Stockholm, 2017-09-04 07:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att mer än hälften av Johan Sverdrup-projektets Fas 1 är slutförd och att partnerskapet har minskat bruttoinvesteringen ytterligare till 92 miljarder NOK.

Arbetet med Fas 1 av Johan Sverdrupprojektet fortsätter enligt plan och är snart till 60 procent slutfört.

Förbättringar i projektutförandet har resulterat i att utbyggnadskostnaderna för Fas 1 har minskat ytterligare med 5 miljarder NOK till 92 miljarder NOK, brutto. Detta motsvarar en minskning om 25 procent jämfört med den ursprungliga uppskattningen i utbyggnadsplanen, exklusive de ytterligare valutakursrelaterade besparingar som uppkommer vid en omräkning till US dollar.

Alex Schneiter, vd och koncernchef för Lundin Petroleum kommenterar: "Arbetet med världsklassprojektet Johan Sverdrup utvecklas riktigt bra och ser bättre och bättre ut för var dag som går. Det är mycket uppmuntrande att mer än hälften av Fas 1 nu är slutförd och att vi ligger före tidsplan. Det har länge varit min uppfattning att kostnaderna för detta projekt kommer fortsätta att minska och idag kan vi meddela att partnerskapet för Johan Sverdrup har lyckats minska utbyggnadskostnaderna ytterligare."    

Breakeven för hela fältutbyggnaden uppskattas till under 25 USD per fat och de totala resurserna i Johan Sverdrupfältet uppskattas till mellan 2,0 och 3,0 miljarder fat oljeekvivalenter.  

Fas 1 beräknas starta produktion i slutet av 2019 enligt plan och förväntas då ha en produktionskapacitet om 440 Mbopd. Under Fas 2 kommer ytterligare en processanläggningsplattform att installeras till fältcentret, vilket förväntas höja processkapaciteten för hela fältet till 660 Mbopd. Produktionsstart för Fas 2 är planerad under 2022.

Lundin Norway har en licensandel om 22,6 procent i Johan Sverdrupprojektet och Statoil är operatör med en licensandel om 40,0267 procent. Övriga partners är Maersk Oil med 8,44 procent, Petoro med 17,36 procent och Aker BP med 11,5733 procent.

 
 

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com
 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden
VP Communications & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 19
alex.budden@lundin.ch
Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 22 595 10 00
sofia.antunes@lundin.ch
Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

 

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 september 2017 kl. 07.30 CEST.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.