Lundin Petroleum finner olja och gas i prospekteringsborrningen på Altastrukturen i Barents hav, licens PL609

Stockholm, SWEDEN


Stockholm, 2014-10-14 08:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar genom sitt helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) att prospekteringsborrning 7220/11-1 på Altastrukturen i Barents hav med framgång har slutförts och påträffat både olja och gas. Borrningen genomfördes 20 km nordöst om fyndigheten Gohta (borrning 7120/1-3) och omkring 160 km från den norska kusten.

Den huvudsakliga målsättningen för borrning 7220/11-1 var att bekräfta förekomsten av kolväte i reservoarer från perm-, karbon- och triasperioden. Borrningen påträffade en kolvätekolonn om 57 meter, brutto, som innehåller 11 meter gas och 46 meter olja i karbonater med god reservoarkvalitet.

Omfattande datainsamling och provtagning genomfördes i reservoaren, inklusive konventionella kärn- och vätskeprover. Två produktionstester (DST) utfördes i oljezonen och producerade på maxnivå om 3 260 fat olja per dag och 1,7 miljoner kubikfot gas per dag (MMcfd) genom en 36/64 tums ventil begränsad av borriggen. Gas/olje ration var 94 Sm3/Sm3.

Det preliminära resultatet efter borrning 7220/11-1 uppskattar Altafyndighetens utvinningsbara olje- och gasintervall till mellan 125 och 400 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe), brutto. Oljeintervallet uppskattas till mellan 85 och 310 miljoner fat olja (MMbbls).

-    “Alta är en betydelsefull fyndighet med framför allt olja i södra Barents hav och är belägen nära Gohtafyndigheten som upptäcktes av Lundin Petroleum för cirka ett år sedan. Fyndigheten är ännu ett positivt steg när det gäller att bekräfta tillräckliga resursvolymer i Loppahöjdsområdet i Barents hav för att kunna möjliggöra utbyggnad av infrastruktur för oljeproduktion. Vi är mycket entusiastiska över den här fyndigheten och över potentialen i Loppahöjdsområdet där vi sannolikt kommer att borra tre eller fyra utvärderings-/prospekteringsborrningar under 2015. I licensområde PL609 har vi identifierat ett antal strukturer i samma geologiska förlängning som Alta och Gohta med potential om flera hundra miljoner fat. Våra borrningsframgångar i Barents hav har möjliggjorts genom ett gediget förberedelsearbete och omfattande miljöutvärderingar som bland annat innefattar kartläggning av havsbottnens förutsättningar. Då Loppahöjdsområdet påverkas av Golfströmmen är det isfritt året runt och området ligger långt från den södra kanten av isen.” säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD för Lundin Petroleum i en kommentar.

Prospekteringsborrning 7220/11-1 är den första borrningen som genomförts i produktionslicens PL609 efter tilldelningen i den 21:a licensrundan år 2011. Borrningen genomfördes till ett totalt djup om 2 221 meter under havsytan och ett vattendjup om 388 meter.

Altafyndigheten innebär att risken i den återstående prospekteringspotentialen i PL609 har reducerats. Strukturerna Neiden och Børselv längre norrut i PL609 är klara för borrning och båda uppskattas kunna innehålla betydande potentiella prospekteringsresurser.

Borrningen genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Island Innovator och håller på att slutföras. Riggen kommer därefter att flyttas till norska Nordsjön för att genomföra prospekteringsborrning 25/10-12S i Koperviksstrukturen i PL625 med Lundin Norway som operatör.

Lundin Norway har en licensandel om 40 procent i PL609. Partners i licensen är RWE Dea Norge AS och Idemitsu Petroleum Norge AS med 30 procent vardera.Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat vid NASDAQ OMX, Stockholm (ticker "LUPE") och vid Torontobörsen (TSX) (ticker "LUP"). Lundin Petroleum har 194 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver.


För ytterligare information var vänlig kontakta:

  Maria Hamilton
Informationschef
E-mail: maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50
Teitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: + 41 22 595 10 00
Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: 0701-112615

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980).

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Reserver och resurser
Om inte annat anges är Lundin Petroleums reserv- och resursestimat per den 31 december 2013 och har förberetts och reviderats i enlighet med National Instrument 51-101 Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities ("NI 51-101") och Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook ("COGE Handbook"). Om inte annat anges avser alla häri redovisade reservestimat "bevisade reserver" och "sannolika reserver" sammanlagt, tillsammans även kallade "2P reserver". För ytterligare information avseende klassificeringen av reserver och resurser, se Reserver, resurser och produktion i bolagets årsredovisning.

Betingade resurser
Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom att använda etablerad teknik eller teknik som är under utveckling, men som inte är att anse som kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser. Betingelser kan inkludera faktorer såsom ekonomiska, legala, miljö-, politiska och regulatoriska frågor eller avsaknad av efterfrågan. Det är inte säkert att det kommer att vara kommersiellt möjligt för bolaget att producera någon del av de betingade resurserna.
Om inte annat anges avser alla häri betingade resursestimat betingade resurser (”2C”) enligt bästa estimat.

Prospekteringsresurser
Prospekteringsbara resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från icke-upptäckta ansamlingar genom framtida utbyggnadsprojekt. Det finns en osäkerhet avseende upptäckten och utbyggnaden av prospekteringsbara resurser. Det är inte säkert att någon del av de prospekteringsbara resurserna kommer att upptäckas. Om de upptäcks är det inte säkert att det kommer att vara kommersiellt möjligt för bolaget att producera någon del av de prospekteringsbara resurserna. Om inte annat anges avser alla uppskattningar av prospekteringsbara resurser häri en P50 uppskattning av prospekteringsbara resurser. Kvalificerade prospekteringsbara resurser som rapporteras är delvis kvalificerade. De har kvalificerats avseende osäkerheten för upptäckt, men inte avseende osäkerheten för utbyggnad.

BOEs
BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat. Konverteringsförhållandet för en BOE om 6Mcf:1Bbl är baserat på en konverteringsmetod för energilikvärdighet som är främst tillämplig vid brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.


Attachments

Lundin Petroleum - Norway - Alta - 20141014sv.pdf