Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ersätter befintligt konvertibellån med nya skuldförbindelser

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget har kommit överens med konvertibelinnehavarna i Oasmias konvertibelprogram 2016:2 om att ersätta konvertibellånen med nya skuldförbindelser.

Uppsala, SWEDEN


Uppsala, 2017-06-08 22:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Konvertibelprogram 2016:2 förfaller enligt villkoren till betalning den 9 juni 2017. Oasmia ingår därför skuldförbindelser, i form av enkla skuldebrev, för innehavarna i konvertibelprogram 2016:2. Det totala beloppet för ingångna skuldförbindelser motsvarar de tidigare konvertiblernas nominella belopp, det vill säga totalt 42 miljoner kronor. Löptiden för skuldförbindelserna är upp till ett (1) år, men skuldförbindelserna kan återbetalas i förtid av Oasmia. Ränta på skuldförbindelserna löper från den 9 juni 2017, med en räntesats uppgående till 8,5 % årligen och motsvarar således räntan under konvertiblerna. Upplupen, men ej betald ränta, under konvertibellånen kontantregleras den 9 juni 2017. Konvertiblerna i konvertibelprogram 2016:2 kommer i samband härmed att avregistreras från Euroclear och från Bolagsverket.

 

Syftet med att ersätta konvertibellånen genom ingående av nya skuldförbindelser, är att skapa finansiell flexibilitet för Bolaget.

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

         För mer information, kontakta:
         Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande
         Tel: 018-50 54 40
         E-post: julian.aleksov@oasmia.com


Attachments

PR Konvertibler ersättning 170608.pdf