä,  ja niistä on tullut myös aiempia vuosia vähemmän
ilmoituksia naapureilta. Vuonna 2013 hajua aiheuttavat pitoisuudet vähenivät
ympäristötarkkailun osana tehtävien mittausten perusteella edelleen noin 30
prosenttia. Myös lähiasukkailta saadut hajuhaittoihin liittyvät ilmoitukset
vähenivät 60 prosenttia.

Vuonna 2013 kansainvälinen Nikkeli-Instituutti teki nikkelin elinkaariarvion,
jossa olivat mukana lähes kaikki länsimaiset nikkelintuottajat. Tutkimuksen
mukaan  Talvivaaran  ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä energiankulutus
tuotettua  nikkelitonnia  kohden  ovat  selvästi  teollisuuden  keskiarvon
alapuolella. Energiatehokkaan prosessin ansiosta Talvivaaran kasvihuonepäästöt
ovat  39 prosenttia ja primäärienergiankulutus 21 prosenttia keskimääräistä
nikkelintuottajaa pienempiä. Talvivaaran rikkidioksidipäästöt ovat vain kaksi
prosenttia kaikkien nikkelintuottajien keskiarvosta.

Talvivaaralla  on  ollut vuodesta 2010 saakka ISO 14001 standardin mukaan
sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä. Yhtiö valmistautuu myös ISO 9001
standardin mukaisen laatu- ja OHSAS 18001 standardin mukaisen työterveys- ja
turvallisuusjohtamisjärjestelmän käyttöönottoon. Näiden johtamisjärjestelmien
sertifiointia haetaan todennäköisesti vuonna 2015.

Ympäristöinvestoinnit
Ympäristöinvestoinnit olivat vuonna 2013 33,6 miljoonaa euroa ja kasvoivat kuusi
(6) prosenttia edellisvuodesta (2012: 31,7 milj. euroa).

Suurin osa Talvivaaran ympäristöön liittyvistä käyttökustannuksista koostuu
metallipitoisen liuoksen ja vesien käsittelystä. Ympäristökustannukset olivat
35,8 miljoonaa  euroa vuonna 2013  (2012: 55,2 milj. euroa). Vuoden 2012
huomattavasti korkeammat ympäristökustannukset johtuivat välittömästi marraskuun
2012 kipsisakka-altaan  vuoto-onnettomuuden jälkeen suoritetusta vuotovesien
käsittelystä.
Vuoden  2013 kokonaisympäristökustannusten  suurimmat  osatekijät  olivat:
vesienkäsittely 20,9 miljoonaa euroa, hajukaasujen käsittely 8,8 miljoonaa euroa
ja ympäristöselvitykset ja analyysit 3,4 miljoonaa euroa.

Turvallisuus
Talvivaaran tavoitteena on turvallinen toiminta ja terveellinen työympäristö.
Talvivaara on sitoutunut prosessi-, tuote- ja työturvallisuuden jatkuvaan
parantamiseen. Vuonna 2013 Talvivaara keskittyi kehittämään koko organisaation
turvallisuuskulttuuria.

Syksyllä  2013 ulkopuolinen  turvallisuusalan  asiantuntija  DuPont  teki
Talvivaaralle turvallisuuskulttuurin lähtötason arvioinnin. Talvivaara kehittää
toimintaansa   tulevaisuudessa  DuPontin  kehitysehdotusten  mukaisesti.
Asiantuntija-arviointi kehitysehdotuksineen auttaa Talvivaaraa etenemään kohti
sen "nolla tapaturmaa" -tavoitetta.

Vuoden 2013 tapaturmataajuus (LTIF, tapaturmien määrä / miljoona työtuntia) oli
30,4 (2012: 16,6).

Luvitus
Toukokuun lopussa 2013 Talvivaara sai Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta
päätöksen koskien jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista Oulujoen
ja  Vuoksen  vesistöihin.  Päätös  sisälsi määräyksiä muun muassa vesien
puhdistamisesta ja varastoimisesta sekä luparajoista päästöille vesistöön.
Päätöksellä  poistettiin  puhdistettujen jätevesien vuotuinen 1,3 miljoonan
kuution  päästökiintiö, joka on osaltaan aiheuttanut ylimääräisten vesien
kertymistä kaivosalueelle. Annetun päätöksen mukaiset lupaehdot koskien haitta-
aineiden, muun muassa sulfaatin, enimmäispitoisuuksia ja poisjohdettavien vesien
enimmäisvirtaamaa rajoittavat kuitenkin edelleen poisjohdettavien vesien määrää
tulevaisuudessa.

Päätös edellytti kipsisakka-altaissa olevan veden johtamista puhdistettavaksi
tai takaisin liuoskiertoon 31.10.2013 mennessä. Vaasan hallinto-oikeus pidensi
välipäätöksessään kipsisakka-altaiden tyhjentämisaikataulua vuoden 2013 loppuun
saakka.  Tämän  jälkeen  yhtiö  haki  ja  sai  luvan  Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta  kaksivaiheiseen  tyhjennysaikatauluun  siten,  että
kipsisakka-altaan 5-lohko tyhjennetään tammikuun 2014 loppuun mennessä ja 6-
lohko elokuun 2014 loppuun mennessä. Ennen tammikuun loppua Talvivaara ilmoitti
Kainuun ELY-keskukselle, ettei se saavuta annettua tammikuun välitavoitetta,
mutta että se uskoo lopullisen tyhjennysaikataulun koko altaan osalta olevan
saavutettavissa.  Kainuun  ELY-keskuksen viimeisessä kehotuksessa, joka on
päivätty 25.4.2014, todetaan, että kipsisakka-altaan 6-lohkolla olevan veden
määrän  on  oltava alle 0,5 miljoonaa kuutiota 15.5.2014 mennessä. Yhtiön
tilinpäätöksen  päivämäärällä 29.4.2014 kipsisakka-altaan 5-lohkolla ei ole
käytännössä lainkaan ylimääräistä vettä ja Yhtiö uskoo 15.5.2014 mennessä 6-
lohkolla tavoitellun tason olevan saavutettavissa.

Talvivaaran ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä
uraanin  talteenottolaitoksen  ympäristölupa  ovat  vireillä Pohjois-Suomen
aluehallintovirastossa. Yhtiö odottaa molempien osalta lupapäätöstä kevään 2014
aikana.

Korkein hallinto-oikeus palautti uraanin talteenottoa koskevan ydinenergialain
mukaisen  1.3.2012 myönnetyn  luvan  takaisin  valtioneuvoston käsittelyyn.
Korkeimman  hallinto-oikeuden  mukaan  Talvivaara Sotkamon toiminnassa oli
tapahtunut useita muutoksia luvan myöntämisen jälkeen, mukaan lukien hakeminen
yrityssaneeraukseen. Tämän vuoksi valtioneuvoston tulisi käsitellä lupahakemus
ja siihen liittyvä dokumentaatio uudelleen ja, jos tarpeen, hankkia lisätietoa
talouteen ja turvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista. Päätöksellä ei odoteta
olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Yhtiölle lyhyellä tai keskipitkällä
aikavälillä ja uuden lupahakemuksen valmistelu on käynnissä.
Riidat ja oikeudenkäynnit

Yhtiön  tilinpäätöksen  päivämäärällä  29.4.2014 käynnissä  on  useita
oikeudenkäyntejä ja poliisitutkintoja, jotka koskevat Talvivaaran kaivos-,
ympäristö- ja työterveys- sekä turvallisuusasioita. Lisäksi Talvivaaraan saattaa
kohdistua yksityisiä vaateita, joilla haetaan korvausta Talvivaaran kaivoksesta
lähtöisin olevista ympäristöongelmista, joskaan Talvivaara ei tällä hetkellä
usko  tällaisten vaateiden olevan olennaisia. Käynnissä olevat riidat ja
oikeudenkäynnit on eritelty tarkemmin Yhtiön vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Riskien hallinta ja tärkeimmät riskit

Riskien hallintaan koskevan hyvän hallinnointitavan mukaisesti Talvivaaralla on
käynnissä jatkuva hallituksen hyväksymä prosessi riskien tunnistamiseksi, niiden
vaikutusten  mittaamiseksi  tiettyjen  oletusten  pohjalta  sekä  riskien
hallitsemiseen tarvittaviin ennakoiviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi. Vuoden
2013 aikana  Yhtiön  painopisteenä  oli  kehittää  riskienarviointia  ja
onnettomuusriskien hallintaa sekä valmiussuunnittelua. Tuloksena valmistui uusi
riskirekisteri   ympäristö-,   turvallisuus-   ja  onnettomuusriskeille.
Valmiussuunnittelu keskittyi pääasiassa vaaratilanteiden, kuten sähkökatkoksien
ja pato- tai allasvuotojen, hallintaan.

