Delårsrapport för perioden maj – juli 2017

Doxophos godkänt i Ryssland

Uppsala, SWEDEN


Uppsala, 2017-09-01 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- FÖRSTA KVARTALET 1 maj – 31 juli 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 tkr (36)[1]
 • Rörelseresultatet var -28 421 tkr (-32 343)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -31 713 tkr (-36 921)
 • Resultatet per aktie var -0,23 kr (-0,33)
 • Totalresultatet var -31 715 tkr (-36 912)

  

 •  Oasmia har ingått exklusivt marknadsförings- och distributionsavtal avseende Ryssland och OSS

 

 • Beslut togs att separera de veterinära tillgångarna

 

 • Välbesökt kapitalmarknadsdag den 15 juni

 

 • Genomförde en företrädesemission om 163,9 mkr före emissionskostnader

 

 • Bolaget har ersatt tidigare konvertibellån med nya skuldförbindelser

 

 • Nya teckningsoptioner har getts ut i enlighet med beslut på extra bolagsstämma

 

 • Uppdatering gavs angående studie OAS-12DOC-BIO

 

[1] Siffror inom parentes visar utfall för föregående räkenskapsår

  

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Sälj- och marknadsföringstillstånd har erhållits för Doxophos i Ryssland

  

VD KOMMENTERAR:

Bästa aktieägare,

Under det första kvartalet detta räkenskapsår, 1 maj 2017 till 31 juli 2017, har bolaget tagit flera viktiga steg framåt, sommarmånaderna till trots.

Vi går med spänning och väntar på EMA:s beslut avseende Apealea. Parallellt med detta pågår många aktiviteter, inte minst fortsätter de två studierna med Docecal enligt plan samt att vi i skrivande stund arbetar med sammanställningen avseende den i USA registreringsgrundande studien för villkorat godkännande enligt MUMS för Doxophos Vet.

Styrelsen fattade under kvartalet beslutet att överföra bolagets veterinära tillgångar till vårt amerikanska dotterbolag. Transaktionen görs i syfte att ge bolaget stabil finansiell grund med extern finansiering vilket möjliggör vidareutveckling och kommersialisering på den amerikanska marknaden, den viktigaste marknaden för den här typen av behandlingar.

Oasmia har under kvartalet även stärkt kassan med hjälp av en nyemission på drygt 160 mkr, före emissionsrelaterade kostnader. Denna finansiering kommer att stabilisera bolaget och ytterligare stärka vårt fokus på kommersialisering av våra produkter.

Bolaget skrev under kvartalet ett exklusivt avtal med Hetero Group för försäljning och distribution av våra produkter i Ryssland och OSS-länderna. Dessutom skrevs en avsiktsförklaring för Indien och Latinamerika, som förhandlas separat. Hetero Group är ett internationellt läkemedelsföretag med fler än 15 000 medarbetare i över 100 länder. Hetero expanderar i Ryssland och kommer att fortsätta och intensifiera marknadsföringen av Paclical. De har arbetat på snabbt och vi har med glädje sett den första ordern av Paclical komma in under augusti.

Vi genomförde en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 15:e juni, där vi träffade och diskuterade med många av våra aktieägare. Presentationerna från bland andra våra rådgivare Ulf Jungnelius och vår Chief Medical Officer (Vet) Henrik Rönnberg var mycket uppskattade. Ledningen beskrev också bolaget i allmänhet och affärsstrategierna i synnerhet. Vi tackar alla som deltog och alla som har tagit del av presentationerna på vår hemsida.

Bolaget har efter kvartalets stängning erhållit marknadsföringstillstånd för Doxophos i Ryssland. Vår partner Hetero Group kommer därmed att marknadsföra och distribuera två Oasmia produkter. Doxophos är baserat på doxorubicin som används mot flera av de största cancerindikationerna. Doxorubicinformuleringarna som finns på marknaden förväntas omsätta ca 1,4 miljarder USD 2024.

 

Vi ser alla fram emot en spännande höst!

 

Vänliga hälsningar,

VD

Mikael Asp

Mikael Asp, CEO, Tel: 018-50 54 40, E-post: mikael.asp@oasmia.com


Attachments

Delårsrapport Q1 maj17-juli17 .pdf