Kutsu Investors House Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen


Investors House Oyj                                              Pörssitiedote 18.3.2016 klo 15.00

 

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016 klo 13.00 osoitteessa Pörssitalo, Helsinki, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros. Sisäänkäynti kokoustilaan on Nasdaq Helsinki vastaanoton kautta.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
    Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 561.739,33 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2016. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 20.4.2016 alkaen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen

Hallitus valmisteltuaan esityksen hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista ehdottaa, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 9.000 €/vuosi ja hallituksen jäsenet 6.000 €/vuosi minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus kokoonpanoa valmisteluaan ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä, jotka kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia ja joista vähintään kaksi ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus kokoonpanoa valmisteltuaan ehdottaa, että hallitukseen valitaan Taina Ahvenjärvi, Mikael Grönroos, Esa Haavisto, Tapani Rautiainen ja Timo Valjakka. Kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia. Ahvenjärvi ja Haavisto ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

14. Tilintarkastajan valinta

Maakunnan Asunnot Oy suurimpana osakkeenomistajan ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 18.3.2016 yhtiön kotisivulla www.investorshouse.fi. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan 18.3.2016 ja ne ovat siitä alkaen saatavilla yhtiön kotisivuilla.

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla 20.4.2016 alkaen.

 

Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.4.2016 klo 16 puhelimitse numeroon 050 – 518 9999 tai sähköpostitse eemil.ekdahl@investorshouse.fi tai kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölaina 5 luvut 25 pykälän mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämän hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Euroclearin pitämään tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6.4.2016 klo 10.

 

 

Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 3.304.349 ja 3.304.349 ääntä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 3.519.457 joista 215.108 osaketta on yhtiön itsensä hallussa eikä niillä ole äänioikeutta. Yhtiön hallituksella on ylimääräisen yhtiökokouksen 28.9.2015 antama valtuutus päättää yhtiön hallussa olevien osakkeiden käytöstä.

 

 

 

Helsingissä 18.3.2016

Investors House Oyj

Hallitus