Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2014

FINLAND


Neste Oil Oyj
Tilinpäätöstiedote
4.2.2015 klo 9.00

Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2014

Vahva koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ennätyksellisen viimeisen
neljänneksen ansiosta

Vuosi 2014 lyhyesti:

 * Vertailukelpoinen liikevoitto oli 583 miljoonaa euroa (2013: 596 milj.)
 * Kokonaisjalostusmarginaali oli 9,83 dollaria barrelilta (2013: 9,60 USD/bbl)
 * Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 278 dollaria
  tonnilta (2013: 328 USD/tonni)
 * Liiketoiminnan rahavirta oli 248 miljoonaa euroa (2013: 839 milj.)
 * Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 10,1 % (2013: 11,7 %)
 * Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 37,9 % (31.12.2013:
  30,0 %)
 * Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,60 euroa (2013: 1,89 euroa)
 * Hallitus esittää osingoksi 0,65 euroa osakkeelta (2013: 0,65) eli yhteensä
  166 miljoonaa euroa (2013: 167 milj.)
Neljäs neljännes lyhyesti:

 * Vertailukelpoinen liikevoitto oli 254 miljoonaa euroa (Q4/2013: 163 milj.)
 * Kokonaisjalostusmarginaali oli 11,43 dollaria barrelilta (Q4/2013: 9,53
  USD/bbl)
 * Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 141 miljoonaa euroa
  (Q4/2013: 94 milj.), joka sisälsi 89 miljoonaa euroa Yhdysvaltain Blender's
  Tax Credit -verohelpotuksesta vuodelle 2014
 * Liiketoiminnan rahavirta oli 351 miljoonaa euroa (Q4/2013: 629 milj.)
Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Neste Oilin vuoden 2014 vertailukelpoinen tulos oli vahva markkinatilanteen
vaihteluista ja Porvoon jalostamon tuotantohäiriöistä huolimatta. Raakaöljyn
hinnan lasku 50 prosentilla jälkimmäisellä vuosipuoliskolla aiheutti merkittäviä
varaston arvostustappioita ja vaikutti kassavirtaamme. Pystyimme kuitenkin
parantamaan tehokkuuttamme alentamalla kustannuksia, minkä ansiosta paransimme
tulosta yli 50 miljoonalla eurolla, kuten huhtikuussa luvattiin. Koko vuoden
2014 vertailukelpoinen liikevoittomme oli 583 miljoonaa euroa (596 milj.).

Öljytuotteiden viitejalostusmarginaali vaihteli, mutta se vahvistui odotusten
vastaisesti toisella vuosipuoliskolla ja oli keskimäärin 4,7 dollaria barrelilta
vuonna 2014. Euroopassa öljytuotteiden kysyntä pysyi vaimeana, ja uutta
jalostuskapasiteettia otettiin käyttöön Lähi-idässä ja Aasiassa. Lisäksi
dieselin tuonti Yhdysvalloista Eurooppaan kasvoi erityisesti kesällä. Porvoon
jalostamon tuottavuuteen vaikuttivat negatiivisesti tuotantolinja 4:n
suunnittelematon tuotantoseisokki keväällä ja vetylaitoksen vaurio elokuussa.
Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli eri
tehostamistoimien tukemana 285 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2013 oli 275
miljoonaa euroa.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali pysyi selvästi alle vuoden 2013 tason.
Pystyimme kasvattamaan lisämarginaaliamme raaka-aineiden käytön joustavuuden ja
toimitusketjun tehostamistoimien avulla. Myyntimäärä kasvoi 9 prosenttia
edellisvuodesta. Myynnistä merkittävästi suurempi osuus, 73 prosenttia, meni
Euroopan markkinoille vuonna 2014. Myynnin jakautumiseen vaikutti
marginaalitilanne ja lainsäädännöllisen epävarmuuden jatkuminen Yhdysvalloissa.
Päätös myöntää Blender's Tax Credit -verohelpotus myös vuodelle 2014
vahvistettiin Yhdysvalloissa joulukuun lopussa. Sillä oli lähes 90 miljoonan
euron positiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Jätteiden ja tähteiden osuutta kasvatettiin menestyksekkäästi keskimäärin 62
prosenttiin kaikista uusiutuvista raaka-aineista vuonna 2014. Uusiutuvien
tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 239 miljoonaa euroa,
kun se vuonna 2013 oli 273 miljoonaa euroa.

