Lundin Petroleum föreslår att knoppa av dess producerande tillgångar utanför Norge till ett oberoende olje- och gasbolag

Stockholm, SWEDEN


Stockholm, 2017-02-13 08:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Lundin Petroleum AB ("Lundin Petroleum" eller "bolaget") har nöjet att meddela att bolagets styrelse har föreslagit att knoppa av tillgångarna i Malaysia, Frankrike och Nederländerna ("IPC-tillgångarna") till ett nybildat bolag, International Petroleum Corporation ("IPC"), och att dela ut aktierna i IPC proportionellt till Lundin Petroleums aktieägare ("utdelningen").

Till följd av en intern omorganisation kommer IPC att förvärva Lundin Petroleums dotterbolag som innehar IPC-tillgångarna och samtliga aktier i IPC kommer att delas ut till existerande aktieägare i Lundin Petroleum, villkorat av att alla nödvändiga godkännanden erhålls, inklusive från Lundin Petroleums aktieägare. Tre aktier i Lundin Petrolem kommer att ge rätt till en aktie i IPC. IPC har ansökt om att notera aktierna på Torontobörsen med ticker IPCO och avser även att notera aktierna på NASDAQ Stockholm.

Bakgrund och motiv för utdelning och börsnotering
Lundin Petroleums styrelse och ledning granskar och utvärderar regelbundet olika strategiska alternativ för att öka aktieägarvärdet. Givet pågående utbyggnader och framgångar med bolagets tillgångar i Norge har styrelsen och ledningen kommit fram till att IPC-tillgångarna, i ett separat och oberoende bolag, skulle få ökad strategisk flexibilitet och fokus från ledningen, samt ges högre värdering och ökad exponering mot investerare.

Ledningen anser att med förnyad strategi och fokus kan IPC växa till att bli ett ledande internationellt oberoende olje- och gasbolag, med fokus på produktion och utbyggnad av högkvalitativa tillgångar över hela världen. Ledningen anser att ett oberoende IPC kommer att vara väl positionerat för att kunna växa både organiskt och icke-organiskt över tid. Den betydande kassaflödesgenereringen från de långlivade IPC-tillgångarna kommer att ge finansiell kapacitet för att fullfölja denna strategi.

Förslaget om att knoppa av IPC-tillgångarna innebär att Lundin Petroleums ledning kan fokusera fullt ut på att maximera aktieägarvärdet från tillgångsportföljen i Norge som har fortsatt att växa både i storlek och värde sedan Lundin Petroleum startade verksamheten i Norge 2004. Tillgångarna i Norge representerar i dagsläget 96 procent av Lundin Petroleums reserver och 88 procent av Lundin Petroleums produktionsprognos för 2017. Lundin Petroleums starka tillgång på likviditet, med 1 miljard USD i tillgänglig likviditet, i kombination med generering av operativt kassaflöde gör det möjligt för bolaget att kunna finansiera de åtagandena som gjorts avseende investeringar i Johan Sverdrup fram till produktionsstart i slutet av 2019 utan ytterligare extern lånefinansiering. Bolagets nettoskuld vid årets slut 2016 uppgick till cirka 4 miljarder USD.

"Avknoppningen av våra internationella tillgångar till IPC skapar ett spännande nytt bolag med en stark balansräkning och en erfaren styrelse och ledning. Deras fokus kommer att ligga på att skapa värde i en marknadscykel där branschen präglas av fortsatta underinvesteringar och där flera möjligheter finns allteftersom företag rationaliserar sina portföljer. I och med avknoppningen kommer Lundin Petroleums fulla fokus att ligga på Norge och jag är överygad om att detta kommer att ytterligare utkristallisera värdet i vår starka tillväxtportfölj i Nordsjön och södra Barents hav" säger Ian H. Lundin, styrelseordförande för Lundin Petroleum, i en kommentar.

Stark ledning och styrelse för IPC och fortsatt engagemang från familjen Lundin
Ledningen för IPC kommer främst att bestå av nuvarande medlemmar i Lundin Petroleums ledningsgrupp och styrelse. Mike Nicholson, nuvarande Chief Financial Officer för Lundin Petroleum, har utnämnts till koncernchef och vd samt styrelseledamot i IPC. Christophe Nerguararian, nuvarande Vice President Corporate Finance för Lundin Petroleum, har utnämnts till Chief Financial Officer för IPC. Jeffrey Fountain, nuvarande Vice President Legal för Lundin Petroleum, har utnämnts till General Counsel för IPC. Lukas H. Lundin, styrelseledamot i Lundin Petroleum, kommer att anta positionen som styrelseordförande i IPC. Övriga styrelseledamöter i IPC är Ashley Heppenstall, Chris Bruijnzeels, Torstein Sanness och Donald Charter.

