CellaVision AB: Bokslutskommuniké 2016, Stark avslutning på 2016 och mycket stark inledning på 2017

Lund, SWEDENInformationen lämnades för offentliggörande 2017-02-07, kl 08:20. Informationen är sådan som CellaVision är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och lagen om handel med finansiella instrument.

1 oktober-31 december 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 18% till 72,8 MSEK (61,6).
 • Den valutajusterade tillväxten i kvartalet var 14% (-25).
 • Rörelseresultatet ökade till 21,6 MSEK (16,4).
 • Rörelsemarginalen ökade till 29,8% (26,7).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,75 SEK (0,64).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,0 MSEK (12,3).
 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget ser en mycket stark omsättningsökning för första kvartalet jämfört med samma period föregående år.
 
1 januari-31 december 2016
 • Nettoomsättningen ökade med 11% till 265,0 MSEK (239,4).
 • Den valutajusterade tillväxten uppgick till 9% (0).
 • Rörelseresultatet ökade till 74,2 MSEK (65,5).
 • Rörelsemarginalen ökade till 28,0 % (27,3).
 • Resultat per aktie ökade till 2,51 SEK (2,22).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76,6 MSEK (88,0).
 • Styrelsen föreslår en utdelningen om 1,50 kronor per aktie 2016 (1,50 kr).

VD-kommentar
Ytterligare ett starkt kvartal på humanmarknaden
2016 avslutades med ett bra kvartal för CellaVision. Försäljningen uppgick till 72,8 MSEK (61,6), motsvararande en tillväxt om 18 procent med en positiv valutapåverkan om cirka fyra procent.  Utvecklingen uppnåddes trots att  jämförelsekvartalet 2015 innehöll en försäljning till veterinärmarknaden om cirka fyra MSEK, som inte upprepades under 2016. För humanmarknaden uppgick tillväxten till 24 procent. Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 21,6 MSEK (16,4), motsvarande en rörelsemarginal om 29,8 procent (26,7) och kassaflödet uppgick till 27,4 MSEK (8,1).  

CellaVisions största regioner Americas och EMEA utvecklades väl under kvartalet. Försäljningen i EMEA ökade till 26,7 MSEK (18,0) och under kvartalet etablerade vi en egen organisation för marknadssupport i Frankrike. Americas fortsätter att visa god utveckling och CellaVisions omsättning på humanmarknaden växte med 46 procent under kvartalet. Omsättningen var 40,1 MSEK (30,4) och tillväxten, omfattande såväl human- som veterinärmarknad, uppgick till 32 procent.

Efter en period av tillväxt hade APAC ett svagare fjärde kvartal då försäljningen minskade med 54 procent till 6,0 MSEK (13,2).Under kvartalet tecknade vi avtal med en ny distributionspartner, Semacare och etablerade en marknadssupportorganisation i Oceanien.

Helåret 2016: Genombrott i APAC och 27 procents global tillväxt på humanmarknaden
2016 var ett framgångsrikt år för CellaVision med en försäljning som uppgick till 265,0 MSEK (239,4), motsvarande en tillväxt om elva procent. Den goda utvecklingen är ett resultat av vårt genombrott i APAC som ökade med 70 procent och stod för 18 procent av vår omsättning och den starka utvecklingen på humanmarknaden som globalt växte med 27 procent. Americas hade en stark utveckling på humanmarknaden som ökade med 34 procent och inklusive veterinärmarknaden uppgick den totala ökningen till två procent i Americas. Tillväxten i EMEA uppgick till fyra procent.

Fortsatta satsningar på marknadspenetration
2016 visade tydligt hur avgörande direkt närvaro i form av egna organisationer för marknadssupport är. Under året fortsatte vi vår etablering i Mellanöstern, Sydkorea, Australien och Frankrike. Vi kommer under första kvartalet 2017 att etablera direkt närvaro på Europas tyskspråkiga marknader.

Ny strategi för veterinärmarknaden och starkare distributörssamarbete
Under året justerade vi vår strategi för veterinärmarknaden och kommer använda en indirekt affärsmodell med försäljning via distributionspartner även för denna marknad. Avtalet för distribution i Oceanien med Semacare som täcker både veterinär- och humanmarknaden är det första exemplet på detta. Veterinärmarknaden är fortsatt fragmenterad och våra aktiviteter ska ses som långsiktiga investeringar.

Innovation
Projektet omfattande ny teknologiplattform för mindre och medelstora laboratorier är inne i en intensiv fas omfattande såväl produktutveckling som lanseringsförberedelser. Lanseringen är som tidigare kommunicerats planerad till 2018. Under året lanserade vi en uppgraderad veterinärmjukvara och en stor uppgradering av CellaVision® Remote Review med ännu bättre nätverksmöjligheter. Under 2016 blev CellaVision® DM9600 godkänd av de kinesiska myndigheterna och därmed är CellaVisions samtliga instrument godkända för försäljning på alla relevanta marknader.

Orderingången under inledningen av första kvartalet 2017 har varit mycket god och vi förväntar en kraftigt ökad försäljning i Americas, APAC och EMEA. Resultatet av att alla våra tre regioner går bra summerar till att vi ser en mycket stark organisk omsättningstillväxt för första kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Zlatko Rihter, VD och koncernchef

Nyckeltal        
(MSEK) Okt-Dec 2016 Okt-Dec 2015 Helår 2016 Helår 2015
Nettoomsättning 72,8 61,6 265,0 239,4
Bruttoresultat 52,8 46,4 188,9 174,2
EBITDA 23,9 17,8 82,4 73,0
Rörelseresultat 21,6 16,4 74,2 65,5
Rörelsemarginal, % 29,8 26,7 28,0 27,3
Resultat före skatt 20,8 16,8 75,8 65,6
Periodens kassaflöde 27,4 8,1 25,8 54,8
Soliditet, % 80,4 83,0 80,4 83,0

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 

Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. E-post: zlatko.rihter@cellavision.se


Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. E-post: magnus.blixt@cellavision.se

 

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsupportsorganisationer i USA, Kanada, Kina, Japan, Dubai, Korea, Australien och Frankrike. 2016 var omsättningen 265 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se


Attachments

CellaVision AB bokslutskommuniké 2016