Active Biotech: Delårsrapport januari - mars 2017

Lund, SWEDEN


Laquinimod

  • De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan
  • Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017
  • Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017
  • Särläkemedelsstatus ("Orphan Drug Designation") för laquinimod för behandling av Huntingtons sjukdom beviljad av FDA ("US Food and Drug Administration")

ANYARA      

  • Projektet fortskrider enligt plan

Tasquinimod, paquinimod samt SILC

  • Utlicensieringsaktiviteter pågår
  • Användarpatent avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom beviljat av Europeiska Patentverket
  • Särläkemedelsstatus ("Orphan Drug Designation") för tasquinimod för behandling av multipelt myelom beviljad av FDA ("US Food and Drug Administration")
  • Produktpatent för SILC-substanser beviljat av Europeiska Patentverket

Ekonomisk översikt

MSEK Q1   Helår
  2017 2016    2016
Nettoomsättning 4,7   3,9     19,0
Rörelseresultat -14,6 -16,1     -55,1
Resultat efter skatt -15,8 -16,8     -59,6
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,16 -0,19   -0,65
Likvida medel (vid periodens slut) 62,7  76,5     77,7
         
  • Verksamheten löper planenligt i avvaktan på fas 3 resultat för laquinimod under första halvåret 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:                    

  Tomas Leanderson, VD
  Tfn 046-19 20 95

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.


Attachments

Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2017