Tydliggörande från styrelse, ledning samt huvudägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) med anledning av Anders Lönners utträde ur bolagets styrelse

Uppsala, SWEDEN


Uppsala Sverige, 2017-03-01 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Oasmia Pharmaceutical ABs (NASDAQ: OASM) styrelseordförande Anders Lönner har annonserat sitt utträde ur bolagets styrelse vilket föranlett ett stort antal frågor vilka härmed adresseras.

 

Utträdet måste ses mot bakgrunden att bolaget på intet sätt har kunnat acceptera Anders Lönners agerande och de krav som han ställt på bolaget, styrelsen och vissa huvudägare, efter det han valts till styrelseordförande i samband med extra bolagsstämma den 21a november 2016.

 

Efter sitt tillträde i bolagets styrelse har Anders Lönner, till synes enbart för egen vinnings skull, framfört nya krav för att överhuvudtaget engagera sig i bolagets angelägenheter. Kraven har varit av sådan karaktär, att styrelsen under inga omständigheter har kunnat godta dessa vare sig med hänsyn till bolaget eller dess aktieägare. Främst får följande förhållanden antecknas:

 

1.                   Representanter för valberedningen har fört en dialog med Anders Lönner sedan september 2016, men Lönner har ännu inte tagit något som helst initiativ till att kommunicera med övriga delar av styrelsen. Han har inte deltagit i några styrelsemöten under tiden efter tillträdet. Anders Lönner. har dessutom ännu inte haft en genuin genomgång av bolagets verksamhet med bolagets VD.

 

2.                   Anders Lönners kommunikation med bolaget i övrigt har varit sporadisk och i princip endast skett via rådgivare. Lönner har vidare ställt nya och omfattande krav på bolaget innebärande, att han ensam, utan vidare inblandning från någon part, skulle ha rätt att agera på bolagets vägnar.

 

3.                   Anders Lönner har dessutom ställt krav på ytterligare löpande ersättning på orimliga nivåer för utförandet av sitt uppdrag. Han har vidare krävt att få en avsevärd procentuell ersättning i det fall bolaget i framtiden skulle träffa viss typ av avtal av strukturell karaktär. Det förhållandet att sådana ersättningar inte är acceptabla, med hänvisning till att bolaget är noterat i USA, förefaller Lönner inte betrakta som ett hinder. Dessa krav har framförts efter det att Anders Lönner i samband med en extra bolagsstämma beviljats ett redan förhöjt styrelsearvode samt ett väsentligt antal optioner i samband med införandet av bolagets första teckningsoptionsprogram i november förra året vilket utformades speciellt för honom.

 

4.                   I samband med Anders Lönners tillträde i styrelsen träffades en överenskommelse om att han skulle investera ett visst belopp i bolaget. Hittills har detta inte skett.

 

5.                   I anslutning till Anders Lönners tillträde som styrelseledamot i bolaget, införlivade bolaget från Karo Pharma AB ett forskningsprojekt för 25 MSEK med betalning i aktier, vilka skulle fördelas pro rata mellan Karo Pharma AB:s aktieägare. Så har ännu inte skett, trots att Karo Pharma AB:s styrelse offentliggjort detta i samband med transaktionen. Tvärtemot föreslår Karo Pharmas styrelse i bokslutsrapporten 2017-02-28 att de ska rekommendera sin årsstämma att bolaget ska lämna utdelning motsvarande värdet på de aktier som Karo Pharma erhöll som ”down payment” från Oasmia, vilket strider mot överenskommelsen. Det ska vidare noteras att Lönner även är arbetande styrelseordförande i Karo Pharma.

 

6.                   Under hand har Anders Lönner vidare motsatt sig bolagets information till marknaden, trots att det varit fråga var om en tvingande kommunikation med hänsyn till aktuella regelverk. Bolaget har trots detta fullgjort sina förpliktelser. Vidare har Lönner försvårat samarbetet med media, tväretmot Oasmias strävan att vara transparent mot aktieägare och industrin.  

 

7.                   Slutligen har Anders Lönner skapat ytterligare problem för bolaget i och med att han först vägrade att underteckna bolagets delårsrapport 2016-12-02, som av denna anledning kom att försenas och skapa oreda.

 

Om bolagets styrelse och valberedning hade kunnat förutse Anders Lönners agerande som beskrivits ovan, hade inte Lönner föreslagits som styrelseordförande vid den extra bolagsstämma som hölls den 21 november 2016. Bolaget och dess valberedning kommer att vidta omedelbara åtgärder för att fylla vakansen i styrelsen och föreslå en ny styrelseordförande.

 

Information till redaktionen:

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

         För mer information, kontakta
         E-post: Press@oasmia.com
         Tel: 018-50 54 40


Attachments

Uttalande 170301.pdf