Talvivaaran toimintaan vaikuttavat erilaiset kaivosalan yleiset riskit, kuten
Talvivaaran mineraaliesiintymien tuotannolliseen kehittämiseen liittyvät riskit,
arviot varannoista ja resursseista, infrastruktuuririskit ja hyödykehintojen
vaihtelut.  Riskejä  liittyy  myös  yhteistyökumppaneihin,  valuuttojen
vaihtokursseihin, johtamis- ja valvontajärjestelmiin, edellisten tilikausien
tappioihin,   Talvivaara-konsernin   tulevaa   kannattavuutta  koskeviin
epävarmuustekijöihin, riippuvuuteen avainhenkilöistä, lakien, säännösten ja
niihin  liittyvien  kustannusten  vaikutuksiin,  ympäristövahinkoihin  sekä
Talvivaaran kaivospiiriin ja toiminnan vaatimiin lupiin.

Ellei  Talvivaara  pysty  tuottamaan riittäviä määriä myytäviä tuotteita,
erityisesti nikkeliä, tai jos tuotantokustannukset nousevat odottamattomasti tai
jos hyödykehinnat tai valuuttakurssit muuttuvat äkillisesti ja merkittävästi,
Yhtiölle saattaa aiheutua likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskejä. Vuoden 2013
toisella  puoliskolla  maksuvalmius-  ja  jälleenrahoitusriskit toteutuivat
ylimääräisiin vesiin liittyvien, pitkittyneiden tuotanto-ongelmien sekä nikkelin
hinnan merkittävän laskun myötä. Talvivaara ja sen operatiivinen tytäryhtiö
Talvivaara Sotkamo eivät pystyneet toteuttamaan uusia rahoitusjärjestelyjä ja
molemmat yhtiöt hakivat yrityssaneeraukseen marraskuussa. Espoon käräjäoikeus
hyväksyi  yhtiöt  yrityssaneerausmenettelyyn  29.11.2013 ja  17.12.2013.
Lähitulevaisuudessa  Talvivaaran toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät
meneillään olevaan yrityssaneerausmenettelyyn ja Talvivaaran kykyyn hankkia
riittävä lisärahoitus jatkaakseen toimintaansa ja palatakseen suunniteltuun
tuotannon ylösajoon.

Toiminnallisesti Yhtiö on osoittanut, että sen kaikki tuotantoprosessit toimivat
teollisessa mittakaavassa. Ylösajon nopeuteen voi silti liittyä riskitekijöitä,
kuten  puutteita tuotantolaitteiden luotettavuudessa ja kestävyydessä sekä
epävarmuutta  metallien  liukenemisnopeudesta  ja  lopullisista  saanneista
biokasaliuotuksessa. Lisäksi Talvivaaralla saattaa olla tuotantoon tai tuotannon
ylösajoon liittyviä riskejä, jotka eivät ole tällä hetkellä tiedossa tai joihin
yhtiö ei voi vaikuttaa.

Nikkelin markkinahinta on vaihdellut aiemmin voimakkaasti, ja Talvivaara odottaa
volatiliteetin jatkuvan edelleen. Tähän vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan
tasapainossa tapahtuvat muutokset, makrotalouden tekijät ja valuuttakurssien
vaihtelut. Koska noin 90 prosenttia Talvivaaran liikevaihdosta tulee tällä
hetkellä nikkelin myynnistä, nikkelin hintamuutoksilla on välitön ja merkittävä
vaikutus yhtiön taloudelliseen tulokseen ja liiketoimintaan. Helmikuusta 2010
lähtien Talvivaaralla ei ole ollut suojauksia metallien hintojen vaihteluja
vastaan. Täysi tai lähes täysi altistuminen nikkelin hinnan muutoksille on
Talvivaaran strategian mukaista, sillä yhtiön näkemyksen mukaan Talvivaaran
kaivos voi täydessä mittakaavassa toimiessaan toimia kannattavasti alhaistenkin
raaka-ainehintojen kausina.

Talvivaaran liikevaihto muodostuu lähes pelkästään Yhdysvaltain dollareista, kun
taas yhtiön kustannukset ovat euromääräisiä. Euron mahdollinen vahvistuminen
Yhdysvaltain dollariin nähden voi haitata yhtiön liiketoimintaa ja heikentää sen
taloudellista  tilannetta  olennaisesti.  Talvivaara  suojautuu  dollarin
kurssimuutoksilta  tapauskohtaisesti. Tavoitteena on rajoittaa Yhdysvaltain
dollarin heikentymisen haittavaikutuksia kulloinkin perustellulla tavalla.

Henkilöstö

Talvivaaran henkilöstömäärä laski hieman edellisestä vuodesta ja oli vuoden
2013 lopussa 549 (2012: 588). Vuoden 2013 lopussa 87,1 prosenttia (2012: 88.1
prosenttia) Talvivaaran työntekijöistä oli miehiä ja 12,9 prosenttia naisia
(2012: 11,9 prosenttia). Talvivaaran työntekijöiden keski-ikä on 37,9 vuotta
(2012: 37,8 vuotta).

Vuoden 2013 haasteet heijastuivat myös Yhtiön henkilöstöön. Vuoden aikana
Talvivaaran joutui tarkistamaan henkilöstömääräänsä kulloiseenkin tuotantoonsa
nähden ensin helmikuussa ja uudelleen heinäkuussa määräaikaisilla lomautuksilla,
jotka koskivat osaa henkilöstöstä. Kun Yhtiön taloudellinen tila heikkeni
edelleen, Talvivaara haki yrityssaneeraukseen marraskuussa ja aloitti samalla
vuoden kolmannet yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut päättyivät tammikuun
alussa  2014 ja  näiden neuvottelujen jälkeen Talvivaara päätti lomauttaa
vaiheittain 246 työntekijää toistaiseksi tukeakseen yrityssaneerausmenettelyä.

Talvivaaran  työntekijöiden palkat perustuvat toimialan työehtosopimuksiin.
Kokonaispalkka  koostuu  peruspalkasta  sekä  lyhyen  ja pitkän aikavälin
kannustinohjelmista. Vuosittaiset lyhyen aikavälin kannustinkriteerit perustuvat
sekä  työntekijän  henkilökohtaisiin että Yhtiön tuloksiin. Yhtiön pitkän
aikavälin kannustinohjelmiin kuuluvat vuosien 2007 ja 2011 osakeoptio-ohjelmat
sekä henkilöstörahasto Talvivaaran maksamien tulospalkkioiden hallintaa varten.
Lisäksi johdon omistusyhtiö, Talvivaara Management Oy, on Yhtiön ylimmän johdon
ja tiettyjen muiden avaintyöntekijöiden omistuksessa.

Hallinnointiperiaatteet

Talvivaara julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta
2013 yhtiön  www-sivuilla  osoitteessa  www.talvivaara.com tämän tiedotteen
julkaisupäivänä.  Selvitys  hallinto-  ja ohjausjärjestelmästä ei ole osa
hallituksen toimintakertomusta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.5.2013 Helsingissä. Kokouksessa
päätettiin muun muassa seuraavaa:
 * Osinkoa ei makseta tilivuodelta 2012.
 * Hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen
  päättyvälle toimikaudelle ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 120 000
  euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 69 000 euroa, hallituksen valiokuntien
  ja komiteoiden puheenjohtajat 69 000 euroa ja muut työsuhteiset ja ei-
  työsuhteiset hallituksen jäsenet 48 000 euroa.
 * Hallituksen jäsenmäärä on yhdeksän. Hallituksen jäseniksi uudelle
  toimikaudelle valittiin Tapani Järvinen, Pekka Perä, Graham Titcombe, Edward
  Haslam, Eileen Carr, Stuart Murray, Michael Rawlinson ja Kirsi Sormunen.
  Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Maija-Liisa Friman.
 * Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan, ja tilintarkastajaksi
  tilikaudelle 2013 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 * Yhtiöön perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on
  valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät
  ehdotukset yhtiökokoukselle. Samalla hyväksyttiin osakkeenomistajien
  nimitystoimikunnan työjärjestys.
 * Yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 muutetaan siten, että se vastaa
  nimitystoimikunnan perustamisen johdosta hallituksen valiokuntien tehtäviin
  tehtäviä muutoksia ja Yhtiön nykyisin noudattamia käytäntöjä.


Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle laskettujen, Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
rekisteröityjen osakkeiden määrä oli 31.12.2013 yhteensä 1 906 167 480. Kun
otetaan  huomioon  16.12.2010 merkittäväksi  tarjotun  225 miljoonan  euron
vaihtovelkakirjalainan sekä vuosien 2007 ja 2011 optio-ohjelmien vaikutukset,
Yhtiön koko valtuutettu osakemäärä oli 2 041 901 379.

Osakkeiden merkintäaika 2007A-optioilla alkoi 1.4.2010 ja päättyi 31.3.2012.
Määräaikaan mennessä Talvivaara Kaivososakeyhtiön uusia osakkeita oli 2007A-
optio-oikeuksilla  merkitty  yhteensä  2 279 373 kappaletta.  Merkintäajan
umpeuduttua 2007A-optio-oikeuksista jäi käyttämättä 53 727 kappaletta ja ne
raukesivat.