Familjen Lundin är fullt engagerade i IPC:s framgång och efter att utdelningen slutförts kommer bolag relaterade till familjen Lundin att fortsätta vara de största aktieägarna i IPC.


Ändringar i Lundin Petroleums ledning
Teitur Poulsen, nuvarande Vice President Corporate Planning and Investor Relations kommer att ersätta Mike Nicholson som Chief Financial Officer för Lundin Petroleum. Alex Budden, nuvarande Vice President External Relations för Africa Oil, har utnämnts till Vice President Communications and Investor Relations för Lundin Petroleum. Henrika Frykman, nuvarande Senior Legal Counsel för Lundin Petroleum, kommer att ersätta Jeffrey Fountain som Vice President Legal. Övriga positioner i bolagsledningen förblir oförändrade.

Redovisning
Avknoppningen av IPC-tillgångarna sker med verkan från den 1 januari 2017. Lundin Petroleum kommer dock att redovisa produktionen från IPC-tillgångarna fram till det datum avknoppningen slutförs, varpå en ekonomisk uppgörelse kommer att göras för det kassaflöde som genererats från den 1 januari 2017 fram till datumet då avknoppningen slutförs.

Utdelning
Godkänns utdelningen av aktieägarna kommer den att genomföras som en s.k. Lex ASEA-utdelning i enlighet med svensk lagstiftning, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning för aktieägare i Sverige. Istället kommer skatten som härrör till de Lundin Petroleum aktier som berättigar till utdelningen att fördelas mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i IPC. Tre aktier i Lundin Petroleum föreslås medföra rätt till en aktie i IPC. Om aktieinnehavet i Lundin Petroleum inte är jämnt delbart med tre, erhålls en rätt till en andel av en aktie. Sådana andelar kommer att sammanläggas med andelar som innehas av andra aktieägare till hela aktier i IPC, vilka kommer att säljas på marknaden genom Pareto Securities. Likviden kommer därefter att betalas courtagefritt till berörda aktieägare i IPC via Euroclear Sweden.

Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum
Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna utdelningen förväntas ske inom kort och stämman förväntas äga rum i mars 2017. Utdelningen förväntas ske så fort samtliga bolagsrättsliga och regulatoriska godkännanden har erhållits. Bolagen associerade med familjen Lundin har bekräftat att de kommer att rösta för förslaget om utdelning vid den extra bolagsstämman.

Preliminärt prospekt
IPC avser att lämna in ett preliminärt prospekt till Alberta Securities Commission i samband med ansökan om att notera aktierna på Torontobörsen. IPC avser vidare att lämna in ett prospekt till Finansinspektionen för att kvalificera IPC aktierna för handel i Sverige.

Notering av IPC aktierna på Torontobörsen och NASDAQ Stockholm är villkorat av att IPC uppfyller börsernas krav och ingen garanti kan lämnas för att en sådan notering accepteras av vare sig Torontobörsen eller NASDAQ Stockholm.    

Rådgivare
BMO Capital Markets Limited är utnämnd till exklusiv finansiell rådgivare för bolaget för noteringen av IPC. Pareto Securities i Sverige är emissionsinstitut. Blake, Cassels & Graydon LLP och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är utnämnda till juridiska rådgivare för bolaget och IPC. PricewaterhouseCoopers AG är revisorer för IPC.

 

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.
 


För ytterligare information var vänlig kontakta:

  Maria Hamilton
Informationschef
E-mail: maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50
Teitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: + 41 22 595 10 00
Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: 0701-112615

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 07.30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Lundin Petroleum eller IPC. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte jämförbart med ett prospekt. Investerare bör därför inte köpa värdepapper som refereras i detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende den föreslagna utdelningen, förväntningar om att regulatoriska godkännanden kommer att erhållas, IPC:s förväntade framtida aktiviteter efter utdelningen, IPC:s framtida tillväxt och finansiella kapacitet, framtida investerarintresse i IPC, uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat slutförandet och genomförandet av avknoppningen av IPC-tillgångarna och utdelningen, IPC:s förmåga att verka som förväntat som ett separat och oberoende bolag, kravet att erhålla vissa regulatoriska och övriga godkännanden samt att uppfylla villkoren i avknoppningen, förmåga att behålla nyckelmedarbetare, övriga transaktionsrelaterade och operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

 


Attachments

Lundin Petroleum - IPC spin-off - V1-20170213sv.pdf