Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ)

Mölndal, SWEDEN


Pressinformation
25 september 2017

Integrum AB (publ) har måndagen den 25 september 2017 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 maj 2016-30 april 2017 fastställdes. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning samt att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2016-30 april 2017.

Arvode till styrelsen beslutades ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 100 000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotter­bolag. Arvode till revisorn beslutades ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen ska oförändrat bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Thomas Nortoft, Rickard Brånemark, Andrew Christensen, Magnus Kristoferson, Lennart Ramberg och Magnus René omvaldes som styrelse­ledamöter, och Thomas Nortoft omvaldes som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Birgitta Granquist kvarstår som huvudansvarig för revisionen.

I enlighet med styrelsen förslag bemyndigades styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera till­fällen intill näst­kommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, tecknings­optioner och/eller konvertib­ler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning ge­n­om kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler av­seende B-aktier emitteras och får det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) motsvara sammanlagt högst tio procent av aktiekapitalet i bolaget per tidpunkten för års­stämman. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars med villkor. Emission med avvikelse från aktieägarnas före­trädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i före­kommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande marknadsför­hållanden. Bemyndigandet syftar till, och skälet för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är, att skapa förutsättningar för att på ett flex­ibelt och tidseffektivt sätt vid behov dels kunna stärka bolagets finansiella ställning, dels kunna ge­nom­föra förvärv av bolag eller rörelse, investeringar i nya eller befintliga verksamheter eller utökad ex­pansion i övrigt.

Om Integrum AB                                                                                   
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:                                                  
Jonas Bergman, VD
Mobil: 0704 - 18 43 38
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af2266b0-1161-4715-a5ea-63caf9aaa74d


Attachments

Årsstämmokommunike 2017 - Integrum AB.pdf