Osakkeiden merkintäaika 2007B-optioilla alkoi 1.4.2011 ja päättyi 31.3.2013.
Määräaikaan mennessä Talvivaara Kaivososakeyhtiön uusia osakkeita oli 2007B-
optio-oikeuksilla merkitty yhteensä 48 763 kappaletta. Merkintäajan umpeuduttua
2007B-optio-oikeuksista jäi käyttämättä 2 284 337 kappaletta ja ne raukesivat.

Vuoden 2007 optio-ohjelman ehtoja muutettiin huhtikuussa 2013, minkä jälkeen
Yhtiön työntekijöillä oli yhteensä 16 289 000 kappaletta 2007C-optio-oikeuksia,
joiden merkintäaika alkoi 1.4.2012 ja päättyi 31.3.2014. 2007C-optio-oikeuksien
perusteella ei merkitty tammi-kesäkuun 2013 aikana uusia Talvivaaran osakkeita,
ja vuoden lopussa optio-oikeuksista oli vielä käyttämättä 16 289 000 kappaletta.

Vuoden 2011 optio-ohjelman ehtoja muutettiin huhtikuussa 2013, minkä jälkeen
Yhtiön avinhenkilöille oli allokoitu yhteensä 9 432 500 kappaletta 2011B-optio-
oikeuksia, joiden merkintäajan oli määrä alkaa 1.4.2015 ja päättyä 31.3.2017.
Optioiden 2011B merkintäajan alkamiselle määritellyt kriteerit eivät kuitenkaan
täyttyneet ja optiot raukesivat vuoden 2013 lopussa. Optiot 2011A raukesivat
samasta syystä vuoden 2012 lopussa.

Talvivaaran  Kaivososakeyhtiön  maaliskuussa  2013 pidetyssä  ylimääräisessä
yhtiökokouksessa päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus koskien hallituksen
valtuuttamista  päättämään  maksullisesta  osakeannista  osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden  mukaisesti.  Anti  toteutettiin  huhtikuussa  2013, ja
Talvivaaran osakkeiden kokonaismäärä nousi 1 906 167 480 osakkeeseen.

Seuraavat  osakkaat  omistivat 31.12.2013 yli viisi prosenttia Talvivaaran
osakkeista ja äänioikeudesta: Solidium Oy (16,7 %), Pekka Perä (6,5 %).

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Yhtiökokouksessa, joka pidettiin 3.5.2007, hyväksyttiin hallituksen ehdotus
optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia on
yhteensä 6 999 300, ja kukin niistä oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen.
Optio-oikeuksista 2 333 100 merkitään tunnuksella 2007A, 2 333 100 tunnuksella
2007B ja 2 333 100 tunnuksella 2007C.

Vuoden  2013 merkintäetuoikeusannin  seurauksena  2007 optio-ohjelman ehtoja
muutettiin merkintähintojen ja optioilla merkittävien osakkeiden määrän osalta
optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. 2007C optioiden merkintähinta muutettiin
0,5110 Englannin puntaan osakkeelta ja 2007C optioille merkittävien osakkeiden
määrä nostettiin 13 998 600 osakkeella (aiemmin 2 333 100 osaketta). Optioiden
2007A, 2007B ja 2007C merkintäajat päättyivät 31.3.2012, 31.3.2013 ja 31.3.2014.

Yhtiökokouksessa, joka pidettiin 28.4.2011, hyväksyttiin hallituksen ehdotus
optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia on
yhteensä 5 500 000, ja kukin niistä oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen.
Optio-oikeuksista 2 500 000 merkitään tunnuksella 2011A, 1 500 000 tunnuksella
2011B ja   1 500 000 tunnuksella   2011C. Merkintäajat   optio-oikeuksille
2011A, 2011B ja  2011C ovat  1.4.2014 -  31.3.2016, 1.4.2015 -  31.3.2017 ja
1.4.2016 - 31.3.2018.

Osakeoptioiden  2011A ja  2011B merkintäajat  eivät  ala,  sillä  näille
optiosarjoille määritellyt toteuttamiskriteerit eivät täyttyneet. Vuoden 2013
merkintäetuoikeusannin seurauksena 2011 osakeoptioille merkittävien osakkeiden
määrää ja merkintähintaa muutettiin optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optioilla
2011C merkittävien osakkeiden määrä nostettiin 9 000 000 osakkeella (aiemmin
1 500 000 osaketta). Osakkeiden merkintähinta 2011C optioilla on 0,31 euroa
osakkeelta.

Joulukuussa 2010 yhtiön hallitus päätti johtoryhmän jäsenille ja tietyille
muille avaintyöntekijöille suunnatusta uudesta osakeomistusjärjestelmästä, jonka
tarkoituksena  oli  mahdollistaa  osallistujien  merkittävä  pitkäaikainen
osakeomistus  yhtiössä.  Järjestelmän  kautta  osallistujat  sijoittavat
henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin. Sijoitus
rahoitetaan osittain yhtiön tarjoamalla lainalla.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö myönsi Talvivaara Management Oy:lle 5,7 miljoonan
euron lainan yhtiön osakkeiden hankkimista varten. Lainan korko on 3,0
prosenttia. Talvivaara Management Oy:n omistamat 1 104 000 osaketta on pantattu
yhtiölle lainan vakuudeksi.

Järjestelmän oli alun perin tarkoitus olla voimassa Talvivaaran vuoden 2013
tilinpäätöksen julkaisuun asti. Tämän jälkeen järjestelmä oli määrä purkaa
myöhemmin määriteltävällä tavalla ja maksaa Yhtiön myöntämä laina takaisin
31.3.2014. Järjestelmä voimassaoloa voidaan kuitenkin tämän jälkeen jatkaa vuosi
kerrallaan, mikäli vuoden 2013 tilinpäätöksen julkaisun jälkeen Talvivaaran
osakkeen hinta on alempi kuin se oli Talvivaara Management Oy:n hankkiessa sen
hallussa olevat osakkeet. Jos järjestelmän purkamista lykätään edellä kerrotulla
tavalla, myös lainan takaisinmaksu lykkääntyy vastaavasti. Talvivaaran 2013
tilinpäätöksen päivämäärällä 29.4.2014 päätöstä järjestelmän jatkamisesta ei ole
tehty.

Vuonna  2012 hallitus jakoi 42 000 kappaletta 2007C-optioita ja 1 347 500
kappaletta  2011B-optioita  palkitsemisvaliokunnan  suosituksen  perusteella
Talvivaaran  ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle. 2007C-optiot oikeuttavat
merkitsemään 42 000 uutta osaketta ja 2011B-optiot oikeuttavat merkitsemään
1 347 500 uutta osaketta. Vuodesta 2007 lähtien jaetuista optioista yhtiölle
palautettiin  vuoden  2012 aikana  48 000 kappaletta  2007C-optioita, jotka
oikeuttavat  merkitsemään  48 000 osaketta. Vuonna 2012 yhtiön 2007A-optio-
oikeuksien perusteella oli merkitty yhteensä 1 938 787 uutta osaketta. Vuoden
2012 lopussa vuoden 2011 optio-ohjelman perusteella jaettavissa oli 2 500 000
kappaletta 2011A-optioita,
152 500 2011B-optioita  ja  1 500 000 2011C-optioita. Liikkeelle laskettujen
optioiden perusteella merkittävien osakkeiden äänioikeus on 2,1 prosenttia
yhtiön osakkeiden kokonaisäänimäärästä.

Vuonna 2013 optioita ei jaettu eikä optioilla 2007B (niiden erääntymispäivään
31.3.2013 mennessä) ja 2007C merkitty osakkeita. Talvivaaran 2013 tilinpäätöksen
päivämäärään  29.4.2014 mennessä 2007C-optioilla ei ole merkitty osakkeita
myöskään vuoden 2013 lopun ja näiden optioiden erääntymispäivän 31.3.2014
välisenä aikana. Näin ollen 2007C-optioita ei ole enää liikkeeseen laskettuina.
Vuoden 2013 lopussa 9 000 000 2011C-optiota oli edelleen jaettavissa, ja ne
edustivat 0,5 prosenttia Yhtiön osakepääomasta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen saattaminen päätökseen
Talvivaara sai päätökseen yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 7.1.2014.
Neuvottelujen piirissä olivat Talvivaara sekä sen tytäryhtiöt Talvivaara Sotkamo
Oy ja Talvivaara Exploration Oy ja ne koskivat kaikkia henkilöstöryhmiä.
Neuvottelujen tuloksena Talvivaara-konserni päätti lomauttaa vaiheittain 246
työntekijää toistaiseksi. Lomautuksilla tuetaan Yhtiön ja Talvivaara Sotkamo
Oy:n  yrityssaneerausta  ja  sopeutetaan  henkilöstömäärä  tämänhetkiseen
tuotantomalliin, jossa malmin tuotanto on väliaikaisesti keskeytetty.

