Nyemissionen i Ellen har övertecknats och tillför bolaget 16,5 MSEK

Stockholm, SWEDEN


Danderyd, 2017-06-26 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Teckningsperioden för Ellen ABs (”Ellen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 19 juni 2017 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till omkring 93,0 procent med stöd av teckningsrätter. Resterande del, motsvarande cirka 7,0 procent, har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Bolaget cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till drygt 142 procent.

Totalt tecknades 95 784 819 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka15,3 MSEK eller 93,0 procent av Företrädesemissionen. Resterande7 229 439 aktier, motsvarande cirka 1,2 MSEK eller 7,0 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Ellen cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader. Inga emissionsgarantier kommer således tas i anspråk.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 maj 2017. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Ellen har mottagit anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter avseende totalt 50 953 079 aktier, motsvarande cirka 8,2 MSEK eller 49,5 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen sammanlagt tecknades till drygt 142 procent.

Genom Företrädesemissionen kommer Ellens aktiekapital att öka med 10 301 425,80 kronor till 17 169 043,00 kronor. Antalet aktier kommer att öka med 103 014 258 aktier till 171 690 430 aktier.

Det är glädjande att det varit ett stort intresse för nyemissionen i Ellen. Med kapitalet från nyemissionen får vi möjlighet att genomföra en breddning av vårt sortiment samt utökade marknadssatsningar, vilket förväntas bidra till en ökad tillväxt, säger Ingrid Atteryd Heiman, styrelseordförande i Ellen.

Efter att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer BTA (betalda tecknade aktier) att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North i början av juli 2017.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Ellen i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Ingrid Atteryd Heiman, arbetande styrelseordförande på telefon 0705-122505 eller via epost ia@ellenab.com

 Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2017 kl 11.30 CET.


Attachments

20170626 Pressmeddelande nyemissionen.pdf