Valberedningens förslag till TeliaSoneras årsstämma

FINLAND


Valberedningen offentliggör idag sina förslag till TeliaSoneras årsstämma den 12
april 2016 vad gäller val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Förslagen
kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.
Valberedningen för TeliaSonera AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman
2015 och består av Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Kari
Järvinen (Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF och
AMF Fonder) samt Marie Ehrling (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Mats
Jansson, Per-Arne Sandström samt Kersti Strandqvist som har undanbett sig omval.
Därutöver föreslås nyval av Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee.
Valberedningen föreslår omval av Marie Ehrling som styrelseordförande och Olli
-Pekka Kallasvuo som styrelsens vice ordförande.

Förslaget är därmed att Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina
Linander och Martin Lorentzon omväljs till styrelseledamöter till slutet av
nästa årsstämma samt att Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee väljs
till nya styrelseledamöter för samma tid. Förslaget är vidare att Marie Ehrling
omväljs till styrelseordförande och Olli-Pekka Kallasvuo till styrelsens vice
ordförande till slutet av nästa årsstämma.
Susanna Campbell år född 1973. Hon är VD på Ratos. Dessförinnan var hon anställd
på McKinsey och Alfred Berg Corporate Finance. Susanna Campbell är civilekonom
från Handelshögskolan.
Anna Settman är född 1970. Hon är grundare, VD och partner i investeraren The
Springfield Project och har dessförinnan lång erfarenhet av media främst på
Aftonbladet där hon bland annat varit VD. Anna Settman är bland annat
styrelseledamot i Nordnet Bank, Anticimex och Hyper Island. Anna Settman har
läst marknadsekonomi på Berghs och IFL-programmet på Handelshögskolan.
Olaf Swantee är född 1966. Han är VD för det ledande brittiska telekombolaget
EE. Han kommer att lämna sin befattning som en följd av BT:s köp av EE. Innan
han började på EE hade Olaf flera chefs- och styrelsebefattningar i Orange
Group, HP, Compaq och Digital Equipment i Europa och USA. Olaf Swantee är född i
Nederländerna och har en BA i nationalekonomi och en MBA från ESCP i Paris.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna
styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande
till bolagets större aktieägare.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 2016-01-13, 08.00.

För ytterligare information: Daniel Kristiansson, valberedningens ordförande, 08
-405 38 62, daniel.kristiansson@regeringskansliet.se
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser,
inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade
uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och
innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida
förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida
resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i
Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och
Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att
kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli
nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa
kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur.
TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt
internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK,
EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är
noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com

Attachments

01125005.pdf