Produktionsstart av Edvard Griegfältet, offshore Norge

Stockholm, SWEDEN


Stockholm, 2015-11-30 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har nöjet att meddela att produktion från Edvard Griegfältet i norska Nordsjön startade den 28 november 2015.

Produktion från Edvard Griegfältet har startat och markerar början på en transformerande ökning av Lundin Petroleums produktionsnivåer och kassaflöde.

"Jag är oerhört stolt över att vi har startat produktion från Edvard Grieg inom tidsplan och budget. Detta är en enastående prestation från vårt norska projektteam, våra leverantörer och deras underleverantörer, som gjorts möjlig genom det utmärkta stöd vi fått från våra partners och den norska staten.

Jag riktar ett speciellt tack till och är stolt över de medarbetare som upptäckte, byggde ut och som nu sköter driften av Edvard Grieg på ett exemplariskt sätt"
säger Alex Schneiter, vd och koncernchef för Lundin Petroleum.  

Edvard Griegfältet är en del av PL338 på Utsirahöjden i Nordsjön, cirka 180 km väst om Stavanger. Fältet upptäcktes 2007 genom Lundin Petroleums första prospekteringsborrning som operatör i Norge. Edvard Griegfältet uppskattas innehålla bevisade och sannolika (2P) reserver om 187 miljoner fat oljeekvivalenter, brutto. En utvärderingsborrning i den sydöstra delen av Edvard Griegfältet, som med framgång genomfördes tidigare under året, förväntas leda till en reservökning efter att certifieringen av reserver har genomförts vid 2015 års slut.

Edvard Griegfältet har byggts ut med en plattform på ståljacket som står på havsbotten. Processdäcken väger cirka 22 500 ton och innefattar en processanläggning och moduler för service och boende. Största delen av konstruktionsarbetet utfördes i Norge, med Kværner som huvudsaklig leverantör och med ett stort antal norska och utländska underleverantörer. Projekteringen utfördes av Aker Solutions, boendemodulen och helikopter-plattan levererades av Apply Leirvik och jacketen konstruerades vid Kværner Verdal. Plattformsdäcket byggdes vid Kværner Stord och Aker Solutions i Egersund. Pipelines för export av olja och gas har konstruerats och installerats av Statoil Petroleum.

"Vi är alla mycket stolta över produktionsstarten av Edvard Grieg, som demonstrerar vår förmåga att genomföra och leverera projekt. Tillsammans med vårt geniala prospekteringsteam skapar detta en mycket spännande plattform för ytterligare tillväxt i Norge" säger Kristin Færøvik, vd för Lundin Norway, i en kommentar.

Utbyggnadsborrningar med jack-up-riggen Rowan Viking kommer att återupptas inom kort och totalt tio produktionsborrningar och fyra vatteninjiceringsborrningar är planerade, med platåproduktion som förväntas nås under det andra halvåret 2016. Utbyggnadsborrningarna förväntas fortsätta in i 2018.

Edvard Grieg har utformats som ett fältcenter och kommer att ta emot olja och gas från det närliggande fältet Ivar Aasen för ytterligare bearbetning. Olja från Edvard Grieg transporteras till Stureterminalen på norska västkusten via pipelinen Grane, medan gas kommer att transporteras till St. Fergus i Skottland via ett separat pipelinesystem.
 
Lundin Norway AS är ett helägt dotterbolag till Lundin Petroleum och operatör för PL338 med en licensandel om 50 procent. Partners är OMV Norge med 20 procent, Statoil med 15 procent och Wintershall Norge med 15 procent.Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Lundin Petroleum har 187,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2014 och 515 MMboe hänförliga till Johan Sverdrupfältet per den 11 augusti 2015.


För ytterligare information var vänlig kontakta:

  Maria Hamilton
Informationschef
E-mail: maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50
Teitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: + 41 22 595 10 00
Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: 0701-112615

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980).

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

 


Attachments

Lundin Petroleum - Norway - Edvard Grieg startup - 20151130sv.pdf