Öljyn vähittäismyynnin asemamyynti jatkoi kasvuaan, mutta marginaaleihin
kohdistui kasvava paine Suomessa ja Luoteis-Venäjällä kilpailun kiristymisen,
ruplan heikkenemisen ja viimeisellä neljänneksellä öljyn hinnan laskusta
johtuneiden varastotappioiden vuoksi. Segmentin koko vuoden vertailukelpoinen
liikevoitto oli 68 miljoonaa euroa, mikä oli vähemmän kuin vuoden 2013
ennätyskorkea 77 miljoonan euron tulos.

Raakaöljyn hinnan muutokset, tarjonnan ja kysynnän tasapaino ja
biopolttoainevelvoitteisiin, Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotukseen
ja muihin kannustimiin liittyvän poliittisen päätöksenteon epävarmuus
vaikuttavat öljytuotteiden ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Konsernin
koko vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan pysyvän vahvana, mutta
olevan todennäköisesti vuoden 2014 tulosta alempi."

Konsernin neljännen neljänneksen 2014 tulos

Neste Oilin neljännen neljänneksen liikevaihto oli 3 552 miljoonaa euroa eli
alempi kuin vuoden 2013 vastaavalla ajanjaksolla (4 516 milj.). Lasku oli
pääasiassa seurausta öljyn hinnan laskusta johtuneesta myyntihintojen
alenemisesta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 254 miljoonaa euroa
verrattuna vuoden 2013 vastaavan ajanjakson 163 miljoonaan euroon.
Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat positiivisesti viitejalostusmarginaalit,
jotka olivat selvästi korkeammat kuin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.
Myös Uusiutuvien tuotteiden tulos parani merkittävästi Blender's Tax Credit
(BTC) -verohelpotuksen seurauksena, joka vahvistettiin Yhdysvalloissa vuodelle
2014 joulukuun lopussa. Öljyn vähittäismyynnin tulos oli heikompi kuin vuoden
2013 vastaavalla ajanjaksolla. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat
negatiivisesti alemmat marginaalit erityisesti Venäjällä ja Suomessa. Muut-
segmentin tulos parani vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen verrattuna, mutta
sen vertailukelpoinen liikevoitto oli edelleen tappiollinen.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 109
miljoonaa euroa (67 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 141 miljoonaa euroa (94
milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 8 miljoonaa euroa (15 milj.). Muut-segmentin
vertailukelpoinen liikevoitto oli -2 miljoonaa euroa (-11 milj.), josta tulos
osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli 1 miljoona euroa (-9 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli -27 miljoonaa euroa (185 milj.).
Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 322 miljoonaa euroa
(varastovoitot 16 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen
muutokset, jotka olivat 49 miljoonaa euroa (4 milj.), sekä yhteensä -8 miljoonan
euron (2 milj.) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa
uudelleenjärjestelyihin. Tulos ennen veroja oli -32 miljoonaa euroa (167 milj.),
tilikauden voitto -23 miljoonaa euroa (193 milj.) ja osakekohtainen tulos -0,09
euroa (0,75).

Konsernin vuoden 2014 tulos

Neste Oilin liikevaihto oli 15 011 miljoonaa euroa (17 238 milj.) vuonna 2014.
Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa markkinahintojen laskusta, jolla oli 1,2
miljardin euron vaikutus, pienemmästä trading-toiminnasta ja Öljytuotteiden
myyntimäärän laskusta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 583 miljoonaa
euroa eli hieman pienempi kuin vuonna 2013 (596 milj.). Öljytuotteiden koko
vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 4 prosenttia suurempi kuin vuonna
2013. Uusiutuvien tuotteiden tulos oli vahva, mutta ei yltänyt vuoden 2013
ennätystasolle. Myös Öljyn vähittäismyynnin tulos oli jonkin verran pienempi
kuin vuonna 2013 matalampien marginaalien vuoksi. Muut-segmentin tulos parani
merkittävästi vuoteen 2013 verrattuna, mutta pysyi tappiollisena. Konsernin
kiinteät kustannukset olivat 654 miljoonaa euroa (693 milj.). Lasku johtui
pääasiassa varustamoliiketoiminnan myynnistä ja sisäisistä tehostamistoimista.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 285 miljoonaa euroa
(275 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 239 miljoonaa euroa (273 milj.) ja Öljyn
vähittäismyynnin 68 miljoonaa euroa (77 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen
liikevoitto oli -7 miljoonaa euroa (-31 milj.), josta Nynas-osakkuusyhtiön osuus
oli 11 miljoonaa euroa (-10 milj.).

