LIDDS: LIDDS patentskyddar läkemedelsberedningar med stora biomolekyler i NanoZolid® för immunterapi

Helsingborg, SWEDEN


LIDDS har påvisat möjligheten att integrera antikroppar med NanoZolid-teknologin varför företaget har inlämnat patentansökan för att skydda utveckling av immunmodulerande läkemedel och metoder för immunoterapi.

LIDDS har prekliniskt visat att antikroppar kan inkorporeras i NanoZolid och frisättas kontrollerat i biologisk miljö. Antikropparna frisätts över tid med bibehållen biologisk funktion. Det finns därmed förutsättningar att med NanoZolid kunna administrera antikroppar i tumörer för lokal aktivering av kroppens immunförsvar.
LIDDS breddar därför sitt patentskydd till att täcka administration av stora biomolekyler för bl.a. immunterapi mot cancer.

-  Vi arbetar medvetet med att bredda och förlänga patentskyddet på teknologiplattformen NanoZolid och har nu kompletterat vår redan gedigna patentportfölj till att skydda innovationer i ett mycket intressant terapiområde, immunterapi mot cancer. Ett brett och långt patentskydd ger oss ett viktigt stöd för våra pågående utvecklingsprojekt och är en tillgång för affärspartners och licenstagare, säger VD Monica Wallter.

Biverkningarna av systemisk immunterapi kan vara allvarliga och LIDDS vill utveckla en effektiv lokalbehandling men med begränsade biverkningar och därmed kunna erbjuda bättre livskvalitet för de drabbade patienterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com                     

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 08:55 CET.

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid® som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid® ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid® kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger. För mer information, besök www.lidds.se. Redeye AB är LIDDS certified adviser.


Attachments

Nyheten i PDF