Pressmeddelande
2017-08-22

I enlighet med vad tidigare har kommunicerats i pressmeddelanden, delårsrapporter och presentationer är Xbrane i diskussioner och förhandlingar med potentiella partners avseende utlicensering av våra produkter Spherotide och Xlucane. 

Förhandlingarna avseende utlicensering av Spherotide i Kina fortskrider i rätt riktning och inom samma villkor som tidigare har kommunicerats. Vår ambition är att signera ett slutligt avtal i år. Även diskussioner och förhandlingar avseende utlicensering av Xlucane globalt och Spherotide framförallt i  Europa pågår. Övergripande kommersiella villkor är överenskomna med ett par potentiella partners som nu genomgår en aktiv utvärdering av produkterna. Inga beslut har fattats eller avtal ingåtts och om/när detta sker kommer Xbrane att kommunicera detta till marknaden i enlighet med gällande regelverk.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark,
VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen,
CFO/Head of Investor Relations
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 16:30.