Delårsrapport för perioden maj – oktober 2016

Breddad produktportfölj och säkrad finansiering

Uppsala, SWEDEN


Uppsala, 2016-12-02 16:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- ANDRA KVARTALET 1 augusti – 31 oktober 2016

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 56 tkr (52)[1]
 • Rörelseresultatet var -35 867 tkr (-41 008)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -41 343 tkr (-43 395)
 • Resultatet per aktie var -0,39 kr (-0,44)
 • Totalresultatet var -41 339 tkr (-43 417)

PERIODEN 1 maj – 31 oktober 2016

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 92 tkr (271)
 • Rörelseresultatet var -68 209 tkr (-78 827)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -78 264 tkr (-83 215)
 • Resultatet per aktie var -0,73 kr (-0,85)
 • Totalresultatet var -78 251 tkr (-83 221)
 • Förvärv av lovande cancerprojekt från Karo Pharma
 • Riktad nyemission om 70 mkr genomförd
 • Lånet från Nexttobe om 94,4 mkr plus upplupen ränta per förfallodatum 30 december 2016 förlängt med förbättrade villkor

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

 • Nexttobe har sålt sitt innehav i Oasmia och Per Arwidsson har tillkommit som näst största ägare
 • Extra bolagsstämma hölls den 21 november på vilken
  o   Anders Lönner valdes in som ny styrelseordförande och två ledamöter avgick
  o   beslutades om optionsprogram till ledning och styrelse.
 • Den 21 november tillträdde Fredrik Gynnerstedt som ny CFO

VD KOMMENTERAR: 

Bästa aktieägare, 

I slutet av andra kvartalet (1:a augusti – 31:a oktober) i räkenskapsåret 2016/2017 och fram till denna rapports publicering har en rad viktiga händelser ägt rum. 

Bolaget köpte KB9520, en substans som visat lovande resultat i pre-kliniska modeller för ett antal olika cancerformer, av Karo Pharma. KB9520 kompletterar Oasmias produktportfölj som idag innehåller flera kandidater bestående av nya och förbättrade formuleringar av välkända läkemedelssubstanser. 

Vid en extra bolagsstämma den 21:a november valdes Anders Lönner, arbetande ordförande på Karo Pharma och tidigare bl. a. VD för Meda, till ny styrelseordförande för Oasmia. Hans erfarenhet av att framgångsrikt leda internationella läkemedelsbolag genom perioder av stark tillväxt kommer att vara till stor nytta för Oasmia när vi nu närmar oss kommersialisering på nyckelmarknader, inklusive den europeiska och amerikanska marknaden. 

Vi har också anställt en ny CFO, Fredrik Gynnerstedt, som kommer att stärka vårt team när vi fortsätter att utveckla vår ledning och kompetens. Fredrik tillträdde sin tjänst den 21 november. 

Oasmia genomförde även en riktad nyemission på 70 miljoner kronor, vars syfte var, utöver att finansiera den löpande verksamheten, att möjliggöra fortsatt utveckling av våra produkter och produktkandidater baserade på XR17 samt att knyta nya långsiktiga investerare till bolaget. 

Vidare har Nexttobe förlängt sitt lån till Oasmia med väsentligt förbättrade räntevillkor vilket i kombination med nyemissionen ger oss ytterligare finansiell stabilitet. 

För att effektivisera organisationen ämnar bolaget att implementera ett kostnadseffektiviseringsprogram framöver. 

Som alltid tackar vi för er support och ert förtroende. Vi uppskattar verkligen ert engagemang i bolaget när vi snart börjar ett nytt år med nya möjligheter. 

Vänliga hälsningar,
Mikael Asp

 

 

[1] Siffror inom parentes visar utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår

 

 

         Mikael Asp, CEO
         Tel: 018-50 54 40
         E-post: mikael.asp@oasmia.com


Attachments

Delårsrapport maj-okt 2016.pdf