Ett steg närmare nytt läkemedel för behandling av migrän

SWEDEN


- Klarias första produkt klar för klinisk prövning
- Partners kontrakterade

Den första läkemedelskandidaten från Klaria Pharma Holding AB (Klaria), KL
-00119, avseende överlägsen smärtlindring i samband med migrän, är nu klar för
klinisk prövning. Som viktigt steg inför detta har kontrakt tecknats med
Recipharm AB och CTC Clinical Trial Consultants AB avseende tillverkning
respektive utförande av själva prövningen.
Klarias affärsidé går ut på att utveckla innovativa och snabbverkande
läkemedelsprodukter inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta.
Verksamheten baseras på en patenterad drug delivery-plattform i form av en
alginatbaserad polymerfilm. Filmen kan liknas vid ett litet frimärke, vilket
diskret fästs vid munslemhinnan och genom denna sedan distribuerar läkemedlet
direkt ut i blodomloppet. Metoden medför flera patientfördelar, där kortare tid
till effekt, ökad kontroll och enkel hantering hör till de främsta.

Utvecklingsarbetet fokuseras för närvarande till sex definierade projekt, varav
det första, KL-00119, mot migrän, nu har en validerad och fungerande
tillverkningsprocess. Nästa steg i utvecklingen är att genomföra en klinisk
prövning för att studera och säkerställa den faktiska prestandan av
läkemedelskandidaten.

”Vi har valt att börja med ett av de mest intressanta projekten i vår portfölj -
KL-00119. Alla våra projekt har tre viktiga delmål och nu har KL-00119 klarat av
det första – att säkerställa formuleringen. Nästa kritiska delmål är att utföra
den kliniska studien och här kommer Recipharm och CTC vara viktiga
samarbetspartners”, säger Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB.

Den kliniska prövningen kommer att påbörjas under andra kvartalet 2016 och
resultatet kommer att kommuniceras senare under våren eller sommaren 2016.

Recipharm kommer tillverka Klarias transmucosala film, KL-00119, utifrån de höga
krav som ställs på läkemedelsproduktion, och därmed säkerställa att den
dokumentation som krävs finns tillgänglig.

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing
Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 2 200 anställda. Recipharm
erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av
material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm
tillverkar för närvarande omkring 400 olika produkter åt såväl stora
läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,4
miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige,
Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med
huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på NASDAQ
Stockholm.

CTC (Clinical Trial Consultants AB) är ett CRO (Contract Research Organisation)
som har specialiserat sig på tidiga kliniska studier med verksamhet i både
Uppsala och Linköping. CTC kommer utföra Klarias första kliniska prövning på sin
enhet på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, där erfarenhet finns av mer än 150
industri-sponsrade kliniska prövningar.

”Både Recipharm och CTC har stor efarenhet inom sina respektive områden och vi
har fullt förtroende för att de kommer utföra sina delar i vårt projekt med hög
kvalitet, till förväntade kostnader och enligt tidsplan”, säger Scott Boyer, VD
för Klaria Pharma Holding AB.
För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats
klaria.com (http://www.klaria.com/) eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62
Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa
produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och
cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery
-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva
substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för
Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com (http://www.klaria.com/) finns möjlighet
att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.

Attachments
10296427.pdf