Caverion Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2016 klo 9.00
Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016

1.7.–30.9.2016

 · Tilauskanta: 1 450,9 (1 477,2) milj. euroa.
 · Liikevaihto: 582,0 (573,7) milj. euroa.
 · Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 19,5 milj. euroa eli 3,3
prosenttia liikevaihdosta.
 · Käyttökate: 13,8 (21,3) milj. euroa eli 2,4 (3,7) prosenttia liikevaihdosta.

 · Käyttöpääoma: 57,9 (36,1) milj. euroa.
 · Vapaa kassavirta: -38,8 (-14,2) milj. euroa.
 · Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,02 (0,08) euroa osakkeelta.

1.1.–30.9.2016

 · Liikevaihto: 1 758,1 (1 775,3) milj. euroa.
 · Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 26,1 milj. euroa eli 1,5
prosenttia liikevaihdosta.
 · Käyttökate: 10,9 (57,5) milj. euroa eli 0,6 (3,2) prosenttia liikevaihdosta.

 · Vapaa kassavirta: -100,1 (-19,8) milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin
ole mainittu.

AVAINLUVUT

+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Milj. e      | 7–9/16 | 7–9/15 |Muutos | 1–9/16 | 1–9/15 |Muutos |1–12/15 |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Tilauskanta    |1 450,9 |1 477,2 |  -2 %|1 450,9 |1 477,2 |  -2 %|1 461,4 |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Liikevaihto    | 582,0 | 573,7 |  1 %|1 758,1 |1 775,3 |  -1 %|2 443,0 |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Käyttökate ilman |  19,5|    |    |  26,1|    |    |   - |
|uudelleenjärjes- |    |    |    |    |    |    |    |
|telykuluja    |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Käyttökate-   |   3,3|    |    |   1,5|    |    |   - |
|prosentti ilman |    |    |    |    |    |    |    |
|uudelleenjärjes- |    |    |    |    |    |    |    |
|telykuluja, %  |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Käyttökate    |  13,8|  21,3| -35 %|  10,9|  57,5| -81 %|  91,5|
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Käyttökate-   |   2,4|   3,7|    |   0,6|   3,2|    |   3,7|
|prosentti, %   |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Liikevoitto    |   5,0|  14,7| -66 %|  -11,6|  38,1|    |  65,0|
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Liikevoitto-   |   0,9|   2,6|    |  -0,7|   2,1|    |   2,7|
|prosentti, %   |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Tilikauden    |   2,9|   9,9| -70 %|  -9,9|  25,7|    |  46,6|
|voitto      |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Osakekohtainen  |  0,02|  0,08| -70 %|  -0,08|  0,21|    |  0,37|
|tulos,      |    |    |    |    |    |    |    |
|laimentamaton, e |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|         |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Käyttöpääoma   |  57,9|  36,1|  60 %|  57,9|  36,1|  60 %|  -13,6|
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Vapaa kassavirta |  -38,8|  -14,2|    | -100,1|  -19,8|    |  53,9 |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|         |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Korollinen    |  169,7|  101,9|  67 %|  169,7|  101,9|  67 %|  29,8|
|nettovelka    |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Velkaantumisaste,|  80,4|  43,4|    |  80,4|  43,4|    |  11,6|
|%         |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|         |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Henkilöstö    | 17 375| 17 369|  0 %| 17 486| 17 286|  1 %| 17 321|
|keskimäärin   |    |    |    |    |    |    |    |
|kauden aikana   |    |    |    |    |    |    |    |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+

Väliaikaisen konsernijohtaja Sakari Toikkasen kommentti

“Vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä Caverion on jatkanut toimintojensa
uudelleenjärjestelyjä ja projektikantansa läpikäyntiä. Arvioinnin seurauksena
useissa projekteissa tunnistettiin edelleen haasteita projektien johtamiseen ja
toteutukseen liittyen. Kyseiset haasteet koskevat pääosin Ruotsin, Tanska
-Norjan, Saksan ja Teollisuuden Ratkaisujen divisioonia. Arvioinnin perusteella
Caverion on tehnyt ja tulee tekemään entistä varovaisempia kustannusarvioiden
tarkistuksia ja varauksia projektikantaansa. Näillä oikaisuilla on vaikutusta
konsernin kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen tuloksiin vuonna 2016.