Yhtiön vuoden 2013 tilinpäätöksen ajankohtana 29.4.2014 Talvivaaran henkilöstön
määrä oli 505. Tällä hetkellä 86 työntekijää on lomautettu, mikä on vähemmän
kuin  yt-neuvottelujen päättyessä ennakoitiin, koska aiemmin alihankintana
hoidetuista töistä merkittävä osa tehdään nyt konsernin omien työntekijöiden
toimesta.

Osallistuminen Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen.
Talvivaara ilmoitti 21.2.2014, että Yhtiö tukee Fennovoiman voimalahankkeen
toteutumista,  mutta  että  se  nykyisessä  tilanteessa  keskittää kaikki
taloudelliset  resurssinsa  Sotkamon  operaatioon  ja  käynnissä  olevaan
yrityssaneerausprosessiin.  Tästä syystä Talvivaara ei nykytilanteessa voi
sitoutua   hankkeen   lisärahoitukseen.   Tilanteen   selkiydyttyä  ja
yrityssaneerausprosessin  edetessä  Talvivaara tulee uudelleen harkitsemaan
mahdollisuuksiaan osallistua Fennovoiman hankkeeseen.

Muutoksia Yhtiön johdossa
Diplomi-insinööri (ympäristötekniikka) Lassi Lammassaari on nimitetty Yhtiön
suunnittelujohtajaksi 27.2.2014 alkaen. Hän johtaa Yhtiön uutta kehitysosastoa
(Corporate  Development),  joka  keskittyy  teolliseen  suunnitteluun  ja
kehittämiseen.  Lassi  Lammassaari  on toiminut Talvivaarassa useissa eri
johtotehtävissä  vuodesta 2005, viimeksi projekteista vastaavana johtajana.
Lammassaaresta  tulee  yhtiön  johtoryhmän jäsen ja hän raportoi uudessa
tehtävässään toimitusjohtaja Pekka Perälle.

Talvivaaran Sotkamon kaivoksen tuotantojohtaja Darin Cooper erosi tehtävästään
7.3.2014 jatkaakseen  uraansa Yhtiön ulkopuolella. Teknologiajohtaja Pertti
Pekkala vastaa väliaikaisesti kaivoksen tuotannosta, kunnes uusi tuotantojohtaja
on  nimitetty.  Lisäksi  yhtiön  tekninen johtoryhmä, jonka jäseniä ovat
toimitusjohtaja Pekka Perä, teknologiajohtaja Pertti Pekkala, suunnittelujohtaja
Lassi Lammassaari sekä uutena jäsenenä ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla,
ottavat entistä aktiivisemman roolin operatiivisessa toiminnassa.

Talvivaaran  hallituksen  jäsen Kirsi Sormunen ilmoitti 7.3.2014 eroavansa
hallituksesta henkilökohtaisista syistä.

Hallintopakkoasiat
Kainuun ELY-keskus määräsi 19.3.2014 Talvivaara Sotkamolle hallintopakon, jossa
se  vaatii  jatkamaan metalli- ja sulfaattipitoisten vesien neutralointia
kaivoksella kaikissa olosuhteissa. Lisäksi ELY-keskus vaati Talvivaara Sotkamoa
välittömästi  jatkamaan  ja  saattamaan  päätökseen  neuvottelut  veden
lisäpuhdistuskapasiteetin    hankkimisesta   kaivokselle   ja   myös
lisäallaskapasiteetin rakentamisesta puhdistetuille vesille. Jos Talvivaara
Sotkamo ei onnistu noudattamaan vaatimuksia, Kainuun ELY-keskus voi harkita
investointien loppuunsaattamista Talvivaara Sotkamo Oy:n kustannuksella. Lisäksi
Kainuun  ELY-keskus  vaati,  että  Talvivaara  Sotkamon  olemassa  olevan
käänteisosmoosilaitoksen viikoittaisen käyntiasteen on pysyttävä 60 prosentin
tasolla tai sen yli. Jos käyntiaste alittaa tämän tason, siitä voi olla
seurauksena  100 000 euron  sakko.  Talvivaara  Sotkamo  on  valittanut
hallintopakkopäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.
Laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikainen keskeytyssopimus
Yhtiö  ja  Talvivaara  Sotkamo  Oy  solmivat  1.4.2014 laina-  ja sinkin
tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen ('Sopimus') Nyrstar Sales
and Marketing AG:n ("Nyrstar") kanssa. Sopimuksen mukaan Nyrstar myöntää
Talvivaaralle enintään 20 miljoonan euron lainan, joka voidaan nostaa useassa
erässä.  Kunkin lainaerän suuruus määräytyy suhteessa Talvivaara Sotkamon
alkuperäisen  helmikuussa  2010 solmitun  tuotevirtasopimuksen  mukaisesti
toimittamaan sinkkirikasteen määrään. Lyhyellä aikavälillä Sopimus mahdollistaa
Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon yrityssaneerausmenettelyiden jatkumisen sekä
prosessin, jonka myötä Yhtiö hakee potentiaalisia sijoittajia pidemmän aikavälin
kokonaisrahoitukseen konsernille.

Kun Talvivaara on varmistanut tarvitsemansa kokonaisrahoituksen, Yhtiöllä on
myös  optio  tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeyttämiseen enimmillään
80 000 sinkkitonnin toimituksen ajaksi. Väliaikaisen keskeytyksen aikana Nyrstar
ostaa, helmikuussa 2010 solmitun tuotevirtasopimuksen normaalista soveltamisesta
poiketen,   Talvivaaran  toimittaman  sinkin  markkinahintaan.  Mikäli
tuotevirtasopimuksen väliaikainen keskeytys käytetään kokonaisuudessaan, sillä
on merkittävä lisärahoitusvaikutus Yhtiölle.

Vastineeksi tuotevirtasopimuksen hinnanjakomekanismia muutetaan keskeytyksen
aikaisten  sinkkitoimitusten suhteessa niin, että jos keskeytys käytetään
täysimääräisesti, keskeytyksen jälkeinen hinnanjakomekanismi putoaa nollaan.
Hinnanjakomekanismia  sovellettaessa  Talvivaara  voi saada toimittamastaan
sinkistä tuotevirtasopimuksen määrittelemää louhinta- ja prosessointikorvausta
korkeamman hinnan.

Nyrstarin velvollisuus antaa Talvivaaralle rahoitusta lainasopimuksen mukaisesti
lakkaa, kun ensimmäinen seuraavista ehdoista täyttyy: lainan kokonaismäärä
yhdessä kertyneen koron kanssa ylittää 20 miljoonaa euroa tai väliaikainen
tuotevirtasopimuksen keskeytys alkaa. Talvivaara odottaa toimittavansa lainan
enimmäismäärään oikeuttavan määrän sinkkirikastetta loppuvuoden 2014 aikana.
Yhtiön tilinpäätöksen julkaisupäivään mennessä Talvivaara Sotkamo on nostanut
5,8 miljoonaa euroa Nyrstarin myöntämästä lainasta
Tuotantopäivitys
Talvivaara  tuotti  3 068 tonnia  nikkeliä ja 5 726 tonnia sinkkiä tammi-
maaliskuussa 2014. Kuluvan vuoden tuotanto 28.4.2014 mennessä oli 4 203 tonnia
nikkeliä ja 8 032 tonnia sinkkiä.
Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana metallien tuotanto on ollut vakaata ja
kahden uuden liuotuskasan liuotustulokset ovat olleet hyviä. Metallitehtaan
käytettävyys on ollut korkealla tasolla. Viime kuukausien tasainen tuotannontaso
osoittaa, että Talvivaaran käytännössä oleva teknologia on toimivaa ja se on
kypsynyt tasolle, jolla sitä voidaan pitää luotettavana teollisena prosessina.
Malmin louhinta ja murskaus ovat olleet keskeytettyinä marraskuusta 2013
lähtien.  Lisärahoituksen  toteutumisesta  riippuen  näiden  toimintojen
uudelleenkäynnistämistä suunnitellaan kevään ja tulevan kesän aikana.
Lyhyen aikavälin näkymät
Markkinanäkymät
Nikkelin hinta Lontoon metallipörssissä (LME) on noussut noin 30 prosenttia
Indonesian nikkelimalmin vientikiellon tammikuisen voimaantulon jälkeen. Hinta
on noussut alle 14 000 Yhdysvaltain dollarin tonnihinnasta tämänhetkiselle, yli
18 000 Yhdysvaltain  dollarin  tonnihinnan tasolle. Nikkelin viime vuosien
ylitarjonnan odotetaan nyt kääntyvän vajeeksi mahdollisesti jopa kuluvan vuoden
aikana, mikä selittää viimeaikaista hintakehitystä ja antaa mahdollisuuden
hintojen  nousuun  edelleen  myös  jatkossa. Edellyttäen, että Indonesian
malminvientikielto pysyy voimassa, nikkelin hinnan voidaan olettaa jatkossa
heijastavan   myös   tuotannon  rajakustannusten  nousua  läpi  koko
nikkelintuotantosektorin  sekä  sitä, että uusia nikkelikaivoshankkeita ei
juurikaan ole perustettu korvaamaan vanhoista kaivoksista vähenevää tuotantoa.
Toiminnalliset näkymät
Talvivaaran toiminnalliset näkymät riippuvat suuresti parhaillaan neuvoteltavien
sekä  lyhyen  että  pitkän  aikavälin  rahoitusratkaisujen onnistumisesta,
ajoituksesta ja laajuudesta. Jos Yhtiön rahoitusasema sallii, toiminnassa on
etusijalla  vanhojen  kasojen  2 ja  3 purun aloittaminen niin pian kuin
mahdollista, mielellään vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen aikana. Näiden
kasojen siirtäminen sekundäärikasalle mahdollistaa tähän mennessä huonosti
liuenneen malmin uudelleenliuotuksen käynnistämisen. Näissä kahdessa kasassa on
merkittävä  määrä  vielä  liukenematonta nikkeliä, mikä parantaa tulevien
kuukausien tuotantoa ennen kun uudesta malmista tehdyt kasat voivat alkaa
tuottaa  metalleja tuotantoon. Yhtiö suunnittelee käynnistävänsä louhinnan
uudelleen heinäkuussa sillä varauksella, että riittävä rahoitus on tuolloin
varmistunut.  Talvivaara uskoo, että toiminnalliset edellytykset tuotannon
ylösajon jatkamiselle ovat olemassa, etenkin kun viime kuukausien aikana on
tapahtunut merkittävää kehitystä bioliuotuksessa sekä myös louhinnassa ja
materiaalinkäsittelyssä  ennen  niiden  keskeyttämistä  marraskuussa.  Myös
metallitehdas toimii tällä hetkellä luotettavasti.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on alustavasti suunniteltu
järjestettäväksi 12.6.2014, että osinkoa ei jaeta tilivuodelta 2013.Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
HallitusKONSERNITASE

(Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013)

                        Tilintar- Tilintar
                        kastettu kastettu
EUR'000                     31.12.13 31.12.12*

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet       304 956  809 452

Biologiset hyödykkeet               6 641   9 125

Aineettomat hyödykkeet               6 582   7 014

Osuudet osakkuusyrityksissä            6 968   5 694

Laskennalliset verosaamiset              -  52 588

Muut saamiset                   8 412   2 940

Myytävissä olevat rahoitusvarat            2     2
                       --------------------
                         333 560  886 816

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus                 261 451  297 761

Myyntisaamiset                  10 389  32 174

Muut saamiset                   12 047   7 980

Rahavarat                     5 867  36 058
                       --------------------
                         289 754  373 973
                       --------------------
Varat yhteensä                  623 314 1 260 788
                       --------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma                      80    80

Ylikurssirahasto                  8 086   8 086

Muut rahastot                  764 603  539 559

Kertyneet voittovarat              -925 854 -242 962
                       --------------------
                         -153 085  304 763

Määräysvallattomien omistajien osuus      -134 378   1 989
                       --------------------
Oma pääoma yhteensä               -287 463  306 752

Pitkäaikaiset velat

Lainat                      30 592  506 028

Saadut ennakkomaksut               270 641  265 847

Muut velat                      270    228

Varaukset                     10 785  11 290
                       --------------------
                         312 288  783 393

Lyhytaikaiset velat

Lainat                      524 011  93 793

Saadut ennakkomaksut               15 456   7 857

Ostovelat                     37 426  25 578

Muut velat                    19 066  27 179

Varaukset                     2 531  16 238
                       --------------------
                         598 489  170 643
                       --------------------
Velat yhteensä                  910 777  954 037
                       --------------------
Velat ja oma pääoma yhteensä           623 314 1 260 788
                       --------------------
* Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ja määräysvallattomien omistajien
osuus on oikaistu kuten on kuvattu 2013 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 44.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

(Yrityssaneeraushakemukset jätetty
15.11.2013)

                Tilintarkas-  Tilintarkas- Tilintar- Tilintar-
                  tamaton     tamaton kastettu  kastettu
EUR'000             10-12/2013  10-12/ 2012* 1-12/2013 1-12/2012*
               --------------------------------------------------
Liikevaihto             12 603     25 694  77 572  142 948

Liiketoiminnan muut tuotot       481       65   1 864   4 061

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos      12 329     -6 425  53 651   50 264

Arvonalentumistappiot vaihto-
omaisuudesta            -93 685        -  -93 685     -

Materiaalit ja palvelut       -21 541     -20 057  -95 593  -117 848

Henkilöstökulut           -7 742     -7 470  -30 879  -28 132

Poistot               -13 193     -15 424  -53 197  -53 698

Arvonalentumistappiot
aineellisista
käyttöomaisuushyödykkeistä     -499 300        - -499 300     -

Liiketoiminnan muut kulut      -18 680     -33 390  -62 234  -81 183
               --------------------------------------------------
Liiketappio            -628 728     -57 007 -701 801  -83 588

Rahoitustuotot             496       31    901    811

Rahoituskulut            -22 992     -13 794  -57 143  -46 515
               --------------------------------------------------
Rahoituskulut (netto)        -22 496     -13 763  -56 242  -45 704

Tappio ennen veroja        -651 224     -70 770 -758 043  -129 292

Tuloverot              -80 541     11 380  -54 434   25 381
               --------------------------------------------------
Tilikauden tappio         -731 765     -59 390 -812 477  -103 910
               --------------------------------------------------
Jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille      -611 048     -49 241 -680 920  -90 056

Määräysvallattomille
omistajille            -120 717     -10 149 -131 557  -13 854
               --------------------------------------------------
                  -731 765     -59 390 -812 477  -103 910
               --------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille kuuluva osakekohtainen tulos
(€/osake)

Laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella
oikaistu               -0,43      -0,19   -0,48   -0,35

* Tilikauden tappion jakautuminen emoyrityksen omistajille ja
määräysvallattomille omistajille sekä emoyrityksen omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos on oikaistu kuten on kuvattu 2013 konsernitilinpäätöksen
liitetiedossa 44.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013)

                 Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintar- Tilintar-
                    tamaton   tamaton kastettu  kastettu
EUR'000               10-12/2013 10-12/ 2012* 1-12/2013 1-12/2012*
                -------------------------------------------------
Tilikauden tappio           -731 765   -59 390 -812 477  -103 910
                -------------------------------------------------
Laaja tulos              -731 765   -59 390 -812 477  -103 910
                -------------------------------------------------
Jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille       -611 048   -49 241 -680 920  -90 056

Määräysvallattomille
omistajille              -120 717   -10 149 -131 557  -13 854
                -------------------------------------------------
Laaja tulos              -731 765   -59 390 -812 477  -103 910
                -------------------------------------------------

* Tilikauden tappion ja laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja
määräysvallattomille omistajille sekä emoyrityksen omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos on oikaistu kuten on kuvattu 2013 konsernitilinpäätöksen
liitetiedossa 44.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013)
    A.    Osake-pääoma

    B.    Osakeanti

    C.    Ylikurssi-rahasto

    D.    Suojaus-rahasto

E.    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
    F.    Muut rahastot

    G.    Kertyneet tappiot

    H.    Yht.

    I.      Määräys-vallatto-mien omistajien osuus

    J.     Oma pääoma yhteensä

EUR'000         A  B   C D    E    F  G    H   I  J
--------------------------------------------------------------------------------
1.1.12                         -151         322
            80 278 8 086 - 404 070 45 462 129 306 847 15 733 580

Kauden tulos                       -90      -13 -103
             -  -   - -    -    - 056 -90 056  854 910
            ---------------------------------------------------------
Laaja tulos 2012*                    -90      -13 -103
             -  -   - -    -    - 056 -90 056  854 910

Liiketoimet
omistajien kanssa

Osakeoptiot                                  4
             - -278   - -  5 197    -  -  4 920   - 920

                                       81
Osakeanti        -  -   - - 81 482    -  - 81 482   - 482

Vakuudeton
senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina,
erääntyy 2013      -  -   - -    -  -251  -  -251   - -251

Perpetuaali                        -1
pääomalaina       -  -   - -    -  2 354 777   577  110 687

Johdon
kannustinjärjestelmä   -  -   - -    -   94  -   94   -  94

Henkilöstön osakeoptio-
ohjelma

- työsuorituksen arvo                             1
             -  -   - -    -  1 151  -  1 151   - 151
            ---------------------------------------------------------
Omistajien
pääomasijoitukset ja
varojen jakaminen                     -1         88
omistajille yhteensä   - -278   - - 86 679  3 348 777 87 973  110 082

