KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

AKTIEÄGARNA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA MÅNDAGEN DEN 25 SEPTEMBER 2017 KL. 10:00, HOS OASMIA PHARMACEUTICAL AB, VALLONGATAN 1, 752 28 UPPSALA. INREGISTRERING PÅBÖRJAS KL. 09.30.

Uppsala, SWEDEN


ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 september 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 21 september 2017 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet biträden ska anges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oasmia.com. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 september 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Verkställande direktörens anförande
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

     9. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter

     10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter

     11. Val av revisor

     12. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter

     13. Beslut om arvode till revisor

     14. Beslut om valberedning

     15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

     16. Beslut om ändring av bolagsordningen

     17. Beslut om emissionsbemyndigande

     18. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Anjou väljs till ordförande vid stämman.

 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ingen utdelning ska ske samt att överkursfonden 1 074 619 456 kr, balanserat resultat -639 377 516 kr samt årets resultat ‑160 072 959 kr, totalt 275 168 981 kr, ska överföras i ny räkning.

 

Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter (punkterna 9, 10 och 12)

Valberedningen har inte inkommit med förslag i ovan nämnda ärenden i sådan tid att de har kunnat tas med i kallelsen. Valberedningen har emellertid informerat styrelsen om att förslag kommer offentliggöras i god tid före årsstämman.

 

Val av revisor och beslut om arvode till revisor (punkterna 11 och 13)

Punkt 11: Valberedning föreslår att till revisor utses det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att till revisor ska utgå arvode enligt löpande räkning.

 

Beslut om valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om valberedning enligt i huvudsak följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman 2018 avseende:

·         ordförande för stämman,

·         antal styrelseledamöter,

·         val av styrelseledamöter och styrelseordförande,

·         arvode till styrelseledamöter,

·         val av revisor,

·         ersättning till revisor,

·         andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal kontakta de två största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 31 december och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare.

Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffat efter det att valberedningen konstituerats ska styrelses ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning.

Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande, eller annan styrelseledamot, får inte vara valberedningens ordförande.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Oasmia som avses gälla från årsstämman 2017 fram till årsstämman 2018. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga ledningspersoner i Oasmia, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, pensionsavsättning och sjukförsäkring.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolaget sida ska uppsägningstiden för VD vara högst 12 månader. Vid uppsägning från VD:s sida ska uppsägningstiden vara högst tre månader. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag ska utgå.

Incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Policy

De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare ska återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker ska information om detta, och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra punkt 4 i bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

Nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 85 500 000 st och högst 200 000 000 st.

Föreslagen ny lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 85 000 000 st och högst 340 000 000 st.

 

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår i huvudsak att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga. Maximalt 62 miljoner aktier ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet).

 

RÄTT TILL UPPLYSNING

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att anslås på bolagets hemsida, www.oasmia.se, samt hållas tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

 

AKTIER OCH RÖSTER

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 172 881 108 aktier, således totalt 172 881 108 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

__________

Uppsala i augusti 2017

Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)
Styrelsen

 

 

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

         För mer information:
         Julian Aleksov, Styrelseordförande
         Tel: +46 18 50 54 40
         E-mail: julian.aleksov@oasmia.com


Attachments

Kallelse till ordinarie bolagsstamma Oasmia PR 170825.pdf