Vuoden lopulla keskitymme uudelleenjärjestelyohjelmamme onnistuneeseen
läpivientiin. Arvioimme nyt, että kokonaishenkilöstövähennykset koskevat noin
1 000 työntekijää, eli alkuperäistä arviota (700 työntekijää) enemmän.
Saneeraustoimien kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä 20-24 milj. euroa
(aikaisemmin noin 22-26 milj. euroa) vuonna 2016. Lisäksi olemme myös karsineet
turhia kiinteitä kehitys-, konsultointi- ja matkustuskuluja.

Caverion on myös ottanut käyttöön tiukemman projektien tarjouslupaprosessin
konsernissa toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Uudelleenjärjestelyiden
toteuttaminen ja keskittyminen parempiin projektikatteisiin ovat vaikuttaneet
tilauskantaan kolmannella vuosineljänneksellä. Tämän seurauksena Caverionin
tilauskanta on hieman laskenut kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen
verrattuna. Vasta perustettu Projektit-konsernitoimintomme tukee nyt myös
projektitoimistoja (PMO) divisioonissa.

Huolimatta lisääntyneestä keskittymisestä uudelleenjärjestelyihin onnistuimme
saavuttamaan 19,5 (7-9/2015: 21,3) milj. euron käyttökatteen ilman
uudelleenjärjestelykuluja kolmannella vuosineljänneksellä. Kassavirtamme oli
edelleen epätyydyttävällä tasolla kolmannella neljänneksellä. Tämän
korjaamiseksi lisäsimme huomiotamme laskutukseen ja saatavien hallintaan
käyttöpääoman hallinnan ja kassavirran parantamiseksi koko konsernissa.

Markkinaympäristömme on edelleen suotuisa. Erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja
Saksassa on paljon käynnissä olevia tarjouksia. Caverionilla on edistyksellinen
palvelutarjonta, joka kattaa kiinteistöjen ja teollisuuden koko elinkaaren.

Caverionin hallitus nimitti 27.9.2016 Ari Lehtorannan Caverion Oyj:n uudeksi
toimitusjohtajaksi. Ari tuntee erinomaisesti yhtiön, sen strategian ja
toiminnan. Ari aloittaa tehtävässään 1.1.2017.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa,
energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja
automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin
palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina,
mutta hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana Teknisen asennuksen
projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita
koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä
markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on
vaikuttanut yleiseen taloustilanteeseen, ja viimeaikaisesta tasaantumisesta
huolimatta tämä saattaa myös jatkossa vaikuttaa negatiivisesti Teknisen
asennuksen ja kunnossapidon liiketoimintaan.

Suurten projektien markkinoilla kiinteistöjen ja teollisuuden uusien tarjousten
odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen
saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan Suunnittelua ja
toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän
suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Taloudellisen
tilanteen epävarmuus on kuitenkin vaikuttanut uusiin projekteihin aiheuttaen
hintapaineita ja projektien lykkäyksiä tai peruutuksia.

Managed Services -palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan
vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen
ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden
keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille
mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa
erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Tulosohjeistus vuodelle 2016

Caverion päivitti 19.10.2016 tulosohjeistuksena, jonka mukaan Caverion arvioi,
että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443
milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman
uudelleenjärjestelykuluja on 40-50 milj. euron välillä (2015: 91,5 milj. euroa).

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina
27.10.2016 klo 11 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (Videowall-sali),
Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana
lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata
myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 10.55
Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”7101031/ Caverion”.
Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuodelta 2016

Tammi–joulukuun 2016 tilinpäätöstiedote julkaistaan 7.2.2017 klo 9.00 Suomen
aikaa. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa ovat saatavilla
Caverionin verkkosivuilta osoitteesta
www.caverion.fi/sijoittajat (http://www.caverion.com/investors) ja IR App
-sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta
IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi
Lisätietoja antavat:

Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala
-harkonen@caverion.com

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328,
milena.haeggstrom@caverion.com