Oasmia Pharmaceutical AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemissionen

Uppsala, SWEDEN


Uppsala, 2017-07-07 22:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Teckningsperioden för Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) företrädesemission löpte ut den 5 juli 2017. Utfallet av företrädesemissionen visar att 23 517 699 aktier, motsvarande cirka 46,6 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar avseende 2 073 805 aktier, motsvarande cirka 4,1 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan företrädesrätt. Resterande 24 847 762 aktier, motsvarande cirka 49,3 procent av de erbjudna aktierna, kommer att tilldelas till dem som åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av företrädesemissionen, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Emissionslikviden i företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, uppgår totalt till cirka 164 miljoner SEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader).

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 19 juni 2017. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Oasmias aktiekapital med 5 043 926,60 SEK till 17 653 743,20 SEK. Antalet aktier ökar med 50 439 266 stycken till 176 537 432 stycken aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm beräknas att bli den 21 juli 2017. De nya aktierna som har tecknats med stöd av företrädesrätt beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 27 juli 2017 och de nya aktier som har tecknats utan stöd av företrädesrätt beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 2 augusti 2017.

 

Rådgivare

I samband med nyemissionen agerar Remium Nordic AB finansiell rådgivare. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Oasmia. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Oasmia har endast skett genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 19 juni 2017. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

         För mer information, kontakta:
         Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande
         Tel: 018-50 54 40
         E-post: Julian.aleksov@oasmia.com


Attachments

PR Utfall emission 170707.pdf