PolyPlank AB: Delårsrapport januari-mars 2017

Faerjestaden, SWEDEN


Vd har ordet

De omfattande förbättrings investeringar och strukturförändringar som gjorts under hösten/vintern 2016 börjar sakta men säkert ge resultat.

Rensat från extraordinära Intäkter/kostnader har driften under första kvartalet 2017 för koncernen på både intäkter och resultat förbättrats jämfört med motsvarande period 2016 & 2015.
Jämfört med 2016 har intäkterna varit 55 % högre och resultatet, EBIT är nu 19 % bättre.
Jämfört med 2015 har intäkterna varit ungefärligt lika men resultatet, EBIT är nu 49 % bättre

Trenden med ökad orderingång fortsätter och kvartal 2 ser ut att ytterligare förbättra jämfört med tidigare år. Särskilt Moderbolaget PolyPlank AB samt Dotterbolaget Polyfiber AS gör kraftiga förbättringar.

Juni 2017 blir en rekordmånad intäktsmässigt för PolyPlank och flera större order är nära ett förhoppningsvis för oss positivt avgörande.

Gällande Dotterbolaget Fröseke Panel AB har volymen ökat med 180 % och resultatet, EBIT är 22 % bättre än motsvarande period 2016. Panelmarknaden är dock enormt prispressad och det krävs en kraftig ökning av volymerna eller ett helt annat kundsegment för att uppnå lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Moderbolaget har lämnat koncernbidrag per sista mars.

För att utveckla Fröseke Panel till en lönsam enhet krävs ett helt annat fokus samt komplettering av andra produkter som egentligen inte passar in i PolyPlanks egentliga affärsmodell. Vid varje styrelsemöte beaktas vad som i första hand är bäst för aktieägarna i PolyPlank med hänsyn till resultat och kassaflöde för koncernen.

Ledningen och Styrelsen har därför beslutat om en avyttring/nedläggning av Fröseke Panel AB. Förhandling med en intressent har påbörjats och en lösning beräknas bli klar under kvartal 2, 2017. Oavsett vilket alternativ moderbolagets styrelse beslutar om beträffande Frösekes framtid kommer eventuella resultateffekter att beaktas i kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017.

Cay Strandén, VD


Första kvartalet 2017, koncernen

 • Omsättningen för perioden uppgick till 7,2 MSEK (5,6).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,0 MSEK (-0,5). Föregående års resultat förbättrades pga nedskrivning av konvertibellån med 1,7 MSEK.
 • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-0,7). Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,04). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 48 323 976 (19 032 370).

Inledning

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

Tack vare de stora satsningar och investeringar i produktionsanläggningen och organisationen, kan man nu se positiva effekter. Nya säljkanaler har bearbetats och förväntningarna att kraftigt överstiga förra årets utfall är på god väg att uppfyllas.

PolyPlank förvärvde det norska försäljningsbolaget Polyfiber AS. Genom förvärvet har bolaget fått, med start 1 januari 2017, en värdefull bas i Norge genom vilken företagets systemprodukter kan säljas. Genom köpet av Polyfiber AS har PolyPlank tecknat ett exklusivt avtal gällande Norden med en tysk komposittillverkare, NATURinFORM GmbH. PolyPlank utökar härmed sitt produktsortiment från 6 st till 32 st profiler av kompositplank.

PolyPlank har genom dotterföretaget Fröseke Panel AB tecknat ett 1 års avtal med byggvaruhandelskedjan Byggmax med över 100 butiker i Norden. Avtalet avser löpande leveranser av väggpanel i MDF. Inledningsvis rör det sig om årlig leveransvolym på ca 2,0 MSEK. Potentialen bedöms stor för ökade volymer under kommande år. Avtalet är strategiskt viktigt för Fröseke Panel och beräknas ge en ökad försäljning i Sverige där användandet av väggpaneler av MDF förväntas öka de närmaste åren.  Dessutom har bolaget erhållit ny order från sin norska kund Bina Europé AS. Avtalet avser löpande leveranser av vägg- och takpanel i MDF under perioden februari till juni 2017. Ordervärde ca 0,9 MSEK. Potentialen bedöms stor för fortsatta leveranser.