Liiketoimet omistajien                  -1         88
kanssa yhteensä     - -278   - - 86 679  3 348 777 87 973  110 082
            ---------------------------------------------------------
31.12.12*                        -242         306
            80  - 8 086 - 490 749 48 810 962 304 763 1 989 752
            ---------------------------------------------------------
1.1.13                         -242         306
            80  - 8 086 - 490 749 48 810 962 304 763 1 989 752

Kauden tulos                      -680  -680  -131 -812
             -  -   - -    -    - 920   920  557 477
            ---------------------------------------------------------
Laaja tulos 2013                    -680  -680  -131 -812
             -  -   - -    -    - 920   920  557 477

Liiketoimet omistajien
kanssa

                                       250
Merkintäetuoikeusanti  -  -   - - 250 827    -  - 250 827   - 827

Vakuudeton
senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina,                            -2
erääntyy 2013      -  -   - -    - -2 369  - -2 369   - 369

Perpetuaali                        -1         -30
pääomalaina       -  -   - -    - -23 276 971 -25 247 -4 811 058

Johdon
kannustinjärjestelmä   -      - -    -   -93  -   -93   - -93

Henkilöstön osakeoptio
ohjelma

- työsuorituksen arvo  -  -   - -    -   -44  -   -44   - -44
            ---------------------------------------------------------
Omistajien
pääomasijoitukset ja
varojen jakaminen                     -1         218
omistajille yhteensä   -  -   - - 250 827 -25 782 971 223 074 -4 811 263

Liiketoimet omistajien                  -1         218
kanssa yhteensä     -  -   - - 250 827 -25 782 971 223 074 -4 811 263
            ---------------------------------------------------------
31.12.13                        -925  -153  -134 -287
            80  - 8 086 - 741 576 23 028 854   085  378 463
            ---------------------------------------------------------
* Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ja määräysvallattomien omistajien
osuus on oikaistu kuten on kuvattu 2013 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 44.


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

                  Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintar- Tilintar-
                    tamaton   tamaton kastettu kastettu
EUR'000               10-12/2013  10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012
                 ----------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden tappio           -731 765   -59 390 -812 477  103 910

Oikaisut

Verot                  80 541   -11 380  54 434  -25 381

Poistot                 13 193    15 424  53 197  53 698

Käyttöomaisuuden arvonalentumiset    499 300      -  499 300     -

Vaihto-omaisuuden arvonalentumiset    93 685      -  93 685     -

Muut oikaisut               4 071    16 526  -16 175   -2814

Korkotuotot                -496     -31   -901   -811

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavien rahoitusvarojen
käyvän arvon muutokset            -      11     -    -5

Korkokulut                22 992    13 794  57 143  46 515
                 ----------------------------------------------
                     -18 479   -25 046  -71 793  -32 709

Käyttöpääoman muutos

Myyntisaamisten ja muiden
saamisten vähennys (+) / lisäys (-
)                    -1 012    19 043   6 523  29 336

Vaihto-omaisuuden                            -57 325
vähennys(+)/lisäys (-)         -11 062    4 166  -61 009

Ostovelkojen ja muiden velkojen
vähennys(-)/lisäys(+)           4 550   -12 440  -2 006  -37 832
                 ----------------------------------------------
Käyttöpääoman muutos           -7 524    10 769  -56 491  -65 832
                 ----------------------------------------------
                     -26 003   -14 277 -128 284  -98 540

Maksetut korot ja muut                          -28 654
rahoitusmenot              -7 488   -15 279  -26 025

Saadut korkotuotot ja muut                          554
rahoitustuotot               211      78    346

Maksetut verot                -5      -    -17     -
                 ----------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta      -33 285   -29 478 -153 980 -126 640

Investointien rahavirrat

Osakkuusyritysten hankinta         -258     -93  -1 274  -5 066

Aineellisten                               -97 171
käyttöomaisuushyödykkeiden
hankinta                 -7 379   -29 531  -60 051

Biologisten hyödykkeiden hankinta       -     -55   -262    -55

Aineettomien hyödykkeiden hankinta      -     -12   -221   -225

Aineellisten                                 18
käyttöomaisuushyödykkeiden myynti       -      -     -

Biologisten hyödykkeiden myynti      1 015     207   1 194    308
                 ----------------------------------------------
Investointien nettorahavirrat      -6 622   -29 484  -60 615 -102 191

Rahoituksen rahavirrat

Osakeannista saadut maksut
transaktiomenoilla vähennettynä        -      -  247 390  81 108

Toteutuneista osakeoptioista                        4 920
saadut maksut                 -      -     -

Lähipiirin nettosijoitus                            -
Talvivaaran osakkeisiin            -      -   -186

Korollisten lainojen nostot          -      -     -  130 000

Saadut ennakkomaksut             -    9 731  19 488  32 080

Vaihtovelkakirjalainan                          -8 168
takaisinosto                 -      -     -

Korollisten lainojen                           -15 070
takaisinmaksut               -690    -2 017  -82 288
                 ----------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirrat        -690    7 714  184 404  224 871

Rahavarojen nettolisäys/vähennys(-                    -3 961
)                    -40 597   -51 248  -30 191

Rahavarat kauden alussa         46 463    87 306  36 058  40 019
                 ----------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa         5 867    36 058   5 867  36 058
                 ----------------------------------------------LIITETIEDOT


1. Laadintaperiaatteet

Tämä katsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti
Tässä esitetty osavuosi-informaatio on laadittu soveltaen samaa laskentaperustaa
ja  samoja  tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin konsernin tilinpäätös
tilikaudelta  1.1.-31.12.2012 ottaen huomioon yrityssaneerausmenettely, joka
käynnistyi yhtiön osalta 29.11.2013 ja Talvivaara Sotkamon osalta 17.12.2013.
Yrityssaneerausmenettelystä säädetään yrityksen saneerauksesta annetussa laissa.
Yrityssaneerausmenettelyä  ja  sen  vaikutusta  vuoden  2013 tilinpäätöksen
laatimiseen  selostetaan  tarkemmin  tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen
liitetiedossa 1.

Kuten  muualla  tässä  tulosjulkistuksessa  sekä 29.4.2014 julkistettavaksi
hyväksytyn tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 1 sen osiossa
Toiminnan jatkuvuus kuvataan, tilinpäätös on laadittu perustuen toiminnan
jatkuvuuteen  huolimatta  yhtiön haasteellisesta rahoitustilanteesta, koska
hallitus,  johto  ja selvittäjä eivät tilinpäätöksen hyväksymisajankohtana
harkitse yhtiön tai Talvivaara Sotkamon asettamista selvitystilaan.

Lisäksi käynnissä oleva saneerausmenettely sekä selvittäjän ja käräjäoikeuden
roolit on otettu huomioon sekä konsernin että emoyrityksen taloudellista
informaatiota tuotettaessa tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen liitetiedossa
1 sen kohdassa Laatimisperusta kuvatulla tavalla.

Tätä  katsausta  tulee  lukea  yhdessä  vuoden  2013 tilintarkastetun
konsernitilinpäätöksen kanssa, joka on hyväksytty julkistettavaksi 29.4.2014.


2. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

               Koneet  Kesken- Maa-alueet   Muut
                ja   eräiset   ja   aineelliset
EUR'000           laitteet omat työt rakennukset hyödykkeet  Yht.
              -----------------------------------------------------
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.13 376 741  114 378   281 208   229 479 1 001 807

Lisäykset            539  49 457      8      -  50 004

Vähennykset            -  -2 652      -      -  -2 652

Siirrot            29 802  -56 030   13 562   12 666     -
              -----------------------------------------------------
Bruttokirjanpitoarvo
31.12.13           407 082  105 153   294 778   242 145 1 049 159
              -----------------------------------------------------
Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot

1.1.13            96 675     -   44 918   50 761  192 354

Tilikauden poistot      31 112     -   12 784    8 655  52 550

Arvonalentumistappiot    165 634  67 305   147 767   118 594  499 300
              -----------------------------------------------------
Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot

31.12.13           293 421  67 305   205 469   178 010  744 204
              -----------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 1.1.13    280 066  114 378   236 290   178 718  809 452
              -----------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 31.12.13   113 661  37 848   89 309   64 135  304 955
              -----------------------------------------------------

Johto  katsoo,  että  nikkelin  markkinahinnan alentuminen, tuotantoon ja
vesienhallintaan liittyvät haasteet, yhtiön heikentynyt maksuvalmius sekä yhtiön
ja  Talvivaara  Sotkamon hakeutuminen yrityssaneeraukseen 15.11.2013 olivat
viitteitä arvon alentumisesta, ja Sotkamossa sijaitseviin Talvivaaran kaivokseen
liittyviin omaisuuseriin kohdistuvan arvonalentumistestin perusteella kirjattiin
vuoden  2013 lopulla 499 miljoonan euron suuruinen arvonalentuminen. Tämän
johdosta  aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvo alennettiin
vastamaan  niistä  kerrytettävissä  olevaa rahamäärää 305 miljoonaa euroa.
Arvonalentumistappioista ja käytetyistä harkintaan perustuvista ratkaisuista
kerrotaan tarkemmin konsernitilinpäätöksen 2013 liitetiedoissa 6 ja 9.


