Kommuniké från årsstämma

SWEDEN


Stockholm, 2015-05-22 19:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktieägare i Paradox Entertainment AB (publ) höll årsstämma fredagen den 22 maj 2015 i Stockholm. Alla beslut togs av stämman enligt förslag. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

  • Resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning fastställdes av stämman.
  • Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014.
  • Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
  • Stämman beslutade att godkänna avyttring av Paradox Entertainment-koncernens hela amerikanska verksamhet till Cabinet Holdings, Inc. via försäljning av dotterholdingbolaget Paradox Entertainment Inc.
  • Stämman beslutade om nyval av Jim Blomqvist som styrelseledamot samt omval av Mikael Wirén som styrelseordförande samt Carl Molinder som styrelseledamot. Michael Hjorth och Christoffer Saidac har avböjt omval. Stämman avtackade Hjorth och Saidac för deras tid som ledamöter. Bengt Beergrehn valdes som revisor, med Kerstin Hedberg som suppleant, för tiden fram till slutet av årsstämman 2016.
  • Stämman beslutade omval av Sture Hedlund, Hans Sachs och Mikael Wirén till Bolagets valberedning med Hans Sachs som ordförande.
  • Styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av stämman.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Den sammanlagda utspädningseffekten får inte överstiga 10 procent.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma fatta beslut om företrädesemission av aktier. Det högsta antal aktier som ska kunna utges är en ny aktie för varje gammal aktie. Detta specifika bemyndigande ska gälla parallellt med det generella emissionsbemyndigandet enligt ovan men kommer ej utnyttjas för det fall avyttringen till Cabinet Holdings, Inc. enligt ovan kommer till stånd.

Om Paradox Entertainment
Paradox Entertainment utvecklar och licensierar sitt rättighetsbibliotek genom att generera intäkter från olika former av underhållning, till exempel film-, tv-, spel-, förlag- och leksaksindustrierna. Företaget äger bland annat välkända rättigheter som Conan the Barbarian, Kull of Atlantis, Solomon Kane, Mutant Chronicles, samt Robert E. Howards samlade verk. Därutöver producerar, samproducerar och finansierar bolaget filmer för en global marknad. Verksamheten drivs genom helägda Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North Premier (PDXE, SE0000598054) med Günther & Wikberg Fondkommission som Certified Adviser.

         Carl Molinder
         VD, Paradox Entertainment AB
         Tel: +1 (310) 271-1355, Mob: +46 70 717 0955 eller +1 (310) 904-8310
         E-post: cmolinder@paradoxent.com
         
         Joakim Zetterberg
         VP of Licensing / Investor Relations
         Tel: +1 (310) 271-1355
         E-post: jzetterberg@paradoxent.com