PolyPlank har erhållit en ny order från K&R Carlbergs i Göteborg AB värd ca 1,0 MSEK. PolyPlank kommer att leverera och montera två miljöhus till Skandiafastigheter-Stampen.

PolyPlank AB (publ) hade vid utgången av 2016 ackumulerade förlustavdrag om ca 195 MSEK, ej utnyttjade för kvittning eller andra syften. Dessa förlustavdrag kan innebära en stor finansiell tillgång om de utnyttjas rätt, vilket skall komma bolaget och dess aktieägare tillgodo. Bolaget har därför gett Abelco Investment Group AB (publ) i uppdrag att identifiera alternativa förslag för hur PolyPlank skall kunna kapitalisera på och maximera förlustavdragen på kort sikt, snarare än att använda dem för kvittning av framtida vinster.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank och Stora Enso har kommit överens om att förlänga avtalet 1 år med start 1 juni 2017 gällande veckovisa leveranser av hylsplugg. Det totala ordervärdet är ca 10 MSEK. Tillsammans med Stora Enso har PolyPlank utvecklat ett återtagssystem för hylsplugg där PolyPlank först producerar hylsplugg och skickar till Stora Enso, de används i deras produkter som skickas ut över hela världen, använd plugg skickas sedan tillbaka till PolyPlank som rekonditionerar eller recyklar dem efter behov. Detta slutna kretslopp minskar miljöpåverkan och ger produktens långa livslängd och höga kvalité en mening och en ekonomisk vinning för kunden. PolyPlank har levererat hylsplugg till Stora Enso över 17 år och har ett mycket nära och välfungerande samarbete.

PolyPlank har erhållit en ny order från NCC Sverige AB värd ca 0,9 MSEK. PolyPlank kommer att leverera 3 st Miljöhus till P-hus BRF Arenan i Luleå. Leveransen sker under juni 2017. Detta var PolyPlanks första stora order i Luleå och vi sprider därmed ut oss mer och mer över landet. 

PolyPlank har erhållit en ny order från Skanska i Kalmar gällande leverans och montering av balkongfronter till BRF Kalmarhus 22 värd 980 TSEK. Leveransen fördelas under ett antal månader under 2017.

Hållbarhet och Miljö

Polyplank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Ett av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen kvalité. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscykler.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES så har vi tillsammans med Akademin och Näringslivet möjlighet att fördjupa oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår erfarenhet som klimatsmarta producenter. Ericsson, Volvo Cars, Linköpings Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna. Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på utvecklingsområden som studeras.

Sammantaget ger detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

 • System för fastighetssektorn
 • System för bullerreduktion
 • Profiler för andra applikationer
 • Hylsplugg till pappersindustrin
 • Paneler för inomhusbruk

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.


 

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. Polyplank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,6 MSEK (1,2).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 11,3 MSEK (10,3). Dessa består av långfristiga skulder 1,9 MSEK (0), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 4,2 (5,4) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 5,2 MSEK (4,9).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (0,9).

PolyPlank förvärvde det norska försäljningsbolaget Polyfiber AS. Genom förvärvet har bolaget fått, med start 1 januari 2017, en värdefull bas i Norge genom vilken företagets systemprodukter kan säljas. Köpeskillingen uppgår till en fast del om 0,6 MNOK och en rörlig del som max uppgår till 0,6 MNOK, beroende på resultatet för år 2017. Förvärvsanalysen är preliminär.

