Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2016

Lund, SWEDEN


Laquinimod

 • De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan
 • Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017
 • Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017
 • Särläkemedelsstatus ("Orphan Drug Designation") för laquinimod för behandling av Huntingtons sjukdom beviljad av FDA ("US Food and Drug Administration")

ANYARA      

 • Licensavtal har ingåtts med NeoTX Therapeutics Ltd

Tasquinimod, Paquinimod samt SILC

 • Utlicensieringsaktiviteter pågår
 • Användarpatent avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom beviljat av Europeiska Patentverket
 • Produktpatent för SILC-substanser beviljat av Europeiska Patentverket

Nyemission 

 • Företrädesemission genomförd under Q4 vilket tillförde bolaget 53,7 MSEK efter emissionskostnader

Ekonomisk översikt

MSEK Q4   Q1 - Q4
  2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning 7,1 5,0 19,0 16,3
Rörelseresultat -13,5 -28,2 -55,1 -177,9
Resultat efter skatt -14,8 -40,8 -59,6 -193,5
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,16 -0,45 -0,65 -2,13
Likvida medel (vid periodens slut)     77,7 103,6
         
 • Operativa kostnader reducerade med 62 % (120,1 MSEK) för helåret 2016 jämfört med motsvarande period 2015
   
 • Verksamheten löper planenligt i avvaktan på fas 3 resultat för laquinimod under första halvåret 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:                    

  Tomas Leanderson, VD
  Tfn 046-19 20 95

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.


Attachments

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2016