Aino Health AB (publ): Bokslutskommuniké 19 maj 2016 - 31 december 2016

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande från Aino Health AB (publ)

Aino Health AB (publ) 559063-5073

Bokslutskommuniké 19 maj 2016 - 31 december 2016

- Koncernens samtliga kostnader för produktutveckling, omstrukturering, internationalisering samt vissa kostnader relaterade till noteringen av Aino Health på OMX NASDAQ First North har under året bokförts så det belastar Ainos dotterbolags verksamhet i Finland.

- Koncernen bildades den 19/9 2016, och då inga intäkter genererades under året i Sverige och Tyskland, svarade det finska dotterbolaget för Aino-koncernens hela rapporterade omsättning under räkenskapsåret men rapporteras bara med 5 532 TSEK för perioden 1/10-31/12 2016 enligt koncernredovisningen. Motsvarande resultat efter finansiella poster uppgick till -5 981 TSEK.

- Det finska dotterbolaget hade för helåret 2016 intäkter på 25 460 TSEK med ett resultat efter finansiella poster på -3 099 TSEK i enlighet med hur kostnaderna bokförts. Intäkterna ökade med tio procent (i lokal valuta) jämfört med 2015. Den finska verksamheten förväntas vara lönsam år 2017.

Perioden 19/5 2016 - 31/12 2016

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 532 TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 789 TSEK.
- Koncernens resultat före skatt uppgick till -5 981 TSEK. Resultatet belastades främst av noteringen av bolagets aktier på OMX NASDAQ First North, rekrytering av nyckelpersoner samt förberedelser för internationell expansion.
- Resultat per aktie för koncernen uppgick till -1,1 SEK.


Fjärde kvartalet 2016

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 532 TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till
789 TSEK. Det finska dotterbolaget svarade för all omsättning.
- Koncernens resultat före skatt uppgick till -5 248 TSEK.
- Resultat per aktie för koncernen uppgick till -1,0 SEK.

VD har ordet

2016 var ett spännande år för Aino Health. Den största händelsen var att vi blev listade på OMX NASDAQ First North den 16 december. IPOn blev övertecknad, ett bevis på att marknaden ser vår strategi, vår digitala plattform och våra IT-baserade tjänster för att minska sjukfrånvaro och sänka relaterade kostnader som relevanta och viktiga. Vår affärsidé och lösning för Corporate Health Management ligger i tiden.

I Finland lyckades vi, trots landets dåliga ekonomiska situation, öka nettoförsäljningen under 2016 med tio procent. Kundnöjdheten är fortsatt hög, 4,5 på en femgradig skala. Att vi fick förnyat förtroende från finska posten, Posti, att hjälpa dem att hantera processen kring långtidssjukskrivning samt positiv feedback på de pilotprojekt vi gjort för två kommuner lovar gott inför framtiden. 2017 har börjat bra i Finland. Efterfrågan är god och jag bedömer att vi kommer att fortsätta öka omsättningen i Finland enligt plan.

Våra marknadsstudier och analyser i Finland, Sverige och Tyskland visar entydigt på att behovet att adressera sjukfrånvaro och orsakerna bakom ohälsa och säkerhet för personal är en ledningsfråga. Sjukfrånvaro gör att företags ekonomiska och strategiska mål är svåra att uppnå. Vår nya strategi hjälper inte bara våra uppdragsgivare att hantera processen, den hjälper dem även att ta reda på orsakerna bakom de stigande sjukfrånvarotalen.

Vår mission är att hjälpa företag att bygga en friskare arbetsmiljö med individen i centrum. Ingen människa ska behöva bli sjuk för att man jobbar och inget företag ska behöva drabbas av ökade kostnader på grund av sjukfrånvaro. Att bygga en bra arbetsplats är nyckeln till att behålla och locka nya skickliga medarbetare. Jakten på nya talanger och att behålla de man har kräver en god arbetsmiljö och att företaget hanterar alla anställda rättvist.

Jag är stolt över vad vi har lyckats åstadkomma under 2016. Vår expansionsplan och strategi för Sverige och Tyskland är nu godkänd av styrelsen. Vi har strukturerat om vår organisation i Finland för att bättre motsvara de kundbehov och möjligheter vi identifierat under arbetet med vår nya strategi i höstas. När vi nu inleder nästa kapitel i vår historia är det viktigt att vi har en skalbar digital plattform, vår HealthDesk och HealthManager samt erfarenheter från över en miljon hälsofrämjande åtgärder från våra hittills 150 kunder i ryggen.

Precis innan jul fick vi vår första kund i Sverige, vilket stärker min övertygelse om att vi är på rätt väg. När vi nu går in i 2017 ligger fokus på att bygga den svenska och tyska organisationen för att kraftfullt kunna öka försäljningen. De initiala säljmötena med potentiella kunder har varit positiva. Det finns en stor potential att växa i Sverige och Tyskland och jag känner att vi ligger före vår plan och att arbetet går fortare än planerat.

Jag vill tacka alla aktieägare för förtroendet i samband med vår IPO. Som jag utlovat tidigare är min förhoppning att våra etableringar i Sverige och Tyskland ska bidra med positivt kassaflöde inom två år och att vår befintliga verksamhet i Finland ska fortsätta växa med god lönsamhet. Inget som skett fram tills idag har fått mig att ändra på det.

Jyrki Eklund
VD Aino Health AB

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information kontakta:
Jyrki Eklund, CEO Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health
Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT-baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på OMX NASDAQ First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank som Certified Adviser.


Attachments

AinoHealth Bokslutskommunike 2016