Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2017


Pressmeddelande
2017-05-18

Xbrane Biopharma ABs kvartalsrapport för januari - mars 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com

Januari till mars

  • Nettoomsättning 6 840 TSEK (854)
  • Totala intäkter 6 980 TSEK (861)
  • Resultat före skatt -10,134 TSEK (-5 530)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -9,353 TSEK (-7 556)
  • Resultat per aktie före utspädning -2,19 SEK (-2,48)

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Xbrane erhöll GMP-godkännande av produktionsanläggningen för Spherotide i Italien från AIFA (italienska läkemedelsverket).
  • Xbrane levererade sin första batch av Spherotide till ett värde om 7 MSEK till sin partner i Mellanöstern.
  • Xbrane rapporterade positiva biosimilaritetsdata på Xlucane.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

  • Xbrane rapporterade positiva jämförande in-vivo effektdata på Spherotide.
  • Xbrane rekryterar Susanna Helgesen som ny CFO / Head of Investor Relations.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 8:00.


Attachments

Xbrane delarsrapport Q1 2017 Pressmeddelande - Xbrane Biopharma publicerar Q1-rapport 2017