CellaVision AB: Kallelse till årsstämma för 2017 i CellaVision AB

Lund, SWEDEN


Aktieägarna i CellaVision AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2017 kl. 15.00 i CellaVisions lokaler på Mobilvägen 12, Lund, med insläpp för registrering från kl. 14.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som 

dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 28 april 2017, 

dels anmäler sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 28 april 2017 kl. 12.00. Anmälan kan ske skriftligt under adress CellaVision AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö, via e-post till cellavision@lindahl.se eller per fax till 040-664 66 55. 

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast fredagen den 28 april 2017. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om utdelningspolicy
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av revisor
 17. Beslut om principer för utseende av valberedning
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 19. Avslutning 

 

Läs hela kallelsen via länken nedan.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB
Telefon: +46 733 62 11 06 | E-mail: zlatko.rihter@cellavision.com

 

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.  I de flesta länder sker försäljning via globala partners. Försäljningen sker indirekt via olika distributionspartner och CellaVision har marknadssupportkontor i Norden, USA, Kanada, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Dubai och Frankrike. 2016 var omsättningen 265 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se.


Attachments

Kallelse till årsstämma för 2017 i CellaVision AB