3. Myyntisaamiset

EUR'000         31.12.13 31.12.12
            ------------------
Nikkeli-kobolttisulfidi  9 977  25 254

Sinkkisulfidi        375  6 912

Kuparisulfidi         37    8
            ------------------
Myyntisaamiset yhteensä  10 389  32 174
            ------------------


4. Vaihto-omaisuus

EUR'000          31.12.13 31.12.12
             ------------------
Raaka-aineet ja tarvikkeet  24 800  21 077

Keskeneräiset tuotteet   234 193 272 775

Valmiit tuotteet       2 457  3 909
             ------------------
Vaihto-omaisuus yhteensä  261 451 297 761
             ------------------

Vuoden 2013 lopulla päätettiin, ettei sekundäärikasojen vanhempia osia enää
lioteta  aktiivisesti  ja  ne  irrotetaan  liuosnesteen  kierrätyksestä
lähitulevaisuudessa. Tällöin todettiin, ettei kasojen näihin osiin jääviä
metalleja enää ole mahdollista ottaa talteen ja että aktiivisen liuotuksen
kohteena oleviin kasoihin sisältyvään metalliin ja tästä johtuen ennakoituun
talteenottoon liittyvät arvioidut suhteutetut valmiiksi saattamisesta johtuvat
menot  kasvaisivat.  Kun  otetaan  huomioon  metallien  arvioidut  hinnat
ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa, todettiin edelleen, että aktiivisen
liotuksen kohteena olevan vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvo oli pienempi
kuin sen valmiiksi saattamisesta johtuvat menot. Tämän vuoksi yhtiö on alentanut
keskeneräisten   tuotteiden  kirjanpitoarvoa  93,7 miljoonalla  eurolla.
Keskeneräisten tuotteiden kirjanpitoarvo 31.12.2013 vähennyskirjauksen jälkeen
oli 234 miljoonaa euroa, joka vastaa sen nettorealisointiarvoa.

Vaihto-omaisuuden hankintamenoa kirjattiin vuonna 2013 kuluksi 0,9 miljoonaa
euroa (2012: 0,1 miljoonaa euroa). Lisäksi aiemmin 30.9.2013, Talvivaara oli
vähentänyt keskeneräisten tuotteiden kirjanpitoarvoa 3,6 miljoonalla eurolla.

Lisätietoa  vaihto-omaisuuden  alaskirjauksista  esitetään  vuoden  2013
tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 6 ja 17.


5. Lainat ja pääomalainat

EUR'000

Pitkäaikaiset            31.12.13 31.12.12
                  ------------------
Pääomalainat                -  1 405

Investointi- ja käyttöpääomalaina      -  51 600

Luottolimiitti               -  69 451

Vaihtovelkakirjalaina, erääntyy 2017    - 108 683

Vakuudeton senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina, erääntyy 2015    - 225 875

Rahoitusleasingvelat          17 000  30 748

Muut lainat              13 593  18 266
                  ------------------
                    30 592 506 028
                  ------------------
Lyhytaikaiset

Pääomalainat              1 405    -

Perpetuaali pääomalaina        35 106    -

Investointi- ja käyttöpääomalaina   57 855  6 430

Vakuudeton senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina, erääntyy 2013    -  75 805

Rahoitusleasingvelat          7 032  11 558

Luottolimiitti             70 000    -

Joukkovelkakirjalaina, erääntyy 2017 110 000    -

Vakuudeton senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina, erääntyy 2015 242 613    -
                  ------------------
                    524 011  93 793
                  ------------------
Lainat yhteensä            554 603 599 821
                  ------------------

Kaikki  yllä  olevassa  taulukossa  esitetyt  lainat  ja  pääomalainat
rahoitusleasingvelkoja  lukuun  ottamatta  ovat  saneerausvelkoja,  joita
mahdollisesti järjestellään osana saneerausohjelmaa. Vakuudellisia lainoja,
jotka  koostuvat luottolimiitistä ja investointi- ja käyttöpääomalainasta,
voidaan järjestellä vain jos ja siltä osin kuin niistä annetut vakuudet eivät
kata niiden nimellisarvoa. Rahoitusleasingvelat ovat saneerausvelkoja vain siltä
osin kuin maksamattomat leasingmaksut olivat erääntyneet yhtiön ja Talvivaara
Sotkamon hakiessa yrityssaneerausta. Tällaisten erääntyneiden leasingmaksujen
määrä oli noin 1,15 miljoonaa euroa. Kaikki saneerausvelkojen määrät saattavat
muuttua tilinpäätöksessä esitetyistä, ja niiden lopullinen määrä varmistuu
vasta, kun mahdolliset saneerausohjelmat on hyväksytty.

Suurin osa konsernin pitkäaikaisista lainoista on luokiteltu lyhytaikaisiksi
johtuen kovenanttien rikkomisesta tai lainan eräännyttävästä tapahtumasta, jotka
aiheutuivat yhtiön ja Talvivaara Sotkamon hakeutumisesta yrityssaneeraukseen.
Koska saneerausohjelmaa, joka odotetaan laadittavan ja hyväksyttävän osana
käynnissä olevaa saneerausmenettelyä, ei kuitenkaan ole vielä laadittu, näistä
veloista  takaisin  maksettaviin  määriin  ja  erääntymisaikoihin  liittyy
epävarmuutta. Lisäksi, kovenanttien rikkomisesta tai lainan eräännyttävästä
tapahtumasta johtuen lainat on määritetty niiden nimellisarvoonsa ja niihin
liittyvät aktivoidut transaktiomenot on myös kirjattu kuluksi. Tarkempia tietoja
esitetään vuoden 2013 tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 5
ja 23.


6. Ennakkomaksut

EUR'000            31.12.13 31.12.12
               ------------------
Pitkäaikaiset

Ennakkomaksu sinkkituotteesta 216 713 219 385

Ennakkomaksu uraanituotteesta  53 928  46 462
               ------------------
                270 641 265 847
               ------------------
Lyhytaikaiset

Ennakkomaksu sinkkituotteesta  15 456  7 790

Muut ennakkomaksut          -    67
               ------------------
                 15 456  7 857
               ------------------
Yhteensä            286 097 273 704
               ------------------


7. Varaukset      Kipsisakka-          Ympäristön
           altaan vuoto-   Vesitaseen    kunnos- Kaivos
EUR'000           vahinko    hallinta    taminen maksu  Yht.
           -----------------------------------------------------------
31.12.11             -       -     5 925  110  6 035
           -----------------------------------------------------------
Kulu-
/tuottokirjaukset
tuloslaskelmaan:

Varausten lisäys       12 156     9 082      216   44 21 497

Diskonttauksen
purkautuminen           -       -       -5   -   -5
           -----------------------------------------------------------
31.12.12           12 156     9 082     6 136  155 27 528
           -----------------------------------------------------------
Kulu-
/tuottokirjaukset
tuloslaskelmaan:

Varausten lisäys         -     3 965      694   7  4 666

Käyttämättömän
varauksen
peruuttaminen         -579       -       -   -  -579

Diskonttauksen
purkautuminen           -       -       19   -   19

Käytetty vuoden
aikana            -7 802    -10 516       -   - -18 318
           -----------------------------------------------------------
31.12.13           3 775     2 531     6 849  162 13 316
           -----------------------------------------------------------
Varausten pitkä- ja lyhytaikaiset osuudet
ovat seuraavat:

                 31.12.13    31.12.12
            ----------------------------------
Pitkäaikainen

Kipsisakka-altaan vuoto       3 775     5 000

Ympäristön
kunnostaminen            6 849     6 136

Kaivosmaksu              161      154
            ----------------------------------
                  10 785     11 290

Lyhytaikainen

Kipsisakka-altaan vuoto         -     7 156

Vesitaseen hallinta         2 531     9 082
            ----------------------------------
                   2 531     16 238
            ----------------------------------
Yhteensä              13 316     27 528
            ----------------------------------8. Muutokset osakkeiden lukumäärässä

             Osakkeiden
             lukumäärä
           ----------------
31.12.12         272 309 640

Merkintäetuoikeusanti  1 633 857 840
           ----------------
31.12.13        1 906 167 480
           ----------------


9. Ehdolliset velat ja sitoumukset

EUR'000

Ei purettavissa oleviin vuokrasopimuksiin perustuvat vähimmäisvuokrat ovat
seuraavat:

                            31.12.13     31.12.12
                           --------------------------
Yhden vuoden kuluessa                   1 812      1 910

Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden
kuluessa                          552      1 036

Yli 5 vuoden kuluttua                    29        47
                           --------------------------
                              2 393      2 993
                           --------------------------

Investointisitoumukset
Konsernilla oli 31.12.2013 yhteensä 1,2 miljoonan euron (2012: 15,1 miljoonan
euron) edestä sitoumuksia, jotka liittyivät pääasiassa Talvivaaran kaivoksen
valmiiksi saamiseen, ympäristön turvallisuuden parantamiseen sekä
tuotantokapasiteetin laajentamiseen ja luotettavuuteen. Sitoumukset koskevat
uusien käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa.

