Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 maj 2016 – 30 april 2017

Oasmia separerar sina veterinära tillgångar

Uppsala, SWEDEN


Uppsala, 2017-06-08 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Fjärde KVARTALET 1 februari – 30 april 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 44 tkr (59)[1]
 • Rörelseresultatet var -37 411 tkr (-30 619)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -42 082 tkr (-32 982)
 • Resultatet per aktie var -0,35 kr (-0,31)
 • Totalresultatet var -42 082 tkr (-32 996)

 

PERIODEN 1 maj 2016 – 30 april 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 172 tkr (6 373)
 • Rörelseresultatet var -140 481 tkr (-132 691)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -160 243 tkr (-141 539)
 • Resultatet per aktie var -1,42 kr (-1,39)
 • Totalresultatet var -160 230 tkr (-141 557)

 

 •   Oasmia har genomfört en riktad emission av konvertibler om totalt 42 miljoner kr vilka även till fullo konverterats till nya aktier.

 

 •   Bolaget har genomfört en riktad kvittningsemission av konvertibler om totalt 26 miljoner kr för att ersätta tidigare utestående konvertibler.

 

 •   Styrelsen avser inte föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 1 maj 2016 - 30 april 2017.

 

 •   Anders Lönner har avgått ur bolagets styrelse.

  
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 •   Bolagets styrelse har beslutat att flytta bolagets veterinära tillgångar till sitt amerikanska dotterbolag samt har utsett en New York baserad investmentbank att bistå i evalueringen av finansiella och strategiska alternativ för dessa.

 

 •   Oasmia genomförde en extra bolagsstämma den 2 juni 2017. Beslut togs om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om max 40 000 000 stycken aktier. Vidare antogs nya teckningsoptionsprogram som ersättning för de tidigare antagna vilka pga ett formaliafel visat sig vara ogiltiga och därför makulerades.
   

[1] Siffror inom parentes visar utfall för föregående räkenskapsår

 

VD KOMMENTERAR:

 

Bästa aktieägare,

Styrelsen för Oasmia har tagit det spännande men samtidigt utmanande beslutet att flytta bolagets veterinära tillgångar till vårt amerikanska dotterbolag. Den amerikanska marknaden är den största samtidigt som man till skillnad mot i Europa kan erhålla en genväg till marknaden genom att av myndigheterna få sk MUMS (Minor Use Minor Species) status vilket betyder att man efter en konfirmerande fas II studie kan få villkorat godkännande. Får man ett villkorat godkännande har man sedan fem år på sig att göra en pivotal fas III studie men man har rätt att sälja produkten under den perioden.

En av de stora globala revisionsfirmorna har oberoende värderat tillgångarna av våra produktkandidater Paccal Vet och Doxophos Vet till att ligga i ett spann om 75 till 80 miljoner USD. Värderingen stödjer Oasmias positiva syn på potentialen för våra veterinärläkemedel. För att utvärdera de olika finansiella och strategiska alternativen för veterinärdivisionen har bolaget utsett en investmentbank samt andra rådgivare. Transaktionen görs i syfte att ge bolaget stabil finansiell grund med extern finansiering vilket möjliggör vidareutveckling och kommersialisering på den amerikanska marknaden med hjälp av externa aktörer. Beslutet att genomföra flytten togs efter kvartalets stängning och har givetvis hög prioritet.

Under perioden har ansökningsprocesserna för marknadsföringstillstånd för Apealea hos EMA fortsatt. Vi har där erhållit vissa uppföljningsfrågor vilka vi avser att besvara innan 15 augusti. Avseende Doxophos är vi också i slutstadiet av registreringsprocessen hos den ryska läkemedelsmyndigheten.

Bolaget har i maj blivit inspekterade av myndigheterna i Kazakstan utan anmärkning.

Bolaget ser resultat från det tidigare aviserade effektivitetsprogrammet. Bolagets löpande kostnader för verksamheten är på nedåtgående och vi ser ytterligare effekter av detta framöver. Exempelvis har våra övriga externa kostnader minskat avsevärt jämfört med föregående år.

Oasmia har under kvartalet kvittat huvuddelen av de konvertibler som förföll under perioden samt även stärkt kassan genom att utfärda nya konvertibler om 42 miljoner SEK vilka redan konverterats mot nya aktier.

Vi har haft utmaningar vad gäller försäljning och intäkter för Paclical i Ryssland. Oasmia utvärderar för närvarande strategiska åtgärder och förändringar för att Paclical ska få ökad användning. Vi kommer inom kort att fatta beslut om planen framåt men vår tilltro till den ryska marknaden är fortsatt positiv. 

Oasmia fortsätter att vara fokuserade på att underlätta för sjukvården med läkare och behandlingsteam samt för patienter som lider av cancer.  

 

Vänliga hälsningar,

VD

Mikael Asp

 

         Mikael Asp, CEO, Tel: 018-50 54 40, E-post: mikael.asp@oasmia.com


Attachments

Bokslutskommuniké maj16-april17.pdf