Ragn-Sells AB och Cassandra Oil AB intensifierar samarbetet meddelar bolagen
idag.

För snart ett år sedan meddelade Ragn-Sells och Cassandra Oil att de har för
avsikt att samarbeta i ett gemensamt bolag och utnyttja Cassandras teknologi för
att vid Ragn-Sells verksamheter i Nordicum* bidra till att skapa en cirkulär
ekonomi.
Under vintern har planering och vidare utvecklingsarbete bedrivits, så att ett
fördjupat samarbete nu kan komma igång.

”Testresultaten från Cassandra Oils anläggning är lovande”, säger Jonas Roupé,
Marknadschef på Ragn-Sells. ”Vår förväntan var en syntetisk råolja som
slutprodukt, men tester under realistiska driftsförutsättningar ger vid handen
att oljan från Cassandras processanläggning är av väsentligt högre kvalitet.
Detta är goda nyheter”, säger Jonas Roupé.

Cassandras teknologi, en patentskyddad process för snabb depolymerisering
omvandlar kolvätehaltiga avfall till olja. Den producerade oljan går vidare för
behandling i raffinaderi och kan därmed minska behovet av jungfruligt utvunnen
olja.

Ragn-Sells utreder i samarbetet kolvätehaltiga avfallstyper, där Cassandra Oils
teknologi skulle kunna ge ökad miljönytta jämfört med dagens lösningar och
stödja samhället i skiftet mot en cirkulär ekonomi.
För ytterligare information, kontakta
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB
Tel: +46 76 16 32 100

Jonas Roupé, Marknadschef, Ragn-Sells AB
Tel: +46 70 770 6828
Om Cassandra Oil
Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar
olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm
med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet
aktieägare uppgår till drygt 8 000