På den ordinære generalforsamling skete følgende:
 

 • Selskabets årsrapport for 2015 blev godkendt, jf. dagsordenens punkt 2.
   
 • Forslaget om ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2015 og at overføre årets resultat (for moderselskabet) på USD 747 mio. til næste regnskabsår blev godkendt, jf. dagsordenens punkt 3. Årets konsoliderede resultat beløber sig til USD 126 mio.
   
 • Bestyrelsens forslag om meddelelse af decharge for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen blev godkendt, jf. dagsordenens punkt 4.
   
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab blev genvalgt som Selskabets revisor, jf. dagsordenens punkt 5.
   
 • Bestyrelsens forslag om godkendelse af niveauet for bestyrelsens aflønning for 2016 blev godkendt, jf. dagsordenens punkt 6.a.
   
 • Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til, i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2018, at lade Selskabet tilbagekøbe egne A-aktier svarende til i alt 10% af Selskabets aktiekapital, forudsat at Selskabets samlede beholdning af egne A-aktier på intet tidspunkt overstiger 10% af Selskabets aktiekapital, blev godkendt, jf. dagsordenens punkt 6.b.
   
 • Bestyrelsens forslag om at ændre § 2.5 i vedtægterne vedrørende ombytning af B-aktien blev godkendt, jf. dagsordenens punkt 6.c.

    

KONTAKT                                                                                                              TORM A/S

Christopher H. Boehringer, Formand, tlf.: 3917 9200                                             Tuborg Havnevej 18

Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: 3917 9200                                                                   DK-2900 Hellerup, Danmark

Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: 3917 9200                                                                 Tlf.: 3917 9200 / Fax: 3917 9393

Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf. 3076 1288                                                  www.torm.com

 

    

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen (symbol: TORM A). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.
 

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn. 

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol. 

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger. 

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. 

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.