LIDDS genomför riktad nyemission om cirka 4,2 MSEK

Helsingborg, SWEDEN


Styrelsen i LIDDS AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission för att accelerera transformeringen av bolaget och utnyttja den fulla potentialen av NanoZolid®- plattformen. De nyheter som bolaget nyligen publicerat rörande immunonkologi-applikationer, lung- och bröstcancer behandling visar på den stora potential NanoZolid®- teknologin besitter. Vid sidan av behandling av prostatacancer med Liproca, som är LIDDS mest avancerade huvudspår, ser styrelsen stora möjligheter med intern utveckling och externa samarbeten.  Emissionen om 600 000 nya aktier tillför LIDDS cirka 4,2 MSEK. Teckningskursen är fastställd till marknadskurs om 7,10 kronor.

Teckningskursen har beräknats på marknadsmässiga grunder och utan rabatt. Styrelsen bedömer att emissionen ur ett aktieägarperspektiv genomförs med fördelaktiga villkor. Styrelsen har även tagit i beaktande det intresse och den tilltro till LIDDS som tecknaren av emissionen uttryckt för bolaget.

Tecknare i emissionen är Immobilien Österreich AB med ägare Daniel Lifveredson. Han har sedan 1998 arbetat inom Excore, ett företag specialiserat på rådgivning i samband med företagstransaktioner i medelstora bolag med 50 - 2 000 MSEK i omsättning. Daniel Lifveredson har vid sidan av detta engagemang även byggt upp en investerarverksamhet där han varit delaktig i ett flertal framgångsrika affärer. Daniel äger via sitt bolag Daniel Lifveredson Invest AB 69 000 aktier i LIDDS innan emissionen.

Emissionen har beslutats av styrelsen utifrån det bemyndigande som beslutades vid bolagsstämman den 22 april 2016. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till
965 977,47 kronor fördelat på 18 225 990 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 3,29 procent.

Daniel Lifveredson är föreslagen som ny styrelseledamot i LIDDS med följande motivering från valberedningen:
LIDDS har med NanoZolid-teknologin möjlighet att utveckla en rad olika substanser inom ett spektrum av sjukdomsindikationer. För att ytterligare accelerera denna transformation av bolaget förväntas styrelsen förstärkas med en medlem med gedigna erfarenheter och kompetens inom internationella affärer och företagstransaktioner. Det är därför valberedningens rekommendation att utse Daniel Lifveredson som styrelsemedlem för att stötta ledning och styrelse i nuvarande och kommande affärsförhandlingar.

LIDDS har i kallelsen till årsstämman 11 maj 2017 begärt ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av maximalt 20 % av bolagets aktier för att ytterligare stärka den finansiella flexibiliteten och snabbt kunna ta tillvara de stora möjligheter med NanoZolid®-teknologin som exemplifierats av de nyheter som publicerats rörande till exempel immunonkologi, lung- och bröstcancer. Syftet med bemyndigandet är att vid behov kunna anskaffa rörelsekapital med mål att ytterligare stärka ägarstrukturen, att kunna accelerera bolagets tidiga utvecklingsprojekt samt att möjliggöra emission till bolagets industriella partners inom ramen för licenssamarbeten och allianser.

Registrering hos Bolagsverket beräknas kunna ske cirka en vecka efter att full emissionslikvid inbetalats. Bolaget reserverar sig för mindre avvikelser från ovanstående i samband med den slutliga registreringen av emissionen hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com   
Bengt Norvik, CFO, +46 (0)730 746800, e-post: bengt.norvik@liddspharma.com                 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2017 kl. 08:50 CET.

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid® som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid® ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid® kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger. För mer information, besök www.lidds.se.

Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Attachments

Nyheten i PDF