LIDDS presenterar delårsrapport för januari - mars 2017

Helsingborg, SWEDEN


DELÅRSRAPPORT LIDDS AB (publ) 556580-2856

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI - MARS 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till 1,8 (1,5) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,8 (-1,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,11) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Den placebo-kontrollerade prekliniska studien med NanoZolid® och docetaxel har accepterats för publicering i European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. NanoZolid med docetaxel injektion direkt i tumören gav lika bra resultat på lungcancerceller som vid systemisk behandling men utan att ge de typiska biverkningar som ses med systemisk behandling. Resultaten rönte stort intresse på Europeiska lungcancerkongressen i Genéve den 7 maj.
 • LIDDS har i samarbete med IGP, Uppsala Universitet visat att antikroppar klarar att inkorporeras i NanoZolid® och frisättas i biologisk miljö med bibehållen biologisk funktion. NanoZolid® skulle därmed kunna kombineras med antikroppar och ges i tumörer för lokal aktivering av kroppens immunförsvar vilket ger LIDDS tillgång till en högintressant och växande marknad.
 • LIDDS har för att skydda kommande läkemedelskandidater ansökt om patent för NanoZolid® i kombination med hittills kända biomolekyler för immunterapi. 
 • Ett "Investigator meeting" för LPC 004 har genomförts i Kanada där behandling med Liproca Depot demonstrerades för studiens urologer, koordinatorer och sjuksköterskor. Urologerna uttryckte ett stort intresse för denna nya typ av behandling av prostatacancer. En världsledande urolog inom forskning på patienter som står under "aktiv övervakning", Professor Laurence Klotz på Universitetssjukhuset i Toronto, deltar i studien. Prescreening av patienter för LPC-004 har genomförts. Studien ska utvärdera den optimala dosen av NanoZolid® med 2-hydroxyflutamide, Liproca® Depot, och produktens effekter på cancermarkörer i prostata.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ett exklusivt produktutvecklings- och optionsavtal har ingåtts med Belina AB. LIDDS ska med NanoZolid® formulera ett nytt innovativt läkemedel åt Belina. Produkten skall ge en kontrollerad frisättning av läkemedlet (som inte är cytostatika) över lång tid och användas vid behandling av bröstcancer.
 • LIDDS blev inbjudna att presentera NanoZolid®-teknologin på GRIBOI, en internationell konferens om injicerbara biomaterial.
 • Läkemedelsmyndigheten i Kanada har godkänt den kliniska studien, LPC-004. Läkemedelsbatchen av Liproca® Depot är godkänd och urologklinikerna som ska delta i studien är redo att inkludera patienterna.
 • En riktad nyemission om 4,2 MSEK genomfördes till Immobilien Österreich AB i april 2017. Ägaren till detta bolag, Daniel Lifveredson, är föreslagen som styrelseledamot vid årsstämman.

Informationen i delårsrapporten är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08:45 CET.


Attachments

Nyheten i PDF