Skatter

Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 178,7 MSEK vid 2016 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 3,3 MSEK vid 2016 års taxering. Motsvarande för Fröseke Panel är 8,9 MSEK. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 190,9 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i framtiden. Av försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank AB (publ) eller dotterbolagen.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 4,2 MSEK (5,4) den 31 mars 2017, som avser inlånade medel.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under första kvartalet 2017 uppgått till 0,5 MSEK (0,8). Polyplank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 5,6 MSEK (5,1). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,8 MSEK (1,0). Likviditeten den 31 mars uppgick till 0,4 MSEK (0,4).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 17 (13) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2015 (sidan 15 samt sidan 49-50).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2017 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 19 maj 2017

Styrelsen

Leif Jilkén                                        Annika Fernlund 
Styrelseordförande                                                 Styrelseledamot

Henrik von Heijne                           Mette Wichman                                                           
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                          

Cay Strandén         
Verkställande direktör   

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

 • Delårsrapport januari-juni 2017, 18 augusti 2017
 • Delårsrapport januari-september 2017, 17 november 2017

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 09:00 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se, www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)            
    Jan-Mars
2017
Jan-Mars
2016
Helåret
2016
         
Nettoomsättning   7 215 5 587 24 321
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning    

 

2 580
 

 

770
 

 

524
Övriga intäkter   110 1 797 10 849
    9 905 8 154 35 694
         
Råvaror och förnödenheter   -4 750 -2 733 -11 852
Övriga externa kostnader   -3 212 -2 899 -12 814
Personalkostnader   -3 277 -2 273 -10 710
Avskrivning av materiella- och immateriella anläggningstillgångar    

-701
   

-2 808
Nedskrivning av omsättningstillgångar       -3 304
Övriga rörelsekostnader   -7 -11 -11
Rörelseresultat   -2 042 -526 -5 805
         
         
Finansiella intäkter       2
Finansiella kostnader   -216 -233 -771
Finansnetto   -216 -233 -769
         
Resultat före skatt  
 • 2 258
 • 759
-6 574
         
Skatt        
Årets resultat   -2 258 -759 -6 574
         
Årets totalresultat   -2 258 -759 -6 574
         
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-2 258
 

 

-759
 

 

-6 574
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-2 258
 

 

-759
 

 

-6 574
         
Resultat per aktie (SEK)   -0,05 -0,04 -0,14
         
         
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

48 323
 

19 032
 

48 323
Genomsnittligt antal aktier i tusental   48 323 14 508 22 366

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 31 mars 2017 (KSEK)        
2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   574 528 399
Patent, licenser och varumärken        
S:a immateriella anläggningstillgångar   574 528 399
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   2 058 2 144 2 079
Maskiner och andra tekniska anläggningar   10 909 12 305 10 852
Förbättringsutgifter på annans fastighet   155 257 180
Inventarier, verktyg och installationer   3 193 1 280 2 193
S:a materiella anläggningstillgångar   16 315 15 986 15 304
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i intresseföretag        
S:a finansiella anläggningstillgångar        
         
Summa anläggningstillgångar   16 889 16 514 15 703
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   7 115 4 961 4 013
Kundfordringar   635 1 337 649
Skattefordran   252 310 198
Övriga fordringar   1 685 4 239 1 762
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   744 595 377
Likvida medel   600 1 156 559
         
Summa omsättningstillgångar   11 031 12 598 7 558
         
Summa tillgångar   27 920 29 112 23 261(KSEK)          
2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31    
Eget kapital            
Aktiekapital (48 323 976 aktier, fg år 19 032 370 aktier)   2 416 952 2 416    
Övrigt tillskjutet kapital   67 159 45 495 67 159    
Övriga reserver   1 398 1 398 1 398    
Balanserat resultat inkl årets resultat   -2 258 -58 907 -64 209    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   4 506 306 6 764    
             
Skulder            
Långfristiga räntebärande skulder   1 874   2 393    
Uppskjuten skatteskuld            
S:a långfristiga skulder   1 874   2 393    
             
