Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Alma Media Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi


Alma Media Oyj                         Pörssitiedote
                              22.1.2016 klo 13.50

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Alma Media Oyj:n 17.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen
ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan
tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen
liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta muodostettiin 3.11.2015. Siihen ovat kuuluneet 30.09.
omistustilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka
-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Niklas Herlin, Kaleva Oy:n hallituksen jäsen Carita Antell ja
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi
yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari on toiminut nimitystoimikunnan
asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo Aukian ja
sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaisen
yhtiökokouksen 2016 käsiteltäväksi.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 17.3.2016 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Perttu Rinta ja Erkki Solja ovat ilmoittaneet,
etteivät he ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan
uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Niklas Herlin, Esa Lager, Petri
Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari ja että samaksi
toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n
toimitusjohtaja Matti Korkiatupa ja Microsoft- yhtiön puhelinliiketoiminnan
suunnittelun johtaja Mitti Storckovius.

Matti Korkiatupa (s. 1955, agronomi) on toiminut vuodesta 1999 Ilkka-Yhtymä
Oyj:n toimitusjohtajana. Korkiatupa on Arena Partners Oy:n, Alma Mediapartners
Oy:n, Lännen Media Oy:n ja Sanomalehtien liiton hallituksen jäsen.

Mitti Storckovius (s. 1971, valtiotieteen maisteri, MBA) on toiminut vuosina
2004–2014 Nokia Oyj:n palveluksessa ja vuodesta 2014 Microsoftilla vastaten
nykyisin puhelinliiketoiminnan suunnittelusta ja markkinoinnin analytiikasta.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan. Nykyisten jäsenten henkilö- ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön
Internet-sivuilla www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/hallitus.

Nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat,
jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiota korotetaan, koska se
on ollut muuttumaton vuodesta 2011, ja että yhtiökokouksessa valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle
40.000 (aikaisemmin 33.000) euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000
(aikaisemmin 27.000) euroa vuodessa ja muille jäsenille 27.000 (aikaisemmin
22.000) euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin vuoden
2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000 euron,
varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen
ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten
matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n
osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin
Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys
huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden
hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi
-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi
sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien
sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2016 loppuun mennessä,
maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen
kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:
Timo Aukia, puh. +358 400 764 363
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Alma Media Oyj
Viestintä

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset mediat, www.almamedia.fi
Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä
mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa
elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median
palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski
-Eurooppaan. Vuonna 2014 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 830 ammattilaista
(ilman jakajia), joista noin neljännes toimi Suomen ulkopuolella. Alma Median
vuoden 2014 liikevaihto oli noin 295 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan
NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.