SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 17.12.2014 klo12:00

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, FINLAND


SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj              Pörssitiedote 17.12.2014 klo 12:00

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt 0yj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13. päivänä tammikuuta 2015 klo 13  Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41, Pori.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestä muutetaan. Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:

  • yhtiön kotipaikaksi tulee Helsinki (yhtiöjärjestyksen 1 §)
  • yhtiön toimiala muuttuisi seuraavaksi: ”Yhtiön toimiala on kiinteistöjen, kiinteistöosakkeiden ja  asunto-osakkeiden omistaminen, hallinta,  vuokraaminen ja kauppa sekä kiinteistöjen, kiinteistöyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden hallinnointi- ja isännöintitoiminta sekä rakennuttamis- ja taloushallintopalveluiden tuottaminen. Yhtiö voi myös omistaa liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja käydä näillä kauppaa. (yhtiöjärjestyksen 2 §)

     7.  Eron myöntäminen nykyiselle hallitukselle

  1. Uuden hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen

Maakunnan Asunnot Oy, joka omistaa 33 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä.

  1.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Maakunnan Asunnot Oy ehdottaa, että hallitukseen valitaan Esa Haavisto, Mikael Grönroos, Tapani Rautiainen ja Timo Valjakka

   10. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 17.12.2014 yhtiön internetsivuilla www.sskoyj.fi

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 26.1.2015 alkaen

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30 joulukuuta 2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.1.2015 ennen klo 16.00 kirjeitse osoitteeseen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon  040 726 5872 tai sähköpostilla ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai faksilla numeroon (02) 6336 018.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhaltijaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.tammikuuta 2015 kello 10.

Muut tiedot


Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 1 519 457 osaketta ja 1 519 457 ääntä.

Porissa joulukuun 17 päivänä 2014

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Hallitus