LIDDS presenterar delårsrapport januari - juni 2017

Helsingborg, SWEDEN


DELÅRSRAPPORT LIDDS AB (publ) 556580-2856

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0) MSEK
 • Kostnaderna uppgick till 1,6 (1,4) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,2 (-1,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,11) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,0 (-2,5) MSEK

PERIODEN (JANUARI - JUNI 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0) MSEK
 • Kostnaderna uppgick till 3,4 (2,9) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,0 (-2,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,21) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,9 (-4,7) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Ett produktutvecklings- och optionsavtal ingicks med Belina Pharma. LIDDS ska utveckla en ny produkt med en långsiktig frisättning av läkemedlet för behandling av bröstcancer.
 • Den placebokontrollerade prekliniska studien med NanoZolid® i kombination med docetaxel presenterades på Europeiska Lungcancerkongressen i Geneve och rönte stort intresse.
 • NanoZolid®-teknologin presenterades på GRIBOI, en internationell konferens för injicerbara biomaterial.
 • Ett "Investigator meeting" för LPC 004 har genomförts i Kanada där behandling med Liproca® Depot demonstrerades för studiens urologer, koordinatorer och sjuksköterskor. Urologerna uttryckte stort intresse för denna nya typ av lokal behandling av prostatacancer.
 • Läkemedelsmyndigheten i Kanada har godkänt studieprotokollet för den kliniska studien, LPC-004. Screening av patienter har genomförts och de första patienterna har behandlats.
 • Validerad GMP produktion av Liproca® Depot är godkänd på Recipharm och av myndigheterna.
 • En nyemission om 4,3 MSEK genomfördes under april 2017, riktad till Daniel Lifveredson via eget bolag, Immobilien Österreich AB.
 • LIDDS har för att skydda kommande läkemedelskandidater ansökt om patent för NanoZolid® i kombination med alla kända biomolekyler för immunterapi.
 • Under juni och juli genomfördes en riktad emission till ett antal långsiktiga placerare för att intensifiera bolagets egna utvecklingsprojekt och utnyttja den fulla potentialen i NanoZolid®-plattformen. Emissionen tillförde LIDDS 17,3 MSEK före emissionskostnader.  De nya aktierna registrerades under juli månad.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ett forskningsavtal med Ferring Pharmaceuticals tecknades under juli månad med målsättning att utveckla ett innovativt injicerbart läkemedel med kontrollerad och långsiktig frisättning. I avtalet finns en option för Ferring att få licensiera NanoZolid®-teknologin för originalläkemedlet på global basis.
 • LIDDS ökar forskningen inom immunonkologi och har stärkt organisationen med specialistkompetens för att genomföra prekliniska studier med ytterligare immunaktiva substanser.
 • Den högt ansedda tidskriften The Journal of Urology har publicerat en vetenskaplig artikel som presenterar de tidigare Fas II-studierna med Liproca®Depot för behandling av prostatacancer.

Informationen i delårsrapporten är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08:55 CET

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b554218-4558-4772-820a-0db6213a3590


Attachments

Nyheten i PDF.pdf