Kortfristiga räntebärande skulder   9 382 10 261 4 185    
Leverantörsskulder   4 903 8 984 3 786    
Övriga kortfristiga skulder   2 423 4 825 1 752    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
 

 
4 692
140
4 596
140
4 241
140
   
S:a kortfristiga skulder   21 540 28 806 14 104    
             
Summa skulder   22 709 28 806 16 497    
             
Summa eget kapital och skulder   27 920 29 112 23 261    
             
Räntebärande skulder   11 256 10 261 6 758    

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 44 891 1 398 -58 148 -5 598
Periodens resultat - -   -759 -759
Summa totalresultat 5 427 44 891 1 398 -58 907 -6 357
           
Transaktioner med ägare          
Nyemission 920 6 704 - - 7 624
Emissionskostnader   -705     -705
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 -5 395      
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-4 475
 

 

604
    6 919
           
Utgående eget kapital 31 mars 2016 952 45 495 1 398 -58 907 306
           
           
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 67 159 1 398 -64 209 6 764
Periodens resultat - -   -2 258 -2 258
Summa totalresultat 5 427 44 891 1 398 66 467 4 506
           
Transaktioner med ägare          
  - - - - -
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-
 

 

-

 
 

 

-
 

 

-
 

 

-
Utgående eget kapital 31 mars 2016 5 427 44 891 1 398 66 467 4 506

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)      
Jan-Mars
2017
Jan-Mars
2016
  Helåret
2016
       
Nettoomsättning 5 757 5 113 21 023
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

1 562
 

 

542
 

 

964
Övriga intäkter 66 1 797 6 814
  7 385 7 452 28 801
       
Råvaror och förnödenheter -2 830 -2 080 -9 727
Övriga externa kostnader -2 285 -2 123 -9 872
Personalkostnader -2 741 -1 894 -9 094
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-295
 

-380
 

-1 209
Nedskrivning av omsättningstillgångar     -555
Övriga rörelsekostnader -7    
Rörelseresultat -773 974 -1 656
       
Finansiella intäkter     1
Finansiella kostnader -134 -216 -652
Finansnetto -34 -216 -651
       
Resultat efter finansiella poster -907 758 -2 307
       
Bokslutsdispositioner      
Lämnade koncernbidrag -1 130   -6 750
Resultat före skatt -2 037 758 -9 057
       
Skatt      
Årets resultat -2 037 758 -9 057
       
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

-0,04
 

0,04
 

-0,18
       
       
Antal utestående aktier i tusental 48 323 19 032 48 291
Genomsnittligt antal aktier i tusental 48 323 14 508 22 366


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)        
2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   356 528 399
Patent, licenser och varumärken        
S:a immateriella anläggningstillgångar   356 528 399
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   2 074 2 160 2 095
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 455 1 432 1 230
Förbättringsutgifter på annans fastighet   155 257 180
Inventarier, verktyg och installationer   3 193 1 280 2 193
S:a materiella anläggningstillgångar   6 877 5 129 5 698
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag   1 407 485 485
S:a finansiella anläggningstillgångar   1 407 485 485
         
Summa anläggningstillgångar   8 640 6 142 6 582
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   5 271 3 139 3 319
Kundfordringar   333 1 097 422
Fordringar hos koncernföretag   3 355 7 574 2 666
Skattefordran   187 187 147
Övriga kortfristiga fordringar   683 2 132 1 325
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   719 553 369
Likvida medel   383 394 502
         
Summa omsättningstillgångar   10 931 15 076 8 750
         
Summa tillgångar   19 571 21 218 15 332(KSEK)        
2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
 

Bundet eget kapital
       
Aktiekapital (48 323 976 aktier)
(fg år 19 032 370 aktier)
   

2 416
 

952
 

2 416
Uppskrivningsfond   1 360 1 360 1 360
Summa aktiekapital och reserver   3 776 2 312 3 776
 