Konsernilla oli 31.12.2013 yhteensä 1,2 miljoonan euron (2012: 15,1 miljoonan
euron) edestä sitoumuksia, jotka liittyivät pääasiassa Talvivaaran kaivoksen
valmiiksi  saamiseen,  ympäristön  turvallisuuden  parantamiseen  sekä
tuotantokapasiteetin laajentamiseen ja luotettavuuteen. Sitoumukset koskevat
uusien käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa.


10. Laskennalliset verosaamiset

Talvivaaran aiempiin tilinpäätöksiin ja sen osavuositilinpäätöksiin 30.9.2013
saakka on sisältynyt konsernitaseeseen merkitty käyttämättömiin verotuksellisiin
tappioihin liittyvä laskennallinen verosaaminen. Yhtiö tarkasteli 31.12.2013
verotuksellisista tappioista taseeseen merkittyjä laskennallisia verosaamisia
niiden  hyödynnettävyyden  arvioimiseksi.  Yksityiskohtaisen  tarkastelun
perusteella  johto  on  päätynyt  siihen,  että kaivosprojektin aiemmasta
tappiollisuudesta,  tuotannon  ylösajossa  tapahtuneista  viiveistä  sekä
lisärahoituksen saamiseen ja käynnissä olevaan saneerausmenettelyyn liittyvistä
epävarmuustekijöistä johtuen laskennallisia verosaamisia on kirjattu tilikauden
2013 tuloslaskelman kautta pois taseesta 75,5 miljoonaa euroa, jolloin yhtiön
taseeseen ei jää lainkaan laskennallisia veroja. Tarkemmin asiasta kerrotaan
vuoden 2013 tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen 2013 liitetiedoissa 6 ja 26.


Talvivaaran Kaivososakeythiö Oyj

Konsernin tunnusluvut       1.10-31.12. 1.10-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
                    2013    2012    2013    2012
                ------------------------------------------------
              EUR
Liikevaihto        '000    12 603   25 694   77 572   142 948

              EUR
Liiketappio        '000   -628 728   -57 007  -701 801   -83 588

Liiketappioprosentti         -4988,7 %  -221,9 %  -904,7 %   -58,5 %

              EUR
Tappio ennen veroja    '000   -651 224   -70 770  -758 043  -129 292

              EUR
Kauden tappio       '000   -731 765   -59 390  -812 447  -103 910

Oman pääoman tuotto         -779,2 %   -17,7 %  -8424,0 %   -33,0 %

Omavaraisuusaste            -46,1 %   24,3 %   -46,1 %   24,3 %

              EUR
Korolliset nettovelat   '000   548 736   563 763   548 736   563 763

Velkaantumisaste           -190,9 %   183,8 %  -190,9 %   183,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto      -113,2 %   -4,9 %  -128,7 %   -6,7 %

              EUR
Investoinnit        '000    7 379   29 598   60 535   97 451

Aineelliset        EUR
käyttöomaisuushyödykkeet  '000   304 956   809 452   304 956   809 452

              EUR
Lainat           '000   554 603   599 821   554 603   599 821

              EUR
Rahavarat         '000    5 867   36 058    5 867   36 058


Osakekohtaiset tunnusluvut

                1.10-31.12. 1.10-31.12.  1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
                    2013    2012     2013    2012
              ----------------------------------------------------
Osakekohtainen
tulos(4)      EUR        -0,43    -0,19     -0,48    -0,35

Oma
pääoma/osake(4)  EUR        -0,19    1,15     -0,19    1,15

Osakkeen
kurssikehitys
Lontoon pörssissä

Keskikurssi1    EUR        0,07    1,35     0,12    2,50

          GBP        0,06    1,09     0,10    2,02

Alin kurssi1    EUR        0,03    1,03     0,03    1,03

          GBP        0,03    0,83     0,03    0,83

Ylin kurssi1    EUR        0,11    1,99     1,34    4,43

          GBP        0,09    1,61     1,14    3,59

Kurssi kauden
lopussa2      EUR        0,08    1,25     0,08    1,25

          GBP        0,07    1,02     0,07    1,02

Muutos kauden
aikana                -19,7 %   -32,8 %    -93,2 %   -48,8 %

Hinta/voittosuhde            neg.     neg.      neg.     neg.

Osakekannan
markkina-
arvo kauden
lopussa3      EUR '000    159 759   341 597    159 759   341 597

          GBP '000    133 622   278 777    133 622   278 777

Osakkeiden vaihdon
kehitys

          1000
Osakkeiden vaihto osaketta    488 298   23 737    776 597   103 218

Osakkeiden osuus
painotetusta
keskiarvosta             34,1 %    8,9 %    54,2 %   38,7 %

Osakkeen
kurssikehitys
Helsingin
pörssissä

Keskikurssi    EUR        0,07    1,31     0,11    2,31

Alin kurssi    EUR        0,03    1,08     0,03    1,08

Ylin kurssi    EUR        0,11    2,00     1,39    4,35

Kurssi kauden
lopussa      EUR        0,08    1,24     0,08    1,24

Muutos kauden
aikana                -26,8 %   -34,5 %    -93,9 %   -50,2 %

Hinta/voittosuhde            neg.     neg.      neg.     neg.

Osakekannan
markkina-arvo
kauden lopussa   EUR '000    145 059   338 209    145 059   338 209

Osakkeiden vaihdon
kehitys

          1000
Osakkeiden vaihto osaketta   1 833 128   62 472   3 086 423   209 565

Osuus osakkeiden
painotetusta
keskiarvosta             128,0 %   23,4 %    215,6 %   78,5 %

Osakkeiden
keskimääräinen
lukumäärä           1 431 677 258 266 846 084 1 431 677 258 266 846 084

Laimennettu
osakkeiden
keskimääräinen
lukumäärä           1 530 295 193 265 742 084 1 530 295 193 265 742 084

Osakkeiden
lukumäärä
kauden lopussa         1 906 167 480 272 309 640 1 906 167 480 272 309 640

(1)) Osakekurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Euroopan keskuspankin kauden
aikana julkaisemista EUR/GBP valuuttakursseista.
(2)) Osakekurssi on laskettu käyttämällä Euroopan keskuspankin kauden
päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia.
(3)) Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa on laskettu käyttämällä Euroopan
keskuspankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia.
(4)) Oikaistu kuten kuvattu vuoden 2013 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 44.Henkilöstöä koskevat tunnusluvut

                 1.10-31.12. 1.10-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
                     2013    2012    2013    2012
                ------------------------------------------------
Palkat ja palkkiot   EUR '000    4 204    5 982   23 274   23 080

Henkilöstön
keskimääräinen
lukumäärä                 558     584     603     547

Henkilöstön lukumäärä
kauden lopussa               549     588     549     588


Muut tunnusluvut

                 1.10-31.12. 1.10-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
                     2013    2012    2013    2012
                ------------------------------------------------
Liikkeelle lasketut optiot
kauden lopussa          16 289 000  5 958 837 16 289 000  5 958 837

Osakkeiden määrä, joka voidaan
merkitä
liikkeelle laskettuja optioita
vastaan              16 289 000  5 958 837 16 289 000  5 958 837

Ääniosuus, joka liikkeelle
laskettujen optioiden nojalla
voidaan saada             0,8 %    2,1 %    0,8 %    2,1 %


Konsernin tunnusluvutOman pääoman tuotto           Tilikauden tappio
                    ----------------------------------------
                     (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma
                     kauden lopussa)/2Omavaraisuusaste             Oma pääoma
                    ----------------------------------------
                     Taseen loppusummaKorollinen nettovelka          Korolliset velat - RahavaratVelkaantumisaste             Korollinen nettovelka
                    ----------------------------------------
                     Oma pääomaSijoitetun pääoman tuotto        Tilikauden tappio + Rahoituskulut
                    ----------------------------------------
                     (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma
                     kauden lopussa)/2 + (lainat kauden
                     alussa + Lainat kauden lopussa)/2Osakekohtaiset tunnusluvut                     Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus
Osakekohtainen tulos           kauden tappiosta
                    ----------------------------------------
                     Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä                     Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus
Oma pääoma/osake             omasta pääomasta
                    ----------------------------------------
                     Osakkeiden keskimääräinen lukumääräHinta/voittosuhde            Kurssi kauden lopussa
                    ----------------------------------------
                     Osakekohtainen tulos                     Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa osakekurssi kauden lopussa[HUG#1781327]

Attachments

Talvivaaran 2013 tilinpäätöstiedote 30.4.14.pdf