Ett mellankvartal men med både förstärkt marknadsnärvaro och försäljningsgodkännande av produkt i USA 

1 juli-30 september 2017   1 januari-30 september 2017
 • Nettoomsättningen minskade med 10 % till 61,3 MSEK (68,3).
 • Organisk tillväxt uppgick till -11 % (-9).
 • Rörelseresultatet minskade med 47,3 % till 10,2 MSEK (19,5).
 • Rörelsemarginalen minskade till 16,7 % (28,5).
 • Resultatet före skatt minskade till 9,9 MSEK (19,8).
 • Resultat per aktie minskade till 0,32 SEK (0,64).
 • Kassaflödet minskade till       5,6 MSEK (7,4.)
 
 • Nettoomsättningen ökade med 21,3 % till 233,2 MSEK (192,3).
 • Organisk tillväxt uppgick till  19,5 % (6,1).
 • Rörelseresultatet ökade med 31,8 % till 69,2 MSEK (52,5).
 • Rörelsemarginalen ökade till 29,7 % (27,3).
 • Resultatet före skatt ökade till 68,6 MSEK (55,0).
 • Resultat per aktie ökade till 2,2 SEK (1,76).
 • Kassaflöde före utdelning minskade till 32,4 MSEK (34,1).
    Väsentliga händelser efter periodens slut
   
 • CellaVision tecknade distributionsavtal med Boule Diagnostics inför lanseringen 2018 av produkt för små och medelstora laboratorier.

VD-kommentar
Efter sex kvartal med god tillväxt inom humansegmentet hade CellaVision en negativ försäljningsutveckling under årets tredje kvartal. CellaVision har ett ojämnt orderflöde med stor variation mellan kvartal. Den ackumulerade tillväxten för de första nio månaderna uppgick till 21 procent och är i linje med tidigare kommunicerade mål om 15 procents tillväxt per år över en ekonomisk konjunkturcykel. Vår bedömning är att CellaVisions framtida utveckling på både kort och lång sikt är oförändrat positiv.

För kvartalet minskade omsättningen med tio procent till 61,3 MSEK (68,3) jämfört med samma period föregående år då omsättningstillväxten uppgick till 50 procent inom humanmarknaden. Valutapåverkan i kvartalet var svagt positiv, plus en procent. Rörelseresultatet uppgick till 10,2 MSEK (19,5), motsvarande en rörelsemarginal om 16,7 procent (28,5). Den lägre rörelsemarginalen förklaras främst av en lägre försäljningsvolym.

Marknadsutveckling
Försäljningen i Americas minskade med cirka elva procent jämfört med samma period föregående år, vilket var ett kvartal med tillväxt på humanmarknaden om 30 procent. Utöver de starka jämförelsesiffrorna förklaras minskning i kvartalet av en viss lageruppbyggnad i tidigare kvartal hos CellaVisions olika distributionspartner. Antalet kundinstallationer och CellaVisions penetration hos slutkunder fortsatte dock att öka i en stabil takt.

EMEA hade på nytt ett kvartal med god försäljningstillväxt, cirka 23 procent. Värt att notera är dock att jämförelsekvartalet 2016 för EMEA var förhållandevis svagt.

I APAC minskade försäljningen med 28 procent under årets tredje kvartal jämfört med samma period föregående år. Trots minskningen jämfört med motsvarande kvartal 2016 är den underliggande trenden positiv för regionen som helhet. Försäljningen i Kina fortsatte att visa styrka, medan övriga marknader i regionen hade ett svagare kvartal.

Geografisk expansion: Storbritannien/Irland
CellaVision fortsätter sin etablering av lokala organisationer för marknadssupport på prioriterade marknader och som ett led i detta etablerades organisation i Storbritannien/Irland i kvartalet. Med denna etablering har CellaVision nu 12 lokala organisationer för marknadssupport som ger bolaget närvaro i totalt 25 länder. 

Etableringen av lokala organisationer för marknadssupport är en nyckelstrategi för att säkra uthållig tillväxt globalt och CellaVision planerar för ytterligare etableringar under året.

Veterinärmarknaden
CellaVision fortsätter den långsiktiga bearbetningen av veterinärmarknaden och i föregående kvartal signerades ett  distributionsavtal med Sysmex i Americas.

Distributionsexpansion förbereder lansering av ny teknologiplattform
Utvecklingen av den nya teknologiplattformen löper enligt plan med betydande investeringar inom forskning och utveckling. Utöver detta pågår produktionsförberedelser och marknadsaktiviteter inför lanseringen som är planerad till andra halvåret av 2018 för de marknader som inte kräver FDA eller motsvarande certifiering baserad på klinisk validering.

I förberedelse inför kommande lansering av den nya teknologiplattformen med instrument för små och medelstora labb inom såväl human- som veterinärmarknaden har CellaVision ingått globalt distributionsavtal med Boule Diagnostics. Bolaget är aktivt inom segmentet för små och medelstora labb och därmed en viktig partner för att säkerställa att denna typ av labb i framtiden kan få tillgång till digital morfologi. Diskussioner med ytterligare distributionspartner inom detta segment pågår.

FDA-godkännande av CellaVision® Advanced RBC Application
CellaVision® Advanced RBC Application, en mjukvaruapplikation som gör den morfologiska bedömningen av röda blodceller snabbare och enklare, blev godkänd av USA:s regulatoriska myndighet FDA under kvartalet. Därmed är produkten kommersiellt tillgänglig i USA och också globalt eftersom applikationen sedan tidigare är godkänd och lanserad på CellaVisions övriga marknader.

Zlatko Rihter,
VD och koncernchef

 

Nyckeltal

(MSEK) Jul-Sep 2017 Jul-Sep 2016 Jan-Sep 2017 Jan-Sep 2016 Jan-Dec 2016
Nettoomsättning 61,3 68,3 233,2 192,3 265,0
Bruttoresultat 43,2 47,9 167,8 136,2 188,9
EBITDA 12,4 21,5 75,5 58,6 82,4
Rörelseresultat 10,2 19,5 69,2 52,5 74,2
Rörelsemarginal, % 16,7 28,5 29,7 27,3 28,0
Resultat före skatt 9,9 19,8 68,6 55,0 75,8
Periodens kassaflöde 5,6 7,4 -3,4 -1,6 25,8
Soliditet, % 82,7 79,9 82,7 79,9 80,4

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. E-post: zlatko.rihter@cellavision.se
Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision 
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsupportsorganisationer i USA, Kanada, Kina, Japan, UAE, Sydkorea, Australien, Frankrike, Tyskland, Brasilien och Storbritannien. 2016 var omsättningen 265 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se