Ansamlad förlust
       
Överkursfond   65 071 54 196 65 071
Balanserad förlust   -64 794 -55 738 -55 738
Periodens resultat   -2 037 758 -9 057
Delsumma   -1 761 -782 276
         
Summa eget kapital   2 015 1 530 4 052
         
Avsättningar        
Garantier   140 140 140
Summa avsättningar   140 140 140
         
Skulder        
Långfristiga räntebärande skulder   600   713
Summa långfristiga skulder   600   713
         
Kortfristiga räntebärande skulder   8 280 7 822 3 431
Leverantörsskulder   2 844 5 211 2 444
Skulder till koncernföretag   386 144 386
Övriga kortfristiga skulder   1 577 3 035 733
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 729 3 336 3 433
Summa kortfristiga skulder   16 816 19 548 7 501
         
Summa eget kapital och skulder   19 571 21 218 15 332
         
Varav räntebärande skulder   8 880 7 822 4 144

Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 1 360 42 803 -33 130 -22 608 -6 148  
Årets resultat -   -   758 758  
Övrigt totalresultat -   - -   -  
Summa totalresultat 5 427 1 360 42 803 -33 130 -21 850 -5 390  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Nyemission 920   6 704     7 624  
Emissionskostnader -   -705 - - -705  
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395   5 395        
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-4 475
 

 

 
 

 

11 394
 

 

-
 

 

-
 

 

6 919
 
Utgående eget kapital
31 mars 2016
 

952
 

1 360
 

54 197
 

-33 130
 

-21 850
 

1 530
 
               
               
               
               
               
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 1 360 65 071 -55 738 -9 057 4 052  
Årets resultat -   -   -2 037 -2 037  
Summa totalresultat 5 427 1 360 42 803 -33 130 -11 094 2 015  
               
Transaktioner med aktieägarna              
  - - - - - -  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 
Utgående eget kapital
31 mars 2017
 

5 427
 

1 360
 

42 803
 

-33 130
 

-11 094
 

2 015
 
             

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 
Jan-Mars
2017
Jan-Mars
2016
Helåret
2016
       
Kassaflöde löpande verksamhet -1 484 -1 552 -10 969
Förändringar av rörelsekapital -1 723 -1 482 917
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 430 -912 -2 416
Kassaflöde finansieringsverksamheten 4 678 2 850 12 707
Periodens kassaflöde 41 -1 096 239
       
Likvida medel vid periodens ingång 559 2 252 320
Likvida medel vid periodens utgång 600 1 156 559

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
 

Jan-Mars
2017
 

Jan-Mars
2016
 

Helåret
2016
       
Kassaflöde löpande verksamhet -539 -423 -7 077
Förändringar av rörelsekapital -2 504 -2 609 -2 578
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 812 -912 -2 183
Kassaflöde finansieringsverksamheten 4 736 2 940 12 144
Periodens kassaflöde -119 -1 004 306
       
Likvida medel vid periodens ingång 502 1 398 196
Likvida medel vid periodens utgång 383 394 502

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen
  2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
Antal aktier vid periodens
slut, tusental
 

48 324
 

19 032
 

48 324
 

48 324
 

19 032
 

48 324
Resultat per aktie, SEK -0,04 -0,05 -0,18 -0,05 -0,04 -0,14
Eget kapital per aktie 0,04 0,04 0,08 0,09 neg 0,14

Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  Jan-Mars
2017
Jan-Mars
2016
Helåret
2016
Jan-Mars
2017
Jan-Mars
2016
Helåret
2016
             
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg
Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg
Bruttovinstmarginal, % 78,0 63,2 52,2 70,0 64,9 53,4
Soliditet % 10,3 7,2 26,4 16,1 neg 29,1
Skuldsättningsgrad 2,5 5,11 neg 2,49 neg 1,0

Attachments

Delårsrapport kv 1 2017