Konsernin koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 150 miljoonaa euroa (632
milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 492 miljoonaa
euroa (19 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset,
jotka olivat 74 miljoonaa euroa (4 milj.), sekä yhteensä -16 miljoonan euron (51
milj.) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa
uudelleenjärjestelyihin. Tulos ennen veroja oli 78 miljoonaa euroa (561 milj.)
ja tilikauden voitto oli 60 miljoonaa euroa (524 milj.). Vertailukelpoinen
osakekohtainen tulos oli 1,60 euroa (1,89) ja osakekohtainen tulos 0,22 euroa
(2,04). Konsernin efektiivinen verokanta oli 23,2 % (6,6 %).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn,
uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja
vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan, mutta
kasvuennusteet ovat yleisesti hieman alle 1 miljoonaa barrelia päivässä vuonna
2015. Forward-hintoihin perustuva viitejalostusmarginaali on tällä hetkellä
melko vahva. Jalostuskapasiteetin kasvun yli 1 miljoonalla barrelilla päivässä
Aasiassa ja Lähi-idässä odotetaan kuitenkin kohdistavan jonkin verran painetta
globaaliin tarjonnan ja kysynnän tasapainoon erityisesti vuoden
jälkipuoliskolla. Transatlanttisten markkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino
on riippuvainen myös suunnitelluista ja odottamattomista jalostamoseisokeista.
Ostot varastoihin tukevat tällä hetkellä bensiinimarginaaleja, ja tuleva
ajokausi tukee tyypillisesti bensiinimarkkinoita keväällä. Keskitisleiden
tuonnin Venäjältä, Lähi-idästä ja Yhdysvalloista odotetaan pysyvän korkealla
tasolla myös vuonna 2015.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja
eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän
aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta
tapahtuvan suuria muutoksia. Raaka-aineiden hinnat ovat olleet laskussa, mutta
kasviöljyjen hintaerot ovat pysyneet historiallista keskiarvoa kapeampina.
Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden ja öljyn hintojen
osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Konsernin vuoden 2015 investointien arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa,
mihin sisältyy Porvoon jalostamon noin 100 miljoonan euron suurseisokki. Porvoon
seisokin on suunniteltu alkavan huhtikuussa 2015 ja sen odotetaan kestävän noin
8 viikkoa. Seisokkia varten on suunniteltu tuotettavan noin 200 miljoonan euron
arvoinen tuotevarasto. Seisokilla odotetaan olevan noin 70 miljoonan euron
negatiivinen vaikutus Öljytuotteet -segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Raakaöljyn hinnan muutokset, tarjonnan ja kysynnän tasapaino ja
biopolttoainevelvoitteisiin, Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotukseen
ja muihin kannustimiin liittyvän poliittisen päätöksenteon epävarmuus
vaikuttavat öljytuotteiden ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin.

Edellä kuvatun perusteella konsernin koko vuoden 2015 vertailukelpoisen
liikevoiton odotetaan pysyvän vahvana, mutta olevan todennäköisesti vuoden 2014
tulosta alempi.

Osingonjakoehdotus

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste Oil jakaa osinkoina vähintään yhden
kolmasosan vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön
voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 1 123 miljoonaa euroa. Tilikauden
päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia
muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil Oyj jakaa vuodelta
2014 osinkoa 0,65 euroa (0,65) osaketta kohti eli ulkona olevien osakkeiden
lukumäärän perusteella yhteensä 166 miljoonaa euroa (167 milj.).

Esitetty osinko vastaa 3,2 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen
hinnalla 20,06 euroa vuoden 2014 lopussa), ja se on 41 % yhtiön
vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2014.Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talousjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus vuoden 2014 tuloksesta järjestetään tänään
4.2.2015 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo.
Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta.
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään
4.2.2015 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon Suomi: +358
(0)9 2310 1620, Eurooppa: +44 (0)20 3427 1916, Yhdysvallat: +1 646 254 3366,
osallistumiskoodi 5331558. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön
verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 11.2.2015 asti numerossa
+358 (0)9 2310 1650, Suomi, +44 (0)20 3427 0598, Eurooppa, ja +1 347 366 9565,
Yhdysvallat (osallistumiskoodi 5331558#).


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä
öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun
dieselin toimittaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 15 miljardia euroa, ja
sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla käydään
kauppaa NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten
Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista
yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa.
www.nesteoil.fi
[HUG#1891587]

Attachments

Neste Oil tilinpäätös 2014.pdf