Volatis dotterkoncern besiktningsföretaget Besikta förvärvar ClearCar

SWEDEN


Volati-ägda Besikta förvärvar ClearCar med cirka 80 besiktningsstationer och
stärker därmed sin position på den svenska bilbesiktningsmarknaden.
Tilläggsförvärv till befintliga dotterkoncerner är en central del i
industrigruppen Volatis strategi för att skapa långsiktig och lönsam tillväxt.
Besikta har idag förvärvat ClearCar AB till en köpeskilling om cirka 40 Mkr på
kassa och skuldfri basis. ClearCar redovisade för 2015 en omsättning om cirka 82
Mkr och ett rörelseresultat före avskrivningar om cirka 4 Mkr.

”Vi utvärderar löpande möjligheter för våra dotterkoncerner att växa genom
värdeskapande tilläggsförvärv. Volati har beredskap att genomföra komplexa
förvärv på kort tid vilket var en viktig framgångsfaktor för detta förvärv”,
säger Mårten Andersson, VD i Volati.

”Vi ser potential att öka tillväxt och lönsamhet för Besikta genom förvärvet,
inte minst genom att Besiktas nya affärssystem och moderna utrustning som vi
investerat i under det senaste året nu kan användas för ytterligare ett 80-tal
stationer”, fortsätter Mårten Andersson.

Integrationen beräknas leda till omstruktureringskostnader om cirka 10 Mkr som
kommer att belasta främst andra kvartalet 2016. Sammantaget beräknas förvärvet
ha en viss negativ resultatpåverkan för Volati under innevarande räkenskapsår.
Under 2017 beräknas den förvärvade verksamheten uppnå marginaler motsvarande dem
i Besikta. Förvärvet finansieras i sin helhet av befintlig kassa i Volati.

Bakgrunden till förvärvet är att ClearCar i februari 2016 fick sin ackreditering
indragen av kontrollorganet Swedac som menade att det fanns brister i
besiktningsverksamheten. Förvaltningsrätten inhiberade dock Swedacs beslut och
ClearCar har tillsvidare fått tillbaka sin ackreditering. Besikta har
kvalitetssäkrade besiktnings­metoder och ett etablerat program för
kompetensutveckling av besiktningstekniker, vilket ClearCars personal nu kommer
att ta del av. Under året kommer ClearCars stationer och medarbetare succesivt
att införlivas i Besiktas organisation och varumärke.
Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40
Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar nordiska,
välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Volatis strategi är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda, och därtill addera finansiella resurser, kunskap och
processer. Volati består av åtta dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder
med en årlig omsättning om cirka 3 miljarder kronor (proforma för förvärvet av
Lomond Industrier). Volatis preferensaktie handlas på Nasdaq First North Premier
och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns
på www.volati.se.

Attachments

04082444.pdf