Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, FINLAND


SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj   Pörssitiedote 20.2.2015  klo  11:00

 

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt 0yj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23. päivänä maaliskuuta 2015 klo 13    osoitteessa Pörssitalo, Helsinki, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros. Sisäänkäynti Nasdaq Helsinki vastaanoton kautta.
 

 1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Katsauksen esittäminen yhtiön toiminnasta

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 151 945,70 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2015. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 10.4.2015 alkaen.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen

Maakunnan Asunnot Oy, joka omistaa 33 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa, että hallituksen  palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 4.000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 2.000 euroa/vuosi minkä lisäksi maksetaan matkakulut.

 • Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Maakunnan Asunnot Oy, ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Maakunnan Asunnot Oy ehdottaa, että hallitukseen valitaan Tapani Rautiainen, Timo Valjakka, Mikael Grönroos ja Esa Haavisto.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Maakunnan Asunnot Oy ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15.  Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 20.2.2015 yhtiön internetsivuilla www.sskoyj.fi

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan 27.2.2015 ja ne ovat siitä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 2.4.2015 alkaen

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11. maaliskuuta 2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 18.3.2015 ennen klo 16.00 kirjeitse osoitteeseen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Core Capital Oy, Mannerheimintie 168 B 00300 Helsinki  tai puhelimitse numeroon   040-7619669 tai sähköpostilla: sari.valitalo@investorshouse.fi

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Core Capital Oy, Mannerheimintie 168 B 00300 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhaltijaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 18. maaliskuuta 2015 kello 10.

 

Muut tiedot
Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 1 519 457 osaketta ja 1 519 457 ääntä.

 

Helsingissä, helmikuun 20. päivänä 2015

 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Hallitus