Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 31 maj 2015

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-07-07 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2015 – 31 maj 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 346,4 (110,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 37,6 (7,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 34,6 (0,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 34,5 (-2,8) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -1,2 (-4,0) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,39 (-0,10) SEK per aktie.
  • Under perioden togs 0 (11) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (22) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades 14,2 (3,2) vindkraftverk med en total effekt om 22,5 (6,4) MW till kunder.
  • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 45,2 (41,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 392 (463) SEK/MWh.
  • I mars överlämnades vindpark Skalleberg bestående av 10 vindkraftverk av modellerna Vestas V100/V90 med en effekt om 18,4 MW till kund. I och med detta har samtliga 29 vindkraftverk som omfattas av elförsäljningsavtalet med Google överlämnats till kund.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 2 juni 2015 hölls en extra bolagsstämma som beslutade att till aktieägarna överföra 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie. Detta genom en split av befintliga aktier med automatisk inlösen av varannan aktie efter spliten. Likvid för inlösenaktierna utbetalades den 3 juli.
  • I juni beställde Eolus fyra vindkraftverk av modell Enercon E82 2,3 MW. Av dessa ska tre uppföras i vindpark Stångby i Lunds kommun och ett i Önnarp i Trelleborgs kommun.

 

 

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
  2015-03-01 2014-03-01 2014-09-01 2013-09-01 2013-09-01
  -2015-05-31 -2014-05-31 -2015-05-31 -2014-05-31 -2014-08-31
Nettoomsättning, MSEK 346,4 110,9 1 456,2 414,3 465,8
Rörelseresultat, MSEK 37,6 7,0 150,9 51,9 41,6
Resultat före skatt, MSEK 34,6 0,5 132,7 33,0 13,1
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -1,6 -5,1 -2,4 -14,2 -23,3
Periodens resultat, MSEK 34,5 -2,8 125,4 21,5 9,9
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 1,39 -0,10 5,06 0,90 0,44
Eget kapital per aktie, SEK 41,17 38,05 41,17 38,05 37,61
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 342,7 -223,0 742,2 -369,5 -487,8
Balansomslutning, MSEK 1 490,7 1 618,3 1 490,7 1 618,3 1 929,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK 327,8 -298,8 327,8 -298,8 -421,2
Orderstock per balansdagen, MSEK 420,3 94,5 420,3 94,5 218,1
Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 11,0 33,0 20,0 27,0
Verk överlämnade till kund, antal 14,2 3,2 52,8 12,6 13,9
Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 22,0 68,6 39,6 53,0
Verk överlämnade till kund, MW 22,5 6,4 99,3 25,0 27,4
Elproduktion, GWh 45,2 41,3 210,9 136,0 172,1
Soliditet 68,8% 58,5% 68,8% 58,5% 48,5%
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 13,8             Neg 12,8 2,4 1,2

 

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2015 kl. 08.30.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

Delårsrapport Eolus Q3 140901-150531.pdf