LIDDS intensifierar arbetet med utlicensiering och strategiska partnerskap

Helsingborg, SWEDEN


LIDDS går in i nästa fas av den kommersiella planen för NanoZolid®-plattformen. 

LIDDS unika och patentskyddade teknologiplattform NanoZolid® används för att utveckla nya effektiva lokalt verkande läkemedel med många olika sorters läkemedelssubstanser. Teknologin kan leda till en förlängd effekt så att patienter inte behöver ta sina läkemedel lika ofta, och med lindrigare biverkningar vilket är önskvärt vid behandling av många cancersjukdomar. LIDDS arbetar systematiskt med att identifiera marknader där det kliniska behovet och det kommersiella marknadsintresset konvergerar med styrkorna hos NanoZolid®. Det kommersiella arbetet med NanoZolid®, Liproca® Depot och NanoZolid® med docetaxel följer en plan med syfte att finna strategiska partnerskap.

Det första steget i denna kommersiella process är nu genomförd. Arbetet har resulterat i en högkvalitativ prioriteringslista över strategiska licenspartners inom prostatacancer och lungcancer. Dessa har valts ut baserat på deras marknadskanaler, affärsintresse och patentsituation inom varje indikation. Kontakter kommer att inledas med de läkemedelsbolag där de största affärsynergierna identifierats.

LIDDS har dessutom nyligen fått flera förfrågningar om nya kliniska tillämpningar av NanoZolid® från ett antal läkemedelsbolag vilket validerar marknadens intresse för teknologiplattformen. LIDDS har också genomfört den kommersiella analysen för en helt ny indikation. Det kliniska behovet inom denna indikation är stort och NanoZolid® med docetaxel erbjuder stora kliniska fördelar gentemot befintlig behandling.

- Vi ser ett stort intresse för vår teknologiplattform och det faktum att vi blir kontaktade av större läkemedelsbolag indikerar att även marknaden ser potentialen med NanoZolid®. Antalet kommersiella möjligheter är förstås många och det är därför viktigt för LIDDS att visa för våra aktieägare att vi arbetar systematiskt med att välja ut de projekt som har de bästa förutsättningarna. Sedan tidigare har LIDDS valt ut både prostatacancer och lungcancer med samma systematik. Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika möjligheter där vår NanoZolid® teknologi kan tillföra värde för patienter, partners och LIDDS, säger VD Monica Wallter.

Den gjorda analysen kommer att resultera i ett intensifierat arbete kring att realisera de affärsmöjligheter som identifierats och kontakt med strategiska partners kommer att inledas under 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2016 kl. 09:10 CET.
                      
LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid®som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid®ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid®kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca®Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger. För mer information, besök www.lidds.se.
Redeye AB är LIDDS certified adviser.  


Attachments

Nyheten i PDF